Dosegli smo

 

Emisije snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav: nova uredba dosledneje sledi direktivi

Pri pripravi uredbe so bile upoštevane pripombe GZS iz javne razprave.

50 % vrnjene premije za člane ZRS

Člani ZRS so osmo leto zapored dosegli letni prihranek pri zavarovanju poklicne odgovornosti (v povprečju okoli 50 % vrnjene letne premije).

Razširjena veljavnost KP na vse delodajalce, ki opravljajo dejavnost vozniških šol

GZS – Podjetniško trgovska zbornica je uspela s predlogom razširitve veljavnosti Kolektivne pogodbe med delavci in družbami drobnega gospodarstva za dejavnost vozniških šol.

Nov model prodaje gozdno lesnih sortimentov

Združenje lesne in pohištvene industrije je po večletnih prizadevanjih uspelo - v sodelovanju z MKGP in družbo Slovenski državni gozdovi - zagotoviti nov model prodaje gozdno lesnih sortimentov.

Ureditev delovnega časa trgovin

Sprejet Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS) ureja vprašanja, ki se nanašajo na organizacijo delovnega časa.