Dosegli smo

 

Nov model prodaje gozdno lesnih sortimentov

Združenje lesne in pohištvene industrije je po večletnih prizadevanjih uspelo - v sodelovanju z MKGP in družbo Slovenski državni gozdovi - zagotoviti nov model prodaje gozdno lesnih sortimentov.

Ureditev delovnega časa trgovin

Sprejet Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS) ureja vprašanja, ki se nanašajo na organizacijo delovnega časa.