Dosegli smo

 

Preprečili 100 mio € dodatnih davščin

Združenje za promet pri GZS je preprečilo, da bi se strošek za voznika, ki je na vožnji npr. 25 dni v tujini povečal za okoli 940 evrov mesečno.

12 mio razbremenitve pri nagradi za poslovno uspešnost

Ocenjujemo, da razbremenitev nagrade za poslovno uspešnost pomeni okoli 12 mio EUR prihranka za gospodarstvo.

Začasne napotitve: preprečitev višjih obremenitev

GZS in ŠGZ sta preprečila višjo obremenitev povračila stroškov v zvezi z nastanitvami v primeru začasnih napotitev v tujino.

Manj obsežen obratovalni monitoring in bolj jasne določbe

Prenovljena pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja tal in o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (oba Ur. list RS, št. 66/17)

100 mio € več za infrastrukturo

Ministrstvo za infrastrukturo bo prihodnje leto za strateško infrastrukturo namenilo 829 milijonov evrov, kar je dobrih sto milijonov evrov več kot letos.

Za več reda v gradbeništvu

Sprejem novega gradbenega zakona bo prinesel več reda na trg ponudnikov gradbenih storitev in zavaroval izvajalce, ki izpolnjujejo minimalne pogoje za izvajanje gradbenih del pred nelojalno konkurenco.

Nov korak k boljši oskrbi z elektriko

Na severnem Primorskem je bila izvedena razbremenitev razdelilne transformacijske postaje (RTP) Kobarid, da se je napajanje vasi med Tolminom in Kobaridom v celoti preneslo na RTP Tolmin.

GZS zaslužen za večino pogodb o vajeništvu

Z intenzivnim informiranjem (komuniciranje je bilo oteženo zaradi nedostopnosti osebnih podatkov učencev) smo uspeli povezati zainteresirane delodajalce s starši in otroki.

7,5 mio evrov za digitalizacijo MSP

MGRT je objavil javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017–2018.

Nov izobraževalni center v Postojni

V Postojni so odprli Izobraževalni center sodobnih tehnologij (ICST). Gre za investicijo, vredno 2 mio evrov, pri kateri je GZS sodelovala od začetka.

Nepremičninska kolektivna pogodba velja za vse upravnike

GZS - Zbornici za poslovanje z nepremičninami (ZPN) je uspelo s pobudo za ugotovitev razširjene veljavnosti Kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami, sklenjene dne 9. 9. 2016, na vse delodajalce v dejavnosti 68.320

Septembra izplačila raziskovalcem

Na podlagi javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0 so bile podpisane pogodbe z upravičenci, sredstva pa razdeljena.

Umaknjen diskriminatorni razpisni pogoj

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je še pred kratkim v razpisih uporabljalo sporni »izključitveni« pogoj, po katerem prijavitelji, zaradi neupravičene uporabe sredstev, niso smeli biti v sporu z MGRT ali s SPIRIT v zvezi s prijavo na katerikoli javni razpis, in sicer do pravnomočnosti odločitve sodišča.

Pogrebna dejavnost še naprej po visokih standardih

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je sprejelo Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti.

Papir, kovine in kosovni odpadki tudi nekomunalnim družbam, vpisanim v evidenco

Pri sprejemanju Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov je bila na pobudo gospodarstva uvedena izjema od obvezne uporabe javne službe zbiranja, in sicer lahko izvirni povzročitelj iz dejavnosti za nekatere svoje ločeno zbrane frakcije (papir, kovine in kosovni odpadki) komunalnih odpadkov zagotovi nadaljnje ravnanje z oddajo drugim osebam, vpisanim v evidenco zbiralcev, ali imetnikom dovoljenja za predelavo teh odpadkov, ki niso izvajalci javne službe. Hkrati uredba dopušča uporabniku, ki je posameznik, možnost izbire, da določene odpadke (papir in kovine), ki nastanejo kot njegovi komunalni odpadki, poleg izvajalcu javne službe prepušča tudi osebam, vpisanim v evidenco zbiralcev v zbirnih centrih, ali osebam z dovoljenjem za predelavo teh odpadkov na mestih predelave.

Podpisan protokol o izgradnji severnega dela 3. razvojne osi

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je na Ravnah na Koroškem s predsednikom sveta Koroške regije dr. Tomažem Roženom in predsednikom sveta županov Savinjsko-Šaleške regije Darkom Menihom podpisal protokol o poteku načrtovanja in izgradnje 3. razvojne osi na odseku Šentrupert–Velenje–Slovenj Gradec–Dravograd–Holmec. Zanj si prizadevata Območna zbornica Koroške in Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica. Podpis protokola potrjuje, da je projekt 3. razvojne osi prioritetni projekt državne cestne infrastrukture.

60 mio prihrankov pri plačah

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklepe, ki so zagotovili umik predloga Zakona o minimalni plači in Zakona o inšpekciji dela, ki ju je v postopek v Državni zbor vložila Združena levica. S tem je bilo slovenskemu gospodarstvu samo iz naslova predvidenih sprememb, ki jih je prinašal vloženi predlog Zakona o minimalni plači, prihranjeno okoli 60 milijonov evrov. Neposredno bi masa plač pri najnižjih plačilnih razredih porasla za 40 mio evrov, vsaj še 20 mio evrov bi znašal posredni učinek zaradi rasti plač po plačni lestvici.

Končno GZS v zakonu o podpori podjetništvu

Državni zbor je potrdil novelo Zakona o podpornem okolju za podjetništvo.

Trije dosežki za stanovanjske sklade

Državni zbor RS je sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona.

Potrditev lažjega režima za transport v Avstriji

Avstrijski parlament je sprejel novo ureditev za transport, ki jo je že prej sprejela vlada.

Podaljšana veljavnost zakona o Pomurju

Državni zbor je potrdil podaljšanje pomurskega zakona za dve leti 2018/2019.

ZA zaupanje vredno upravljanje nepremičnin

Združenje upravnikov nepremičnin pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami je začelo podeljevanja certifikatov Zaupanja vreden upravnik.

Sprejet zakon o vajeništvu

Državni zbor je potrdil Zakon o vajeništvu.

GZS je vključena v vse Sripe

Gospodarska zbornica Slovenije se je uspela vključiti v prav vsa strateško razvojno inovacijska partnerstva. Pod okriljem GZS, to je njenih združenj, zbornic ali samostojnih zbornic, so organizirani štirje sripi: MATPRO, SRIP HRANA, SRIP Prehod v krožno gospodarstvo in SRIP Turizem. Posamezna združenja in zbornice pa so vključena v SRIP pametna mesta in skupnosti, SRIP pametne zgradbe in dom z lesno verigo, SRIP mobilnost, SRIP Zdravje – medicina in SRIP Tovarne prihodnosti.

Končno v osnovnih šolah tudi o podjetnosti

Na podlagi vseh prizadevanj GZS za vključevanje podjetnosti, ustvarjalnosti, inovativnosti, karierne orientacije in podjetništva v programe izobraževanja, bo konzorcij, v katerem je tudi GZS, pripravil prijavo na razpis MIZŠ.

V kratkem lažje transportnim podjetjem v Avstriji

Zvezna vlada Avstrije bo v obravnavo v parlament posredovala novelo protidumpinške zakonodaje, ki naj bi poenostavila postopke ZKO prijave v transportu, zagotovila ločen pristop razpoložljivosti dokumentacije, in določitev kontaktne osebe za izvajalce storitev na področju transporta.

Učinek skupne nabave medicinske opreme: 30 % cene

Med uresničenimi predlogi Vlade RS je v zadnjem poročilu tudi skupno javno naročanje zdravil, medicinskih pripomočkov in opreme.

50 % vrnjene premije za člane ZRS

Člani ZRS so spet dosegli letni prihranek pri zavarovanju poklicne odgovornosti (v povprečju okoli 50 % vrnjene letne premije).

Nove dajatve na elektriko ne bo

GZS pozdravlja odločitev, da prispevka za prednostno dispečiranje zaenkrat ne bo.

Uresničeni predlogi iz agend GZS

Vlada je objavila deveto poročilo o uresničevanju predlogov gospodarstva za izboljšanje poslovnega okolja in dvig konkurenčnosti.

Renesansa malih trgovcev

V letu 2016 je bil oblikovan strateški dokument »VERIGA ZMTS / Kupujem lokalno« in izpeljanih nekaj aktivnosti ZMTS – Združenja malih trgovcev Slovenije pri PTZ GZS.

Arhiv: Test učinkov na gospodarstvo razširjen

Arhiv: Tudi v Posavju možnosti za program strojni tehnik

OZ Posavje, Šolski center Sevnica in 19 podjetij s področja kovinske panoge so uspeli pridobiti v to regijo triletni program strojni tehnik.

Arhiv: 15–20 strojnih tehnikov z Gimnazije v Tolminu

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je odobrilo, da se prihodnje šolsko leto prične izvajati program strojni tehnik tudi na Gimnaziji v Tolminu.

Arhiv: Zelena luč za vajeništvo na vladi

Vajeništvo bomo začeli poskusno uvajati že v šolskem letu 2017/2018. Za prvo leto se načrtuje vključevanje vajencev v štiri programe srednjega poklicnega izobraževanja in sicer: oblikovalec kovin-orodjar, mizar, kamnosek in gastronom hotelir.

Arhiv: GZS aktivno vključena v SRIP

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je v kot prijavitelj prejela sklepa o dodelitvi sredstev dvema strateško – inovacijskim partnerstvom (SRIP).

Končno premik na severu 3. razvojne osi

Vlada Republike Slovenije je po dolgoletnih prizadevanjih Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice (SŠGZ) sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 do priključka Velenje jug.

Višje sofinanciranje živilskih podjetij

2 mio evrov na živilsko podjetje se je zvišal prag sofinanciranja, sporočajo iz Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS.

Ublaženo zvišanje cestnin

Vozila EURO V EEV se bodo vključila v razred z EURO VI, ki bodo deležna manjšega zvišanja, kot bi ga bila deležna sicer, če bi ostala skupaj v razredu z EURO V.

Višja stroškovna cena pri javnih prevozih potnikov

Pogajanja za opravljanje gospodarske javne službe prevoza potnikov v sistemu IJPP so se zaključila uspešno.

Zaživele Smernice za javno naročanje gradenj 1.0

Enotnejši pogoji za delovanje šol vožnje

Pomoč kmetijstvu zaradi pozebe

Za boljše pogoje prašičereje in govedoreje

Na mavrici zdravja: četrt milijona učinkov

V podporo hrani slovenskega porekla

200.000 evrov je bilo odobreno za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov.