Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Povabilo k oddaji kandidatur za funkcijo uradnika za zvezo kot predstavnika slovenskega gospodarstva za sodelovanje s CERNOM

 

POVABILO K ODDAJI KANDIDATUR

ZA FUNKCIJO URADNIKA ZA ZVEZO KOT PREDSTAVNIKA SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA ZA SODELOVANJE S CERN

 

 

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), na podlagi pogodbe o sodelovanju na področju izvajanja Sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko organizacijo za jedrske raziskave (CERN) o podelitvi statusa pridružene članice kot predhodne faze članstva v CERN-u, ki ga je sklenila z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, išče primernega kandidata za funkcijo uradnika za zvezo, kot predstavnika slovenskega gospodarstva za sodelovanje s CERN.  (Industrial Liaison Officer – ILO)

 

Na povabilo se lahko prijavijo fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje skladne s tem povabilom. Izborni postopek ILO vodi 5 članska komisija GZS. Izbrani kandidat bo na funkcijo ILO imenovan s strani ministrice za izobraževanje, znanost in šport.


Od ILO se pričakuje, da bo v okviru imenovanja v funkcijo s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, občasno izvajal in zagotavljal naslednje naloge:

 

 • Zagotavlja ustrezne kontakte in prenos informacij, podatkov med CERN-om in zainteresiranimi podjetji v državi članici in se za to v Sloveniji povezuje z GZS (ScienceTech);
 • Aktivno vzpostavlja ustreznih kontaktov na relaciji CERN- GZS - podjetja in obratno vključno z njegovo podporo podjetjem v relaciji do CERN;
 •  Aktivno išče priložnosti v okviru CERN za slovensko gospodarstvo in jih obvešča v sodelovanju z GZS (Science-Tech);
 • Zagotavlja informacije o rezultatih tržnih raziskav, poizvedbah cen, ter javnih razpisih CERN kot tudi sodelujočih podjetjih, ki so zavedeni v sistemu CERN;
 • Se aktivno udeležuje srečanj predvidenih na ravni ILO in aktivno predstavlja  slovensko gospodarstvo;
 • Zastopa interese vsega slovenskega gospodarstva pod konceptom glasnika »ambasadorja« slovenskega gospodarstva (ne glede na članstvo v zbornicah, društvih, drugih asociacijah…);
 • Sodeluje z GZS in MIZŠ in o svojem delovanju redno obvešča GZS in MIZŠ kot je opredeljeno v dogovoru MIZŠ-GZS ter tudi na tak način krepi zaupanje tako na strani gospodarstva kot drugih institucij (MIZŠ, CERN);
 • Je član širšega odbora, ki ga vodi MIZŠ, kjer podaja informacije v delu gospodarstva in se sestankov odbora lahko udeležuje tudi preko e-konferenčnih sistemov (Skype ipd);
 • ILO je v rednem kontaktu z MIZŠ;
 • ILO pripravlja v sodelovanju z GZS tudi letno poročilo o svojem delu;
 • Za službene poti vezane na delo ILO katerih posledica so letalske karte pridobi predhodno odobritev MIZŠ;
 • V sodelovanju z GZS-ScienceTech oblikuje bazo kontaktov in aktivnosti s CERN;
 • Mesečno poroča o opravljenem delu v dogovorjenem formatu in vsebino, kot je opredeljeno v dogovoru med GZS-ILO.

POGOJI IN DODATNI KRITERIJI ZA ODDAJO KANDIDATURE IN IZBOR:

 

 1. Univerzitetna izobrazba na področju naravoslovja
 2. Najmanj tri (3) leta delovnih izkušenj na znanstveno tehnoloških projektih.
 3. Izkušnje z delom v gospodarstvu in z gospodarstvom
 4. Poznavanje delovanja CERN
 5. Poznavanje pravil In postopkov CERN-a o nakupih in predpisov CERN o izvajanju finančnih pravil
 6. Tekoče govori angleški jezik (stopnja znanja B.2 ali več po evropski jezikovni lestvici CEFR)
 7. Odlične pisne in verbalne komunikacijske sposobnosti z namenom uspešnega prenosa informacij s področja delovanja.
 8. Samoiniciativnost, Organiziranost, Motiviranost
 9. Uporaba sodobnih (e)komunikacijskih orodij

Dodatne prednosti ILO, ki bodo upoštevane pri izboru:

 • izkušnje s CERN
 • znanje, delo in izkušnje na znanstveno tehnoloških projektih iz specifičnih področij dela CERN
 • lokacija v CERN (Geneva) za čim bolj učinkovito delovanje in čim hitrejše pridobivanje informacij za delo s CERN
 • znanje francoskega jezika.

Izbranemu kandidatu, ki bo imenovan v funkcijo uradnika za zvezo s CERN ponujamo:

 

 • za čas opravljanja funkcije (za obdobje pristopnega članstva Slovenije v CERN), sklenitev pogodbenega razmerja z GZS skladno s sporazumom GZS-MIZŠ z možnostjo podaljšanja;
 • Podporo GZS in še posebej ScienceTech pri opravljanju dela ILO;
 • Prepoznavnost v domačem in mednarodnem prostoru
 • Pokrivanje materialnih stroškov službenih poti za izvajanje nalog ILO, po predhodni potrditvi MIZŠ
 • Nagrado oziroma plačilo za opravljene občasne naloge v višini do 300€ bruto/mesec
 • IT podporo za vzpostavitev učinkovitega delovanja in promocije.
 • Sodelovanje z mednarodno priznano znanstveno tehnološko infrastrukturo. 

PRILOGE:

 • Življenjepis (V Europass formatu)
 • Dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev (fotokopije spričeval in drugih dokazil o pridobljenem znanju in drugih kompetencah)

 Kandidati/ke, ki ustrezajo zgoraj navedenim pogojem za sklenitev pogodbenega razmerja naj pošljejo svoje prijave s prilogami po elektronski pošti na naslov zit@gzs.si najkasneje do 24.8.2017, (do 23.59 ure) s pripisom: »Prijava na povabilo k oddaji kandidature za ILO-CERN«

 

V primeru ožjega nabora kandidatov in izvedbe predstavitev bodo kandidati/ke o tem obveščene najkasneje 8 dni po poteku roka za oddajo prijave po elektronski pošti. Predstavitve pred komisijo bodo izvedene od.4.9. - 8.9. osebno ali po videokonferenčnem sistemu (tudi Skype). 

 

Kandidati/ke, ki bodo v roku oddali prijave, bodo o izboru obveščeni/e najkasneje v 30 dneh po poteku roka za oddajo prijave.

 

GZS si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih kandidatov. 

Fotogalerija