Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«

Javni razpis za za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«, ki ga delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija.

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prednostne osi 1 »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«. Prednostne naložbe 1.2 »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«. Specifični cilj 1: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«.

Namen javnega razpisa je pospešitev uvajanja inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin, ki bodo omogočile boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih nesreč, zagotavljanje kvalitetnejšega življenja občanov in obiskovalcev. To bomo dosegli z uvedbo in uporabo naprednih digitalnih tehnologij, vzpostavitvijo dolgoročnih partnerstev deležnikov ter s tem vzpostavitev ekosistema, ki bo služil kot odskočna deska za digitalno preoblikovanje Slovenije.

Vloge na »JR PMIS" morajo prispeti najkasneje do:

  1. rok: 23. 4. 2021 do 12. ure
  2. rok: 10. 9. 2021 do 12. ure

Odpiranje pravočasno prispelih vlog pa bo izvedeno najkasneje v osmih (8) delovnih dneh po datumu za oddajo vlog.

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo preko elektronske pošte ali kontaktne osebe, ki je na voljo vsak dan med 10. in 11. uro.

Več o razpisu tukaj >>

Fotogalerija