Varstvo okolja

Arhiv: URKO ponovno v javni razpravi

V javni razpravi je tudi Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, t.i. URKO. Ključno vprašanje, ki se postavlja, je, kaj sodi v obseg delovanja javne službe na področju komunalnih odpadkov. Ugotavljamo namreč, da uredba predvideva širitev obsega delovanja javne službe na določene vrste komunalnih odpadkov iz dejavnosti (npr. odpadni papir, kovino… tudi embalažo), katerih zbiranje je možno zagotavljati na trgu. Rok za pripombe je 3. maj na e-naslov: gp.mop@gov.si.

Arhiv: Okoljska dajatev na embalažo

Za spremljanje vsakoletnega napredka pri zmanjševanju potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk in za poročanje o tem Komisiji v skladu z Direktivo 2015/720/EU se sočasno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo spreminja tudi Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. Vsi proizvajalci in pridobitelji plastičnih nosilnih vrečk, ne glede na debelino stene teh vrečk in ne glede na količino takih vrečk, danih letno v promet, bodo zavezani za plačilo okoljske dajatve. Del sprememb uredbe izhaja tudi iz popravljalnih ukrepov, zahtevanih z revizijskim poročilom Računskega sodišča Republike Slovenije »Ravnanje s komunalnimi odpadki«. Rok za pripombe je 3. maj na e-naslov: gp.mop@gov.si.

Arhiv: Kdaj do celovitejših sprememb sistema ravnanja z (odpadno) embalažo?

V javno razpravo predloženi osnutek sprememb Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo se nanaša predvsem na ukrepe za zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk. Ugotavljamo, da uredba ne ureja ključnih vprašanj, ki so povezana z razširjeno odgovornostjo proizvajalcev, odgovornostjo družb za ravnanje z odpadno embalažo in tudi drugih akterjev ter transparentnostjo delovanja shem in s tem povezanimi stroški za ravnanje z (odpadno) embalažo. Na nujnost celovitega in sistemskega pristopa gospodarstvo (GZS) opozarja že dalj časa. Rok za pripombe je 3. maj na e-naslov: gp.mop@gov.si.

Arhiv: IED zavezanci: obratovalni monitoring stanja tal in podzemne vode

Arhiv: IED zavezanci: obratovalni monitoring stanja tal in podzemne vode

V javno razpravo predložene spremembe pravilnikov o obratovalnem monitoringu stanja tal oziroma stanja podzemne vode se nanašajo na odpravo nejasnosti in pomanjkljivosti, ki so se izkazale pri izvajanju določb sedaj veljavnih pravilnikov, predvsem v povezavi z Uredbo IED. Podrobnejša pojasnila predvidenih sprememb nam bodo podali predstavniki MOP na delovnem srečanju, ki bo 9. maja 2017 ob 10.uri na GZS. Dogodek je namenjen IED zavezancem, izvajalcem obratovalnega monitoringa stanja tal in izvajalcem obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode, članom GZS. Vabljeni!

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja, od 22. 3. do 21. 4. 2017.

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja in energije, od 22. 3. do 20. 4. 2017.

Arhiv: EUROSTAT – Delež okoljskih dajatev v EU

Po podatkih Eurostata se delež javnofinančnih prihodkov iz naslova okoljskih dajatev zmanjšuje. Leta 2015 so največji delež predstavljale dajatve na energijo (76,7 %), medtem ko so dajatve na promet znašale 19,8 % in dajatve na onesnaževanje in vire 3,5 %. Med državami članicami je bila Slovenija z 10,6 % okoljskih dajatev na drugem mestu. Povprečje EU je 6,0 %, Nemčija je na repu s 5,0 %.

Arhiv: Poročilo o podporah OVE v EU

Arhiv: Poročilo o podporah OVE v EU

Svet evropskih energetskih regulatorjev (CEER) je pripravil poročilo o podpornih shemah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE). Prikazana je primerjava med državami glede na prevladujoče tehnologije in vrste instrumentov, za leti 2014 in 2015 kot tudi načrtovane politike po 2020. Za leto 2015 je tehtana povprečna podpora v razponu od najmanj 16,20 €/MWh (na Norveškem) do 183,82 €/MWh (na Češkem) in tehtano povprečje 26 držav 110,22 €/MWh. V Sloveniji smo beležili 116,71 €/MWh, predvsem na račun podpor za fotovoltaiko.

Arhiv: Trajnostna merila za biogoriva

Vlada RS je izdala Uredbo o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu. Le-ta nadomešča istoimenski predpis iz leta 2012. Med drugim predpis širi nabor podatkov za letno poročilo dobaviteljev goriv, katerega prejemnik bo po novem Ministrstvo za okolje in prostor, ki bo na svojih spletnih straneh objavilo obrazec za elektronsko poročanje dobaviteljev goriv.

Arhiv: Prenos dodeljenih emisij toplogrednih plinov

Vlada RS je sprejela uredbo s katero je določila, da se presežek 1.398.671 dodeljenih letnih emisij toplogrednih plinov prenese iz leta 2013 v leto 2014. Navedene emisije se nanašajo na sektorje, ki niso v trgovalni shemi in za katere odločba EU omogoča, da država članica v primeru nižjih od dodeljenih letnih emisij, med leti 2013 in 2019, lahko prenese do 5 % svoje dodeljene letne količine emisij.