Novice


Arhiv: Razpis za inovacije GZS Območne zbornice Posavje, Krško - PRIJAVE DO 15. 4. 2016


 

 Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica Posavje, Krško v partnerstvu z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter s SPIRIT, Javno agencijo, nadaljuje s projektom Podelitve priznanj in diplom inovacijam v regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

 S tem namenom objavljamo

Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj in diplom inovacijam v posavski regiji za leto 2016
- prijave možne do 15. 4. 2016!

 

POGOJI ZA PRIJAVO INOVACIJE

 1. Prijavitelji
  Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja GZS Območne zbornice Posavje, Krško.
 2. Inovacija

  Inovacije so definirane v skladu s pravili OECD kot sledi:

  • inovacija pomeni proces spreminjanja zamisli v izdelek, postopek ali storitev oziroma proces preoblikovanja ustvarjalnosti v dobiček;
  • inovacije zajemajo nove izdelke, postopke in storitve ter bistveno izboljšane izdelke, postopke in storitve. Inovacija je uvedena, ko se pojavi na trgu (inovacija izdelka, storitve) ali uporabi v okviru postopka (inovacija postopka). Izdelek, storitev ali postopek morajo biti novi ali bistveno izboljšani za podjetje, ni pa nujno, da so novi na trgu;
  • inovacije vključujejo vrsto znanstvenih, tehnoloških, organizacijskih, finančnih in gospodarskih aktivnosti;
  • inovacija temelji na rezultatih novega tehnološkega razvoja, novih kombinacij že obstoječih tehnologij ali uporabi drugega znanja, ki ga je pridobilo podjetje.

  Ista inovacija (ista produktna, procesna, trženjska, organizacijska rešitev ali kombinacija le-teh) lahko za priznanje oz. diplomo kandidira le enkrat.

 3. Časovna omejitev realizacije inovacije za namen razpisa
  Predlagatelji lahko v letu 2016 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju 1.1.2014 do 31.3.2016.

 

KATEGORIJE INOVACIJ

Predlagatelji lahko prijavijo naslednje kategorije inovacij:

 • Produktne inovacije (Proizvod ali storitev, ki je nov ali bistveno izboljšan. Vključuje znatne izboljšave tehničnih specifikacij, sestavnih delov in materialov, programske opreme v izdelku, prijaznost do uporabnika ali druge funkcionalne značilnosti)
 • Procesne inovacije (Nov ali bistveno izboljšan proizvodni proces oz. postopek. To vključuje pomembne spremembe v tehniki, opremi in / ali programski opremi).
 • Trženjske inovacije (Nov način trženja, ki vključuje pomembne spremembe v oblikovanju proizvoda ali embalaže, promocijske predstavitve, promocijo izdelkov ali cen).
 • Organizacijske inovacije (Nove organizacijske metode v poslovnih praksah, v organizaciji delovnega mesta ali pri zunanjih odnosih).

V letu 2016 razpisujemo inovacijski izziv, ki ga rešujejo zgoraj opisane kategorije inovacij: inovacije s področja digitalizacije.

 

KRITERIJI IN PRILOGE 

4.1. Prijava na razpis mora vsebovati:

a)       ime in priimek in popolni naslov inovatorja oz. naziv gospodarske družbe, podjetja ali ustanove, v kateri je inovator zaposlen;

b)       kategorijo inovacije, ki jo predlagatelj prijavlja;

c)       naziv in popolni opis realizirane inovacije z navedbo značilnosti po naslednjih kriterijih:

1. Inventivnost

1.1. Izvirnost: V kolikšni meri inovacija presega/odstopa od poznanega stanja v podjetju, v državi ali v svetu ali od obstoječih razvojnih smernic podjetja. Kolikšna je uporabna vrednost inovacije (vključno z oblikovanjem – design) za končne uporabnike v primerjavi z obstoječimi/dosedanjimi rešitvami, lastnimi ali konkurenčnimi.

1.2. Zaščita novosti: Ali je invencija varovana s patentom, ali je v postopku pridobivanja patentne zaščite, ali je invencija varovana s poslovno skrivnostjo ali z drugimi oblikami varovanja …

2.  Gospodarski rezultati

2.1. Doseženi gospodarski rezultati:
Gospodarska vrednost inovacije za podjetje (v EUR in v %), povečanje tržnega deleža, povečanje dobička, znižanje stroškov poslovanja, nova delovna mesta, povečan BDV/zaposlenega, prihodki od prodaje pravic intelektualne lastnine, druge koristi za podjetje, ki niso finančno merljive, druge koristne novosti, ki jih kot take opredelijo odjemalci …

2.2. Pričakovani gospodarski rezultati:
Gospodarska vrednost inovacije za podjetje (v EUR in v %), povečanje tržnega deleža, povečanje dobička, znižanje stroškov poslovanja, nova delovna mesta, povečan BDV/zaposlenega, prihodki od prodaje pravic intelektualne lastnine, druge koristi za podjetje, ki niso finančno merljive, druge koristne novosti, ki jih kot take opredelijo odjemalci …

3.Trajnostni vidik

3.1. Trajnostni učinki inovacije na inovacijski sistem:
Inovacijski proces je vzpodbudil razvoj invencijsko-inovacijskega sistema v podjetju, okrepil kompetence podjetja za hiter razvoj ideje do uvedbe na trg, vzpodbudil razvoj timskega dela, vzpodbudil interdisciplinarnost pri inoviranju, vzpodbudil sodelovanje z znanstveno-raziskovalnimi inštitucijami in univerzami, vzpodbudil sodelovanje z uporabniki pri razvoju novosti, ipd.

3.2. Okoljski vidiki:
Ugodni vplivi inovacije na trajnostni razvoj podjetja (na delovno okolje, na varnost pri delu), ugodni vplivi na okolje izven podjetja (globalni, regionalni, lokalni vplivi), pomembnost inovacije za počutje uporabnika, proizvodni viri (neobnovljivi naravni viri, odpadki, učinkovita raba materialov, učinkovita raba energije, delovna obremenitev, emisije toplogrednih plinov), naslavljanje uporabnika (spodbujanje varčevanja); energetske potrebe v življenjskem ciklu inovacije; uničenje po koncu življenjskega cikla (recikliranje, odpadek).

d)       slike, načrte in opis prijavljene inovacije;

e)       druge obvezne priloge, na katere se v opisu inovacijskega predloga predlagatelj sklicuje (npr. kopija patentne prijave, certifikatov …).

 

4.2. Splošna določila za prijave

 1. Inovacijske prijave naj bodo izdelane skladno s razpisnimi kriteriji, zato bo komisija izločila nenamenske prijave (katalogi, promocijska gradiva, seminarske ali diplomske naloge itn.)
 2. Inovacijski predlog lahko predlagatelj prijavi le na eni območni ali regionalni zbornici. V kolikor je inovacijski predlog rezultat »teamskega« dela, se poda inovacijski predlog na tisto zbornico, kjer je sedež predlagatelja.
 3. Inovacijske prijave, ki ne bodo izdelane v skladu z določili v točki 2.1, bo inovacijska komisija vrnila prijaviteljem v roku 14 dni po izteku razpisa, z rokom 7 dni za ustrezno dopolnitev.
 4. O predlogih bo odločala Komisija za inovacije, ki jo imenuje Upravni odbor Območne zbornice Posavje, Krško. Komisija bo na podlagi sprejetega pravilnika in kriterijev za ocenjevanje predlogov inovacij podelila zlata, srebrna in bronasta priznanja ter diplome. Komisija lahko neustrezne inovacijske prijave zavrne, z ustrezno utemeljitvijo.
 5. Javna razglasitev in podelitev priznanj bo na prireditvi v organizaciji GZS Območne zbornice Posavje, Krško.
 6. Prijave se pošljejo na naslov GZS Območna zbornica Posavje, Krško, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovacije«, Bohoričeva 9, 8270 Krško, najkasneje do 31. 3. 2016.

  - PRIJAVE NE RAZPIS PODALJŠANE DO PETKA, 15. 4. 2016!

Razpis in razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani zbornice https://www.gzs.si/oz_posavje

Dodatne  informacije:
GZS Območna zbornica Posavje, Krško
Tel.: 07 490 1060
e-pošta:
oz.posavje@gzs.si   

Razpisna dokumentacija je v priponi.

Razpis so podprli:

        

     

Fotogalerija

 

Arhivi