Varstvo okolja

Arhiv: Promocija okoljskih izdelkov in storitev

Vabimo vas, da preko mesečnika okoljskE-novice promovirate vaše okoljske izdelke in storitve. Za podrobne informacije vam je na voljo Romana Benčina (tel.: 01 5898 197, romana.bencina@gzs.si ).

Arhiv: Pojasnilo MOP glede sprememb in dopolnitev Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je podalo pojasnilo vezano na navedeni predpis - Ur. l. RS, št. 50/2016, ki ureja emisije malih kurilnih naprav (MKN), ki prispevajo znaten del čezmerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in omejuje dajanje na trg emisijsko neustreznih naprav. Uredba ne uvaja obveznosti merjenja emisij za MKN in metodologije merjenja. Metodologija, ki bo dejansko uvedla obveznost merjenja emisij bo pripravljena predvidoma do konca letošnjega leta, pojasnjujejo. http://www.uradni-list.si/1/content?id=127282 Več http://www.mop.gov.si/index.php?id=1333&tx_ttnews%5btt_news%5d=6996&tx_ttnews%5bbackPid%5d=12029&L=0&no_cache=1

Arhiv: Sprejet Pravilnik o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije

Pravilnik med drugim vsebuje tudi tehnične specifikacije za naprave in sisteme, za katere je mogoče prejeti spodbudo ter opredeljuje upravičene stroške posameznih vrst investicij, pogoje za dodelitev ter intenzivnost pomoči.

Arhiv: Vlada izdala Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju

Cilj uredbe je vzpostaviti in izvajati učinkovit sistem upravljanja z energijo v javnih stavbah, ki so v lasti oz. upravljanju javnega sektorja ter tako dajati zgled zasebnemu sektorju na področju učinkovite rabe energije.

Arhiv: Novosti Zakona o trošarinah

Nov Zakon o trošarinah (ZTro-1), objavljen v Ur. listu RS št. 47/16, prinaša posodobitve in vsebinsko prenovo obstoječe zakonodaje na področju trošarin. Uporabljati se je začel 1. avgusta 2016. Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS je na svoji spletni strani objavilo dokument »Novosti v Zakonu o trošarinah (ZTro-1) (začetek uporabe ZTro-1 od 1. avgusta 2016)« kjer so podrobneje opisane novosti, ki jih prinaša novi zakon. Z najpomembnejšimi novostmi novega ZTro-1 se lahko seznanite na enem od seminarjev Pravne službe GZS: 6. in 21. septembra ter 4. oktobra. https://www.gzs.si/Dogodki/6-9-2016/novosti-zakona-o-trosarinah-ztro-1 http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Trosarine/Opis/Podrobnejsi_opis_1_izdaja_Novosti_v_ZTro.pdf

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

september 2016: razprava o predlogu sprememb Uredbe IED in Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v organizaciji Pravne službe GZS: • 6. september: Novosti Zakona o trošarinah (ZTro-1); • 21. september: Novosti Zakona o trošarinah (ZTro-1); • 4. oktober: Novosti Zakona o trošarinah (ZTro-1); Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vas zanima sodelovanje s tujimi partnerji?

Arhiv: Razpis MGRT v podporo energetski učinkovitosti in učinkoviti rabi virov

Cilj javnega razpisa za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije, namenjen javnim zavodom/šolskim centrom, je med drugim spodbujanje nastanka oziroma vzpostavitve in delovanja učnih izdelovalnih laboratorijev, ki omogočajo pridobivanje znanja in veščin o tehnični in digitalni izdelavi izdelkov, ki vplivajo na večjo energetsko učinkovitost in učinkovitost virov v podjetjih in skupnosti. Rok za sprejem ponudb: 15. 8. 2016 http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1083

Arhiv: Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa

Slovenski podjetniški sklad želi z razpisom spodbuditi rast podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri in delujejo na področju rabe lesa (predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, storitve, procesi). Rok za sprejem ponudb: 8. 8. 2016. http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=47

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP

Vabimo vas, da predloge in pripombe, ki jih boste naslovili na MOP, posredujete tudi na Službo za varstvo okolja, na janja.leban@gzs.si