Varstvo okolja

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP in MzI

Vabimo vas, da predloge in pripombe, ki jih boste naslovili na ministrstvo, posredujete tudi na Službo za varstvo okolja, na janja.leban@gzs.si

Arhiv: Prihodnost energetike?

Arhiv: Prihodnost energetike?

Vlada RS je sprejela predlog stališča Republike Slovenije o predlaganih zakonodajnih dokumentih EU s področja energetike.

Arhiv: Reforma sistema za trgovanje z emisijami – EU ETS

S ciljem hitrejšega zmanjševanja emisij toplogrednih plinov je Svet EU konec februarja zavzel stališče, da se v obdobju petih let, do leta 2023, povečuje količina pravic, ki se prenese v rezervo za stabilnost trga (MSR) in omogoči kasnejši izbris.

Arhiv: Konferenca: UPORABA ODPADKOV KOT SEKUNDARNIH SUROVIN

Arhiv: Konferenca: UPORABA ODPADKOV KOT SEKUNDARNIH SUROVIN

O pospeševanju prehoda v krožno ekonomijo z industrijsko simbiozo bomo spregovorili na 2-dnevni mednarodni konferenci 10. in 11. aprila 2017 na Gospodarski zbornici Slovenije. Dogodek organiziramo v sodelovanju z Zavodom za gradbeništvo Slovenije in z EIT RawMaterials. Dogodek je namenjen prikazu aktivnosti v Sloveniji in tudi širše, ki so v podporo krožnemu gospodarstvu ter prepoznavanju priložnosti in izzivov, ki jih krožna ekonomija predstavlja za industrijo. V okviru dogodka bomo organizirali delavnico industrijske simbioze. Brez kotizacije. Vljudno vabljeni!

Arhiv: Ostrejši cilji EU glede odpadkov do 2030

Evropski Parlament je pretekli teden podprl dopolnila k zakonodajnim predlogom o ravnanju z odpadki, ki predvidevajo zvišanje deleža recikliranih odpadkov, s sedanjih 44 na 70 odstotkov. Med poslanskimi dopolnili sta tudi omejitev deleža odpadkov, ki konča na odlagališčih na 5 odstotkov in prepolovitev količine zavržene hrane.

Arhiv: Nacionalni program varstva okolja

V pripravi je Nacionalni program varstva okolja do leta 2030 (NPVO 2030), v okviru katerega je med drugim predvidena opredelitev ciljev, ki so pomembni za gospodarstvo: z vidika krožnega gospodarstva oz. z viri gospodarne družbe in nizkoogljičnih tehnologij. NPVO bo obravnaval tudi varstvo ljudi pred okoljskimi pritiski in tveganji, zlasti zagotavljanje kakovosti zraka ter pitne in kopalne vode, obvladovanje izpostavljenosti hrupu v okolju in kemikalijam, sanacijo prekomerno onesnaženih ali okoljsko degradiranih območij ter prilagajanje na podnebne spremembe.

Arhiv: Okoljski dan gospodarstva: Po sledeh nevarnih snovi, 1. junij 2017

Arhiv: Okoljski dan gospodarstva: Po sledeh nevarnih snovi, 1. junij 2017

Kakšno je stanje onesnaženosti tal in podzemne vode? Kako ga spremljamo? Kakšne so izkušnje podjetij s pripravo poročil o stanju onesnaženosti tal in podzemne vode z zadevnimi nevarnimi snovmi? O tem bomo spregovorili na okoljskem dnevu gospodarstva, ki ga v počastitev svetovnega dne varstva okolja organiziramo 1. junija 2017. Vljudno vabljeni - rezervirajte si termin!

Arhiv: Integracija postopka izdaje gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja

Novi Gradbeni zakon, ki je trenutno v ponovni medresorski obravnavi, predvideva integracijo postopka izdaje gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja tako, da se bo izvajala presoja vplivov na okolje v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Oba postopka se bosta združila tako, da bo izdano enotno gradbeno dovoljenje z utemeljitvijo, ki bo zadostila tako okoljskim kot gradbenim predpisom. Sočasno sta v obravnavi tudi Pravilnik o projektni dokumentaciji in Uredba o klasifikaciji vrst objektov in razvrščanju objektov glede na zahtevnost (zahtevni, manj zahtevni, nezahtevni in enostavni objekti). Komentar na te predpise je možno oddati do 4. 4. 2017, preko e-demokracija

Arhiv: ZVO-2 – kje lahko pričakujemo spremembe?

Novi Zakon o varstvu okolja, katerega osnutek bo predložen v javno obravnavo v prihodnjih mesecih, bo predvidoma nadgradil ali na novo uredil: problematiko odpadkov oz. onesnaženih nepremičnin v primeru stečaja, stara bremena, ravnanje z odpadki in razširjeno odgovornost proizvajalcev, varstvo pred hrupom, kakovost zunanjega zraka, postopke presoj vplivov na okolje in pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj itd. Glede postopkov pridobivanja okoljevarstvenih soglasij in okoljevarstvenih dovoljenj se zakon dotika zakonodaje s področja graditve objektov in urejanja prostora, ki se tudi pripravlja na novo.

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja in energije, od 23. 2. do 22. 3. 2017.