POSLOVANJE GOSPODARSTVA SEVERNE PRIMORSKE 2015

Rezultati gospodarstva za leto 2015 navdajajo z optimizmom. V letu 2015 se je neto dobiček povečal za več kot tretjino, za 37 odstotkov, tako da znaša neto dobiček v vseh prihodkih kar pet odstotkov. To je največ v zadnjih desetih letih. Tudi vsi drugi pomembnejši kazalci gospodarjenja, finančne stabilnosti in likvidnosti so se izboljšali in kažejo najvišje vrednosti v zadnjih petih letih. Izboljšala se je tudi plačilna disciplina. Izboljšanje gre pripisati predvsem povečanim prihodkom od izvoza, ki so se na ravni regije povečali za osem odstotkov. Prodaja na domačem trgu je ostala nespremenjena.                                                                                           

Postavke poslovnega izida

za Goriško regijo

(zneski v tisoč EUR)

Gospodarske družbe

 

2015

Indeks*
2015
2014

 

 

Število subjektov

3.111

102

 

 

Število zaposlenih (na podlagi delovnih ur)

23.001

102

 

 

Prihodki

3.470.570

105

 

 

Prihodki na tujem trgu

1.408.336

108

 

 

Odhodki

3.274.358

104

 

 

Neto dodana vrednost

915.059

105

 

 

Neto dodana vrednost na zaposlenega, v EUR

39.783

103

 

 

Neto čisti dobiček

171.931

137

 

 

Povprečna plača na zaposlenega, v EUR

1.473

101

 

 

* Podatki za leto 2014 iz letnih poročil, predloženih za leto 2014.

Vir:  1 AJPES, 2016

Delež čistega dobička, čiste izgube in neto čistega dobička/izgube v skupnih prihodkih v zadnjih desetih letih:

Vir:  2 AJPES, 2016

Največ dobička so ustvarile družbe na področju predelovalne dejavnosti. Dobiček se je glede na predhodno leto povečal za kar 45 odstotkov. Gre predvsem za izdelke za motorna vozila in proizvodnjo električnih naprav.

Neto čisti dobiček/izguba po pomembnejših področjih dejavnosti v letih  2015 in 2014

Vir:  3 AJPES, 2016

Blagovni izvoz regije je že drugo leto večji kot je bil v predkriznem letu 2008. Lani je izvoz na ravni regije znašal 11,9 odstotkov več kot v letu 2008. K temu je največ prispevala predelovalna industrija.

Vir:  4 ANALITIKA GZS, 2016

Med najboljšimi izvoznimi partnericami goriške regije so Italija, Nemčija in Francija. Med top uvoznimi partnericami pa na prvem in drugem mestu prav tako Italija in Nemčija, na tretjem pa Avstrija. Smo izvozno usmerjena regija,  za 1,399 več izvozimo kot uvozimo.

Vir:  5 ANALITIKA GZS, 2016

Vir:  6 ANALITIKA GZS, 2016

Tudi na področju turizma so gibanja spodbudna. V regiji se je v letu 2015 povečalo število namestitev oziroma kapacitet in obiskov gostov. Zelo se je povečalo število domačih gostov, povečuje pa se tudi število nočitev.

Vir:  7 ANALITIKA GZS, 2016

ZAPOSLENOST

Stopnja brezposelnosti, ki je v goriški regiji 10,3 odstotna in je nižja od slovenskega povprečja in že nekaj časa pada. Konec aprila 2016 je bilo na Goriškem 4453 registriranih brezposelnih oseb.

Glede na lanski april  je bil padec registrirane brezposelnosti na Goriškem največji v Sloveniji, in sicer 13,4-odstoten (v Sloveniji za 8,2 % manj).

Število zaposlitev je v letošnjem letu porastlo. V prvih štirih mesecih se je zaposlilo 1378 brezposelnih oseb, kar je kar za 19,4 % več kot v enakem obdobju lani. Kar tri mesec zapored je bil priliv v brezposelnost manjši od števila zaposlitev.

Graf: 1 Gibanje števila prijav v brezposelnost in števila odjav zaradi zaposlitve od aprila 2014 do aprila 2016

Vir:  8 ZRSZ OS Nova Gorica, 2016

Delež visoko izobraženih brezposelnih je na Goriškem višji od državnega povprečja. Gre predvsem za družboslovne profile. Trg pa potrebuje strojne inženirje, elektrotehnike, razvijalce programske opreme, analitike, komercialiste, finančnike. Sicer pa imajo delodajalci največ težav pri iskanju delavcev za poklice varilec, voznik tovornjaka v mednarodnem transportu, operater na CNC stroju, orodjar, strugar, zidar…

KAKŠNA SO GOSPODARSKA PRIČAKOVANJA ZA LETO 2016 NA SEVERNEM PRIMORSKEM

 

Na podlagi  analize ankete Gospodarska pričakovanja 2016-2017, ki jo vsako leto izvaja GZS (Analitika GZS) izhaja, da so podjetja iz severne Primorske pozitivno razpoložena, podobno kot tista iz celotne Slovenije, saj jih:

     polovica pričakuje rast prodaje nad 5 % (od tega 40 % med  5 in 20 % in 12 % rast nad 20 %)

     rast prodaje na tujem trgu pričakuje 38 % podjetij, kar je nekoliko manj kot v povprečju v Sloveniji (45 % podjetij); na domačem trgu rast pričakuje 40 % podjetij, kar je več od povprečja v Sloveniji (32 %)

     EBITDA[1] naj bi močneje porasla v 29 % podjetij (Slovenija: 40 % podjetij), upadla naj bi le pri 4 % podjetij (Slovenija: 8 %). V Goriški regiji je tako večji delež družb, kjer naj bi EBITDA ostala na ravni +/- 5 %.

     Neto dobiček naj bi porasel v 36 % družb, v Sloveniji pri 44 %;  polovica (56 %) jih pričakuje podobno raven neto dobička (+/- 5 %).

     Družbe iz Goriške bodo v večji meri povečevala zaloge (19 % podjetij; v Sloveniji: 14 %)

     Investicije bodo na Goriškem precej večje (62 % družb, v Sloveniji: 40 %), in sicer predvsem v opredmetena sredstva (58 % podjetij). Investicije v neopredmetena sredstva se bodo povečala podobno kot v Sloveniji (18 % podjetij).Vir: Analitika GZS