Varstvo okolja

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja in energije, od 23. 2. do 21. 3. 2017.

Arhiv: Varstvo voda pred onesnaževanjem – opomin EU glede KOV

22. marca obeležujemo Svetovni dan voda. Tema leta 2017 so odpadne vode. Na področju komunalnih odpadnih vod (KOV) je Slovenija prejela uradni opomin glede neizpolnitve obveznosti iz direktive o čiščenju KOV, v zvezi z zagotavljanjem odvajanja in čiščenja za aglomeracije, za katere so roki za izpolnitev obveznosti potekli v letu 2008 in 2010. Nepravilnosti se v glavnem nanašajo na nezadostno stopnjo priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje in komunalne čistilne naprave. Rok za podajo odgovora EK je 16. 4. 2017.

Arhiv: Delež OVE do 2020: prometni sektor

Arhiv: Delež OVE do 2020: prometni sektor

K doseganju cilja glede deleža energije iz obnovljivih virov (OVE) prispevajo le biogoriva in tekoča biogoriva, ki izpolnjujejo trajnostna merila. Cilj do 2020, v vseh državah članicah, je 10 % delež OVE v prometnem sektorju. Na ravni EU se je delež OVE povečal z 1,4 % v letu 2004 na 6,7 % v letu 2015. Slovenija je z 2,2 % v letu 2015 na repu po doseganju cilja. Po letu 2020 zakonodaja predvidoma ne bo opredeljevala deleža OVE na tem področju.

Arhiv: EUROSTAT - Doseganje 20 % deleža OVE do 2020

Na ravni EU je bil leta 2015 dosežen 16,7 % delež proizvedene energije iz obnovljivih virov (OVE) v bruto končni porabi energije. To je skoraj dvakrat več kot leta 2004, ko je le-ta znašal 8,5 %. V Sloveniji, ki ima določen 25 % obvezni delež, smo leta 2015 dosegli 22,0 %. Poročilo navaja podroben statistični pregled. Za obdobje 2020-2030 je predlagan zavezujoč cilj vsaj 27 % OVE na ravni EU in ne po posamezni državi članici kot sedaj. Komisija proučuje možnost zvišanja cilja na 30 %. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7905983/8-14032017-BP-EN.pdf/af8b4671-fb2a-477b-b7cf-d9a28cb8beea

Arhiv: Preglednica državnih pomoči v EU

Arhiv: Preglednica državnih pomoči v EU

Pregled državnih pomoči temelji na poročilih o izdatkih, ki so jih zagotovile države članice in zajema vse obstoječe ukrepe pomoči za predelovalno industrijo, storitve, kmetijstvo in ribištvo. Delni prikaz za Slovenijo, po podatkih EU, v tabeli spodaj

Arhiv: MzI - Statistika strukture cen električne energije

Maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca se je v obdobju enega leta znižala za 5,7 %, za povprečnega gospodinjskega odjemalca pa znižala za 1,3 %, je razvidno iz uradne statistike Ministrstva za infrastrukturo (MzI).

Arhiv: EUROSTAT - Statistika izdatkov za varstvo okolja

Zbiranje podatkov po določenih metodologijah o izdatkih za varstvo okolja se v Evropi izvaja od 90-ih let. To prispeva k oblikovanju prednostnih nalog politike Unije o varstvu okolja, upravljanju virov in zelene rasti. Priročnik navaja pomembne informacije za nove, okolju prijazne gospodarske dejavnosti.

Arhiv: Kakšno je stanje okolja v Sloveniji?

Arhiv: Kakšno je stanje okolja v Sloveniji?

Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji 2017 prikazuje stanje okolja in njegovo povezanost z dogajanji v družbi za obdobje 2009 - 2015. Stanje posameznih delov okolja je prikazano na podlagi kazalcev okolja, rezultatov obratovalnih in drugih monitoringov ter ustreznih strokovnih podlag. Prikazane so tudi obremenitve in pritiski, ki vplivajo na stanje okolja, ter mehanizmi za obvladovanje obremenitev in ohranjanje stanja okolja ali njegovo izboljševanje.

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

• 28. februar: seminar za livarne; organizator: Društvo livarjev Slovenije in SVO - Prijave http://www.drustvo-livarjev.si/index.php?module=page&pageID=105 • 10. in 11. april: konferenca o odpadkih iz gospodarstva - industrijska simbioza; • 1. junij: Okoljski dan gospodarstva »PO SLEDEH NEVARNIH SNOVI« - rezervirajte si termin. Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vas zanima sodelovanje s tujimi partnerji?