GZS Severno Primorska gospodarska zbornice, Nova Gorica objavlja javni razpis za priznanja inovacijam v regiji za leto 2018

Za vse, ki prvič prijavljate inovacijo sporočamo, da bomo v kratkem orgganizirali webinar z naslovom "Kako prijaviti inovacijo na razpis". O terminu izvedbe vas bomo pravočasno seznanili.

 

Razpis za inovacije GZS

GZS, Severno Primorska gospodarska zbornica nadaljuje s projektom Podelitve priznanj inovacijam v regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

 S tem namenom objavljamo

 Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj

inovacijam v severno Primorski regiji za leto 2018

Pogoji za prijavo inovacije

 Prijavitelji

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja GZS Severno Primorske gospodarske zbornice. 

  1. Inovacija 

Inovacije so definirane v skladu s pravili OECD kot sledi: 

-          inovacija predstavlja proces spreminjanja zamisli v izdelek, postopek ali storitev oziroma  proces preoblikovanja ustvarjalnosti v dobiček;

-          inovacije zajemajo nove izdelke, postopke in storitve ter bistveno izboljšane izdelke, postopke in storitve. Inovacija je uvedena, ko se pojavi na trgu (inovacija izdelka, storitve) ali uporabi v okviru postopka (inovacija postopka). Izdelek, storitev ali postopek morajo biti novi ali bistveno izboljšani za podjetje, ni pa nujno, da so novi na trgu;

-          inovacije vključujejo vrsto znanstvenih, tehnoloških, organizacijskih, finančnih in gospodarskih aktivnosti;

-          inovacija temelji na rezultatih novega tehnološkega razvoja, novih kombinacij že obstoječih tehnologij ali uporabi drugega znanja, ki ga je pridobilo podjetje.

Ista inovacija (ista produktna, procesna, trženjska, organizacijska rešitev ali kombinacija le-teh) lahko za priznanje oz. diplomo kandidira le enkrat.

Časovna omejitev realizacije inovacije za namen Razpisa 

Predlagatelji lahko v letu 2018 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju 1.1.2016 do 31.3.2018.

Kategorije inovacij

Predlagatelji lahko prijavijo naslednje kategorije inovacij:

•             Produktne inovacije (Proizvod ali storitev, ki je nov ali bistveno izboljšan. Vključuje znatne izboljšave tehničnih specifikacij, sestavnih delov in materialov, programske opreme v izdelku, prijaznost do uporabnika ali druge funkcionalne značilnosti)

•             Procesne inovacije (Nov ali bistveno izboljšan proizvodni proces oz. postopek. To vključuje pomembne spremembe v tehniki, opremi in / ali programski opremi).

•             Trženjske inovacije (Nov način trženja, ki vključuje pomembne spremembe v oblikovanju proizvoda ali embalaže, promocijske predstavitve, promocijo izdelkov ali cen).

•             Organizacijske inovacije (Nove organizacijske metode v poslovnih praksah, v organizaciji delovnega mesta ali pri zunanjih odnosih).

Posebnosti v letu 2018

a)      Inovacijski izziv 2018

Razpisujemo inovacijski izziv, ki ga rešujejo zgoraj opisane kategorije inovacij: Krožno gospodarstvo.  Krožno gospodarstvo je gospodarstvo, ki  je po zasnovi obnovitveno (tehnično oz. tehnološko ponovno uporabljivo) in obnovljivo (biološko) in  ima cilj trajno zadržati uporabnost in vrednost proizvodov, komponent in materialov (definicija Ellen MacArthur Fundacija).

Inovacije v krožnem gospodarstvu so lahko inovacije, povezane s trajnostno energijo, alternativnimi in sekundarnimi surovinami, funkcionalnimi materiali, krožnimi poslovnimi modeli, procesi in tehnologijami.

b)      Posebno priznanje za mala / mlada podjetja

Komisija Severno Primorske gospodarske zbornice bo lahko podelila posebno priznanje za izjemno inovacijo malega / mladega podjetja.

Malo podjetje je podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih. Mlado podjetje je novoustanovljeno podjetje, ki je staro manj kot tri leta).

Kriteriji in priloge 

4.1. Prijava na razpis mora vsebovati:

a)       ime in priimek in popolni naslov inovatorja oz. naziv gospodarske družbe, podjetja ali ustanove, v kateri je inovator zaposlen;

b)       kategorijo inovacije, ki jo predlagatelj prijavlja;

c)       naziv in popolni opis realizirane inovacije z navedbo značilnosti po naslednjih kriterijih:

1. Inventivnost 

1.1. Izvirnost: V kolikšni meri inovacija presega/odstopa od poznanega stanja v podjetju, v državi ali v svetu ali od obstoječih razvojnih smernic podjetja. Kolikšna je uporabna vrednost inovacije za končne uporabnike v primerjavi z obstoječimi/dosedanjimi rešitvami, lastnimi ali konkurenčnimi.

1.2. Zaščita novosti: ali je invencija varovana s patentom, ali je v postopku pridobivanja patentne zaščite, ali je invencija varovana s poslovno skrivnostjo ali z drugimi oblikami varovanja …

2.  Gospodarski rezultati

2.1. Doseženi in pričakovani gospodarski rezultati:

Gospodarska vrednost inovacije za podjetje (v EUR in v %), povečanje tržnega deleža, povečanje dobička, znižanje stroškov poslovanja, nova delovna mesta, povečana BDV/zaposlenega, prihodki od prodaje pravic intelektualne lastnine, …

2.2. Doseženi in pričakovani nefinančni rezultati:

Druge koristi za podjetje, ki (še) niso finančno merljive, druge koristne novosti, ki jih kot take opredelijo odjemalci (uporabniki), design (industrijsko oblikovanje), zvestoba blagovni znamki, druge koristne novosti, ki prinašajo dobrobit družbi   Izkazan pomen inovacije za družbeno okolje, navezava inovacije na uveljavljene blagovne znamke (domače in tuje) – co-branding, možnost prenosa inovacije v druga okolja, drugo (novi pristopi, novi tržni kanali, idr).

3.Trajnostni vidik

3.1. Trajnostni učinki inovacije na inovacijski sistem: Inovacijski proces je vzpodbudil razvoj invencijsko-inovacijskega sistema v podjetju, okrepil kompetence podjetja za hiter razvoj ideje do uvedbe na trg, privabil/zadržal talentirane posameznike, spodbudil prenosa znanja in razvoj kompetenc, vzpodbudil razvoj timskega dela, vzpodbudil interdisciplinarnost pri inoviranju, vzpodbudil sodelovanje z znanstveno-raziskovalnimi inštitucijami in univerzami, vzpodbudil sodelovanje z uporabniki pri razvoju novosti, ipd.

3.2. Okoljski vidiki

Ugodni vplivi inovacije na snovno kroženje, krožno gospodarstvo, ugodni vplivi inovacije na razvoj podjetja (na delovno okolje, na varnost pri delu), ugodni vplivi na okolje izven podjetja (globalni, regionalni, lokalni vplivi), vpliv inovacije na učinkovito rabo vode in/ali energije, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, ravnanje v in po življenjskem ciklu inovacije, vpliv inovacije na okolje (naravno in družbeno), …

d)       izpolnjene rubrike v prijavnem obrazcu »priloga 2«

e)       slike in/ali video inovacije v visoki ločljivosti, primerne tudi za tisk (slike vsaj 3 Mb, video v resoluciji vsaj 1920x1080pxl; velja tudi povezava do youtube objave video posnetka),

f)        e-prijava v .pdf, .doc ali docx verziji na elektronskem nosilcu

g)       druge priloge so obvezne, če se v opisu inovacije sklicujete nanje

•     Kopije prve strani zaščitene intelektualne lastnine (patenti, modeli, znamke, drugo)

•     Kopije pridobljenih certifikatov

•     Dokazila o pridobljenih nagrad (npr. RED DOT, druge nagrade).

4.2. Splošna določila za prijave

1.       Inovacijske prijave naj bodo izdelane skladno s razpisnimi kriteriji, zato bo komisija izločila nenamenske prijave (katalogi, promocijska gradiva, seminarske ali diplomske naloge itn.)

2.       Inovacijski predlog lahko predlagatelj prijavi le na eni območni ali regionalni zbornici. V kolikor je inovacijski predlog rezultat »teamskega« dela, se poda inovacijski predlog na tisto zbornico, kjer je sedež predlagatelja. 

3.       Inovacijske prijave, ki ne bodo izdelane v skladu z določili v točki 2.1, bo inovacijska komisija vrnila prijaviteljem v roku 14 dni po izteku razpisa, z rokom 7 dni za ustrezno dopolnitev.

4.       O predlogih bo odločala Komisija za inovacije, ki jo imenuje Upravni odbor Severno Primorske gospodarske zbornice. Komisija bo na podlagi sprejetega pravilnika in kriterijev za ocenjevanje predlogov inovacij podelila zlata, srebrna in bronasta priznanja ter zahvale. Komisija lahko neustrezne inovacijske prijave zavrne, z ustrezno utemeljitvijo.

5.       Javna razglasitev in podelitev priznanj bo na prireditvi v organizaciji GZS Severno Primorske gospodarske zbornice.

6.       Prijave se pošljejo na naslov GZS Severno Primorska gospodarska zbornica, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovacije «, GZS Severno Primorska gospodarska zbornica, Sedejeva 2a, 5000 Nova Gorica, najkasneje do 2. aprila 2018.

 Razpis in razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani zbornice https://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko

Tudi letošnje leto obstaja opcija e-prijavnice. Inovacije lahko prijavite preko e-obrazca, ki je dostopen na strani http://gzs.1ka.si/a/122400

Da lahko izpolnite obrazec, morate zaprositi za kodo Obrazec za dodelitev gesla 2018.

Dodatne  informacije: 

GZS Severno Primorska gospodarska zbornica
Tel.: 05 330 60 30
e-pošta: oz.sev-primorska@gzs.si

Razpisna dokumentacija je v priponki.

Razpis_za_inovacije_2018_GZS, Severno Primorska gospodarska zbornica.docx

11 01 2017 Pravilnik GZS inovacije-regionalni 2017 OZ sev Primorska_ 2018 (1).doc

PRILOGA 1 Navodila za ocenjevanje inovacijskih prijav-2017.doc