Stališča in komentarji


Manj obsežen obratovalni monitoring in bolj jasne določbe

Prenovljena pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja tal in o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (oba Ur. list RS, št. 66/17), ki sta začela veljati 9. decembra, odpravljata nejasnosti in pomanjkljivosti, ki so se izkazale pri izvajanju določb doslej veljavnih pravilnikov, predvsem v povezavi z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15). Še zlasti to velja za določbe, ki se nanašajo na nabor parametrov, ki morajo biti vključeni v obratovalni monitoring in izdelavo izhodiščnega poročila in na katere je opozarjala tudi GZS.

Fotogalerija