Varstvo okolja

Arhiv: Spremembe uredb - IED in skladiščenje nevarnih tekočin - šele jeseni

Da je tematika priprave ocene možnosti onesnaženja tal in podzemne vode in izhodiščnega poročila zelo zahtevna in kompleksna, kaže tudi to, da spremembe uredbe IED in uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah, ki smo jih pričakovali še pred poletjem, še niso bile dane v javno obravnavo. Pričakujemo jih torej v jesenskem času. Osnutka obeh predpisov bosta predmet razprave na GZS. Za več informacij nas lahko pokličete: Janja Leban, 01 5898 193 ali Antonija Božič Cerar, 01 5898 196.

Arhiv: Pošiljke odpadkov – pobuda za pospešitev postopkov za iznos odpadkov

Da bi pospešili postopke prijav in izdaje soglasij za iznos odpadkov, zmanjšali breme za gospodarstvo, tako finančno kot tudi administrativno, smo v sodelovanju z našimi člani na MOP naslovili pobudo za spremembe in dopolnitve Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov (Ur. list RS, št. 71/2007). Le-ta se nanaša na: • finančno jamstvo • dokumentacijo, še zlasti zvezi s kemično analizo sestave odpadkov, in • roke za odziv pristojnega organa.

Arhiv: Ocene (nevarnih) odpadkov in o izvedbi kontrolne kemične analize odpadkov

Še v poletnih dneh pričakujemo sprejem pravilnika, ki bo določil: • način izdelave in obseg ocene odpadka pred odlaganjem na odlagališču, • način izdelave in obseg ocene nevarnega odpadka pred sežiganjem v sežigalnici odpadkov ali napravi za sosežig odpadkov, • način izvedbe kontrolne kemične analize odpadka in • podrobnejše pogoje, ki jih mora za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa izpolnjevati pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki namerava izdelovati ocene odpadka ali ocene nevarnega odpadka. V razpravo o pravilniku, predvsem v povezavi s pogoji za pridobitev pooblastila, se je v sodelovanju s člani zbornice vključevala tudi SVO.

Arhiv: Hrup - pobuda za ureditev problematike hrupa IED naprav po letu 2020

Na pobudo naših članov smo na MOP podali predlog, da se v okviru predvidenih sprememb Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, ki je bila do 8. julija v javni razpravi in s katero naj bi se uredilo problematiko obratovanja gradbišč kot virov hrupa, uredi še problematika hrupa IED zavezancev oziroma obratovanja naprav po letu 2020 (ureditev izjem).

Arhiv: Objavljen končni osnutek BREF dokumenta za VKN

V zaključni fazi priprave je BREF dokument za velike kurilne naprave (VKN). Objavljen je na spletni strani IPPC urada. Končni dokument in zaključki o BAT bodo objavljeni najkasneje leta 2018, s štiri letnim rokom za ponovno izdajo dovoljenj. http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/LCP_FinalDraft_06_2016.pdf

Arhiv: Zaključki o BAT za industrijo neželeznih kovin

Objavljeni so bili v Uradnem listu EU 30. junija 2016. Zaključki se nanašajo na dejavnosti, ki so navedene v Prilogi I k Direktivi 2010/75/EU oziroma Prilogi 1 Uredbe IED v oddelkih: 2.1: praženje ali sintranje kovinskih rud (vključno s sulfidnimi rudami); 2.5: predelavo neželeznih kovin: a) proizvodnjo surovih neželeznih kovin iz rude, koncentratov ali sekundarnih surovin z metalurškimi, kemijskimi ali elektrolitskimi postopki; b) taljenje in legiranje neželeznih kovin, vključno z izrabljenimi izdelki za predelavo in obratovanjem livarn neželeznih kovin, s talilno zmogljivostjo nad 4 tone na dan za svinec in kadmij ali 20 ton na dan za vse druge kovine, 6.8: proizvodnjo ogljika (antracita) ali elektrografita s sežiganjem ali grafitizacijo.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1032&from=SL

Arhiv: EU zakonodajni predlogi za realizacijo ciljev podnebno – energetskega okvirja

Evropska komisije je objavila Referenčni scenarij s pogledom v leto 2050 in zakonodajne predloge za realizacijo ciljev podnebno energetskega okvira za obdobje 2021 do 2030. Dokumenti vsebujejo predvideni, nacionalno določen prispevek držav članic EU v višini najmanj 40 % skupnega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TGP) za izvajanje Pariškega podnebnega sporazuma. Le-ta bo stopil v veljavo po ratifikaciji najmanj 55 držav, ki predstavljajo skupaj najmanj 55 % globalnih emisij TGP. http://www.mop.gov.si/index.php?id=1333&tx_ttnews%5btt_news%5d=6991&tx_ttnews%5bbackPid%5d=12029&L=0&no_cache=1 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20160712_Summary_Ref_scenario_MAIN_RESULTS%20%282%29-web.pdf http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2545_sl.htm

Arhiv: Energetski pregledi – študija s primeri dobrih praks

Po naročilu Evropske komisije je bila v začetku letošnjega leta zaključena študija, ki ponuja pregled in primerjavo izvajanja EED v različnih članicah EU-28 (vključuje tudi Slovenijo).

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja, od 22. 6. do 20. 7. 2016.

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja, od 22. 6. do 20. 7. 2016.