Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Arhiv: Za pilotne in demonstracijske projekte je razpisanih 56,6 milijonov evrov »DEMO PILOTI II 2018«

Datum: 13. avgust 2018

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za izbor operacij za pilotne in demonstracijske projekte »DEMO PILOTI II 2018«, ki je namenjen razvoju in predstavitvi prebojnih in inovacijskih projektov na področjih uporabe Strategije pametne specializacije Slovenije (S4). Razpis je vreden 56,6 milijonov evrov, od tega je 41,4 milijonov evrov namenjenih za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 15,17 milijonov evrov za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. Rok za prijavo je 20. november 2018 do 23.59. , projekti pa se bodo lahko izvajali do največ treh let.

Razpis je objavljen v Uradnem listu RS št. 55 z dne 13. 8. 2018 in na spletni strani MGRT.
Namen razpisa je:
  a) dodelitev spodbud razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov (v nadaljevanju: PD projekti), usmerjenih v razvoj za testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju, ki se lahko uvrstijo na fokusna področja iz Akcijskih načrtov SRIP v okviru Slovenske strategije pametne specializacije, v vsakem primeru pa morajo biti skladni s prednostnimi področji S4 (v nadaljevanju: področja uporabe S4), s katerimi se bo dosegalo:
 • skrajšanje časa od ideje do trga,
 • pridobitev referenc ter krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,
 • povečanje naložb zasebnega sektorja v razvoj in inovacije;
b) dodelitev spodbude za izvedbo testiranja oziroma izvedbo demonstracije v okviru PD projekta razvitih novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju. V okviru PD projektov se testira značilnosti nove, inovativne rešitve in pridobi tudi povratne informacije za nadaljnje raziskave in razvoj. Aktivnosti med drugim lahko vključujejo:
 • razvoj in testiranje novih ali izboljšanih inovativnih izdelkov, načinov proizvodnje, procesov ali tehnologij v realnem okolju,
 • razvoj in testiranje novega ali izboljšanega inovativnega operacijskega modela ali sistema v realnem okolju,
 • razvoj novih ali izboljšanih inovativnih storitev in zagotovitev delovanja v operacijskem okolju in procesih uporabnika,
 • razvoj in testiranje rešitev na obstoječih izdelkih, storitvah, procesih ali tehnologijah z integracijo novih tehnoloških rešitev za uresničevanje razvoja skladno z Industrijo 4.0 (vključno z novimi oblikami in modeli vodenja z integracijo odprtih inovacijskih metod)
 • razvoj aplikacij z uporabo omogočitvenih tehnologij, kot so tehnologije distribuiranih zapisov (t.i. Distributed ledger technology ali DLT), blockchain tehnologij, umetne inteligence, interneta stvari (IoT)s predstavitvijo možnosti rasti (scalability) projektov, v podobnih okoliščinah kjerkoli.
Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so:
 • podjetja, kot so opredeljena v skladu z ZPOP-1, s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja (ki se ugotavlja v skladu z merili iz priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU014),
 • startup podjetja (vključno z blockchain startup podjetji),
 • socialna podjetja, opredeljena v Zakonu o socialnem podjetništvu (ZSocP) in
 • pravne osebe javnega prava, ki so upravičene do 10% subvencije, v kolikor je v PD projektu jasno in nedvoumno izkazano, da predstavljajo testno okolje za demonstracijski ali pilotni projekt in brez njih izvedba PD projekta ne bi bila mogoča.
 • partnerji v konzorciju so lahko osebe javnega in zasebnega prava, vodilni partner konzorcija pa mora biti oseba zasebnega prava (podjetje).

Fotogalerija