Zapri

Pravilnik o specifikaciji kmetijskih pridelkov oziroma živil - UL 28/2004


Na podlagi tretjega odstavka 38. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 ZDU in 58/02 ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o specifikaciji kmetijskih pridelkov oziroma živil
 

1. člen
vsebina

Ta pravilnik določa vrste podatkov, ki jih mora proizvajalec navesti v svojih internih dokumentih iz katerih je razvidna specifikacija posameznega kmetijskega pridelka oziroma živila (v nadaljnjem besedilu: specifikacija proizvoda), in rok njihove hrambe.
 

2. člen
specifikacija proizvoda

Specifikacija proizvoda mora vsebovati zlasti naslednje podatke:
evidenčne številke;
datume izdaje;
skupino oziroma kategorijo, v katero se proizvod razvršča;
datum začetka pridelave oziroma predelave;
splošen opis tehnološkega postopka in v primeru živil tudi vrsto in količino uporabljenih bistvenih sestavin;
navedbo načina notranje kontrole proizvodnje kmetijskega pridelka oziroma živila;
pogoje skladiščenja in transporta, s katerimi se zagotavlja ohranitev specifičnih lastnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil v času določenega roka uporabnosti;
ime in podpis odgovorne osebe za njeno izdelavo.
 

3. člen
hramba specifikacije proizvoda

Specifikacija proizvoda se hrani pri proizvajalcu v času proizvodnje in še najmanj pet let po opustitvi proizvodnje.
 

4. člen
prenehanje veljavnosti

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o specifikaciji kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 86/01).
 

5. člen
začetek veljavnosti

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 324-67/01/3
Ljubljana, dne 17. marca 2004.


mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZŽI