Razpis za inovacije 2014-2015 GZS Območne zbornice za severno Primorsko


Prijava na Razpis za inovacije 2014 - 2015; GZS Območne zbornice za severno Primorsko - 3. april 2015


„Spodbujanje inovativnosti v podjetjih je ključ za razvoj, za pridobivanje in ohranjanje konkurenčnega položaja na trgu in tudi za trajnostno rast podjetja.”

Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica za severno Primorsko nadaljuje s projektom Podelitve priznanj in diplom inovacijam v regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

S tem namenom objavljamo

Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj in diplom

inovacijam v severnoprimorski regiji za leto 2014-2015

1.

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja GZS Območne zbornice za severno Primorsko.

2.
2.1. Prijava na razpis mora vsebovati:

1. Ime, priimek in popolni naslov inovatorja oziroma gospodarske družbe, podjetja ali ustanove, v kateri je zaposlen;

2. Naziv in popolni opis realizirane inovacije v letu, za katero je objavljen razpis z navedbo značilnosti po naslednjih kriterijih:

K1. Inventivnost

K.1.1. Izvirnost: V kolikšni meri inovacija presega/odstopa od poznanega stanja v podjetju, v državi ali v svetu ali od obstoječih razvojnih smernic podjetja. Kolikšna je uporabna vrednost inovacije za končne uporabnike v primerjavi z obstoječimi/dosedanjimi rešitvami, lastnimi ali konkurenčnimi.

K.1.2. Zaščita novosti: ali je invencija varovana s patentom (modelom, blagovno znamko), ali je v postopku pridobivanja patentne zaščite (modela, blagovne znamke), ali je invencija varovana s poslovno skrivnostjo ali z drugimi oblikami varovanja.

K2. Gospodarski rezultati

2.1. Doseženi gospodarski rezultati:

Gospodarska vrednost inovacije za podjetje (v EUR in v %), povečanje tržnega deleža, povečanje dobička, znižanje stroškov poslovanja, nova delovna mesta, povečan BDV/zaposlenega, prihodki od prodaje pravic intelektualne lastnine, druge koristi za podjetje, ki niso finančno merljive, druge koristne novosti, ki jih kot take opredelijo odjemalci.

2.2. Pričakovani gospodarski rezultati:

Gospodarska vrednost inovacije za podjetje (v EUR in v %), povečanje tržnega deleža, povečanje dobička, znižanje stroškov poslovanja, nova delovna mesta, povečan BDV/zaposlenega, prihodki od prodaje pravic intelektualne lastnine, druge koristi za podjetje, ki niso finančno merljive, druge koristne novosti, ki jih kot take opredelijo odjemalci.

K3. Trajnostni vidik

K.3.1. Trajnostni učinki inovacije na inovacijski sistem: Inovacijski proces je vzpodbudil razvoj invencijsko-inovacijskega sistema v podjetju, okrepil kompetence podjetja za hiter razvoj ideje do uvedbe na trg, vzpodbudil razvoj timskega dela, vzpodbudil interdisciplinarnost pri inoviranju, vzpodbudil sodelovanje z znanstveno-raziskovalnimi inštitucijami in univerzami, vzpodbudil sodelovanje z uporabniki pri razvoju novosti, ipd.

K.3.2. Okoljski vidiki

Ugodni vplivi inovacije na trajnostni razvoj podjetja (na delovno okolje, na varnost pri delu), ugodni vplivi na okolje izven podjetja (globalni, regionalni, lokalni vplivi), pomembnost inovacije za počutje uporabnika, proizvodni viri (neobnovljivi naravni viri, odpadki, učinkovita raba materialov, učinkovita raba energije, delovna obremenitev, emisije toplogrednih plinov), naslavljanje uporabnika (spodbujanje varčevanja); energetske potrebe v življenjskem ciklu inovacije; uničenje po koncu življenjskega cikla (recikliranje, odpadek).

3. Slike, načrte in opis prijavljene inovacije;

4. Stopnja realizacije inovacije

2.2. Splošna določila za prijave

1. Inovacijske prijave naj bodo izdelane skladno s razpisnimi kriteriji. Komisija nenamenske dokumentacije (katalogi, promocijska gradiva, seminarske ali diplomske naloge itn.) ne bo upoštevala.

2. Inovacijo lahko predlagatelj prijavi le na eni območni ali regionalni zbornici. V kolikor je inovacijski predlog rezultat »teamskega« dela več pravnih ali fizičnih oseb, se poda inovacijski predlog na tisto zbornico, kjer je sedež nosilca projekta.

3. Inovacijske prijave, ki ne bodo izdelane v skladu z določili v točki 2.1, bo inovacijska komisija vrnila prijaviteljem v roku 14 dni po izteku razpisa, z rokom 7 dni za ustrezno dopolnitev.

4. O predlogih bo odločala Ocenjevalna komisija za inovacije, ki jo imenuje Upravni odbor Območne zbornice za severno Primorsko. Komisija bo na podlagi sprejetega pravilnika in kriterijev za ocenjevanje predlogov inovacij podelila zlata, srebrna in bronasta priznanja (plakete z listino) ter diplome. Komisija lahko neustrezne inovacijske prijave zavrne, z ustrezno utemeljitvijo.

5. V letu 2015 bomo podelili priznanje Inovativno podjetje leto 2014-2015. Zato vsa na razpisu sodelujoča podjetja vabimo, da v obrazcu opišejo, kako v svojem podjetju spodbujajo inovativnost zaposlenih in kakšne rezultate pri tem dosegajo (ocenjuje se v skladu z določili Pravilnika o Inovativnem podjetju leta, ki je priloga Razpisa).

6. Javna razglasitev in podelitev priznanj bo na prireditvi v organizaciji GZS Območne zbornice za severno Primorsko, najverjetneje v prvi polovici meseca junija 2015 ob priliki tradicionalnega srečanja gospodarstvenikov Primorske.

7. Prijave se pošljejo na naslov:

GZS Območna zbornica za severno Primorsko

Sedejeva 2 a

5000 Nova Gorica

s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovacije «

najkasneje do 2. aprila 2015.

Imate možnost e-prijave projekta v okviru Priznanj za najboljše inovacije, in sicer:

  1. Termin e-prijava pomeni prijavni obrazec v Word obliki, ki ga s skeniranim lastnoročnim podpisom podpišete in požigosate ter v pdf obliki shranite ter pošljete na e-naslov.
  2. Prijavitelj ima poleg e-prijave možnost prijavo izvesti tudi preko redne pošte.
  3. Podjetja, ki bodo oddale svoje e-prijave, jih lahko oddajo preko elektronskih medijev (npr. CD, DVD) ali preko e-pošte v skladu s 1. točko. Oddati jih morajo do roka veljavnosti razpisa, torej do 3. aprila 2015. 
  4.  

    Podjetja oddajo e-prijave zgolj in izključno pooblaščeni osebi, navedeni v razpisu – mirjam.bozic@gzs.si.
  5. Pooblaščena oseba prejemnika se zavezuje, da bo s prejetimi prijavami ravnala skrbno in jih bo obravnavala kot poslovno skrivnost. Postopek za ravnanje s tovrstnimi dokumenti je definiran v »Pravilniku o postopkih in ukrepih za varstvo zaupnih in osebnih podatkov na Gospodarski zbornici Slovenije«.
  6. Pooblaščena oseba prejemnika bo takoj po prejeti e-prijavi oziroma takoj ko je mogoče, pošiljatelju posredovala elektronsko sporočilo o prejemu e-prijave.
  7. Vpogled v prijavno dokumentacijo je poleg pooblaščenih oseb prejemnika omogočen tudi članom ocenjevalnih komisij, ki imajo z GZS OZ za severno Primorsko sklenjene pogodbe oziroma sporazume o nerazkrivanju podatkov.
  8. V kolikor prijavitelj meni, da bi pri e-prijavi lahko prišlo do razkritja poslovne skrivnosti, lahko prijavo posreduje prejemniku v tiskani obliki po redni pošti.

Poleg predpisane razpisne dokumentacije (obrazci) pošljite z vlogo tudi sliko, skico, osnutek prijavljene inovacije.

V kolikor boste poslali prijavo po redni pošti, jo pošljite v šestih izvodih.

Dodatne informacije:

GZS Območna zbornica za severno Primorsko, Sedejeva 2 a, 5000 Nova Gorica
Tel.: 05 33 060 30
e-pošta: mirjam.bozic@gzs.si

Razpisna dokumentacija je objavljena v pripetih dokumentih.

Mirjam Božič

Direktorica


Pripeti dokumenti