Zapri

Objavljen razpis za priznanja za najboljše inovacije v regiji 2021 - vabljeni k prijavi!edit

 

                               
 

Razpis za inovacije GZS Severno Primorska gospodarska zbornica, Nova Gorica

 

GZS Severno Primorska gospodarska zbornica, Nova Gorica nadaljuje s projektom Podelitve priznanj inovacijam v regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja GZS Severno Primorske gospodarske zbornice oziroma naslednjih občin: Mestna občina Nova Gorica, Brda, Kanal, Tolmin, Kobarid, Bovec, Cerkno, Idrija, Vipava, Ajdovščina, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Šempeter - Vrtojba.

 

Predlagatelji lahko v letu 2021 prijavijo produktno, procesno, trženjsko, organizacijsko ali družbeno inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju od 1.1.2019 do 31.3.2021. 

Inovacijski izziv za leto 2021: INOVACIJE, KI REŠUJEJO IZZIVE COVID-19

Koristne napotke, kako učinkovito prijaviti inovacijo, si lahko ogledate na povezavi:  https://youtu.be/RyqTu2mSHv4

Rok za prijave: 31.5.2021

RAZPIS ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA PODELITEV PRIZNANJ INOVACIJAM V SEVERNOPRIMORSKI REGIJI ZA LETO 2021

 

1.     Pogoji za prijavo inovacije

a.      Prijavitelji

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja GZS Severno Primorske gospodarske zbornice, Nova Gorica.

b.     Inovacija

Inovacije so definirane v skladu s pravili OECD kot sledi:

·        inovacija predstavlja proces spreminjanja zamisli v izdelek, postopek ali storitev oziroma  proces preoblikovanja ustvarjalnosti v dobiček;

·        inovacije zajemajo nove izdelke, postopke in storitve ter bistveno izboljšane izdelke,  postopke in storitve. Inovacija je uvedena, ko se pojavi na trgu (inovacija izdelka, storitve)

ali uporabi v okviru postopka (inovacija postopka). Izdelek, storitev ali postopek morajo biti

novi ali bistveno izboljšani za podjetje, ni pa nujno, da so novi na trgu;

·        inovacije vključujejo vrsto znanstvenih, tehnoloških, organizacijskih, finančnih in gospodarskih aktivnosti;

·        inovacija temelji na rezultatih novega tehnološkega razvoja, novih kombinacij že obstoječih

tehnologij ali uporabi drugega znanja, ki ga je pridobilo podjetje.

Ista inovacija (produktna, procesna, trženjska, organizacijska, družbena ali kombinacija le-teh) lahko za priznanje kandidira le enkrat.

c.      Časovna omejitev realizacije inovacije za namen Razpisa

Predlagatelji lahko v letu 2021 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju 1. 1. 2019 do 31. 3. 2021.

2.     Kategorije inovacij

 

Predlagatelji lahko prijavijo naslednje kategorije inovacij:

·        Produktne inovacije (proizvod ali storitev, ki je nov ali bistveno izboljšan. Vključuje znatne izboljšave tehničnih specifikacij, sestavnih delov in materialov, programske opreme v izdelku, prijaznost do uporabnika ali druge funkcionalne značilnosti)

·        Procesne inovacije (nov ali bistveno izboljšan proizvodni proces oz. postopek. To vključuje pomembne spremembe v tehniki, opremi in / ali programski opremi).

·        Trženjske inovacije (nov način trženja, ki vključuje pomembne spremembe v oblikovanju proizvoda ali embalaže, promocijske predstavitve, promocijo izdelkov ali cen).

·        Organizacijske inovacije (nove organizacijske metode v poslovnih praksah, v organizaciji delovnega mesta ali pri zunanjih odnosih).

·        Družbene inovacije (nove ideje, koncepti in strategije, ki odgovarjajo na potrebe družbe).

3.     Kriteriji in priloge

Prijava na razpis mora vsebovati:

a)      V celoti izpolnjeno Prilogo 2 – Prijavni obrazec v .doc/docx in .pdf. Prijavni obrazec predstavlja osnovo za oblikovanje prijave za inovacijo, ki jo prijavitelji oblikujejo po svoje. Obvezno mora prijavni obrazec vsebovati vse osnovne podatke o inovaciji, ki so zahtevani v Prilogi 2, izjavo o strinjanju in sprejemanju pogojev s podpisom odgovorne osebe, zahtevane opise inovacij ter vse dele podrobnega opisa inovacije (Odličnost in Učinek s podnaslovi). Vzorčni primeri prijav in dodatne informacije so dostopni na spletni strani GZS Severno Primorske gospodarske zbornice, Nova Gorica in spletni strani inovacije.gzs.si.

b)      Slike in/ali video inovacije v visoki ločljivosti, primerne tudi za tisk (slike vsaj 3 Mb, video v resoluciji vsaj 1920x1080pxl). Velja tudi povezava do youtube objave video posnetka).

Splošna določila za prijave

·        Inovacijske prijave naj bodo izdelane skladno s razpisnimi kriteriji, zato bo komisija izločila nenamenske prijave (katalogi, promocijska gradiva, seminarske ali diplomske naloge itn.)

·        Inovacijski predlog lahko predlagatelj prijavi le na eni regionalni zbornici. V kolikor je inovacijski predlog rezultat »teamskega« dela, se poda inovacijski predlog na tisto zbornico, kjer je sedež predlagatelja.

·        Inovacijske prijave, ki ne bodo izdelane v skladu z določili v točki 3, bo inovacijska komisija vrnila prijaviteljem v roku 14 dni po izteku razpisa, z rokom 7 dni za ustrezno dopolnitev.

·        O predlogih bo odločala Komisija za inovacije, ki jo imenuje Upravni odbor GZS Severno Primorska gospodarska zbornica, Nova Gorica. Komisija bo na podlagi sprejetega pravilnika in kriterijev za ocenjevanje predlogov inovacij podelila zlata, srebrna in bronasta priznanja ter priznanja za prispevek na področju inovativnosti. Komisija lahko neustrezne inovacijske prijave zavrne, z ustrezno utemeljitvijo.

·        Javna razglasitev in podelitev priznanj bo na prireditvi v organizaciji GZS Severno Primorske gospodarske zbornice, Nova Gorica.

·        Prijave se na elektronskem nosilcu pošljejo na naslov GZS Severno Primorska gospodarska zbornica, Nova Gorica, Sedejeva 2A, 5000 Nova Gorica, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovacije «, ali na e-naslov naslov jana.kragelj.licen@gzs.si  najkasneje do 31. 5. 2021.

Dodatne  informacije:
GZS Severno Primorska gospodarska zbornica, Nova Gorica

Tel.: 05 330 60 30

e-pošta: oz.sev-primorska@gzs.si

 

 

 

Inovatorke in inovatorji, vljudno vabljeni k sodelovanju!

 

 

 

 

Priloge:

Razpis GZS SPGZ za inovacije 2021

Pravilnik GZS SPGZ za inovacije 2021

Prijavni obrazec

Smernice za pripravo zagovora

 

Vzorec prijave - produktna inovacija                    Vzorec prijave - procesna inovacija              


                                                          

  

 Vzorec prijave - družbena inovacija