Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Carina opozarja pri okoljskih dajatvah

Generalni carinski urad je na GZS posredoval dopis z opozorilom o novostih pri izvajanju uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda:

Nova Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (v nadaljnjem besedilu: uredba), objavljena v Uradnem listu RS, št. 80/2012 z dne 26.10. 2012, ki je nadomestila Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 104/09 in 14/10) je stopila v veljavo  10. 11. 2012.

V novi uredbi so, zaradi odprave nejasnosti in težav pri izvajanju v praksi, glede na prej veljavno uredbo spremenjene in dopolnjene nekatere določbe:

 • ki se nanašajo na vrste onesnaževanja, za katere se plačuje okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
 • način izračunavanja letnih seštevkov enot obremenitve zaradi odvajanja industrijskih ali komunalnih odpadnih voda, ki so osnova za obračun okoljske dajatve,
 • upoštevanje stopnje čiščenja komunalne odpadne vode na čistilni napravi,
 • podatke ter pridobivanje podatkov za izračun enot obremenitve zaradi odvajanja odpadnih voda in prijavo,
 • odjavo zavezancev za industrijsko odpadno vodo oziroma plačnikov okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo, vpis v evidenco ter medsebojno obveščanje med Agencijo RS za okolje in organom, pristojnim za pobiranje okoljske dajatve.

Navedene spremembe oziroma dopolnitve so zahtevale dopolnitev večjega števila členov, zato je zaradi nomotehničnih zahtev in preglednosti sprejeta nova uredba.

1.Bistvene spremembe v uredbi, ki se nanašajo na okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja industrijske odpadne vode:

 • iz uredbe so umaknjene določbe za obračun okoljske dajatve zavezanca, ki je prijavil pričetek opravljanja dejavnosti za novo napravo med letom. Omenjene določbe se v praksi niso uporabljale. CURS je obračunal okoljsko dajatev zavezancu, ko jih je kot zavezance za industrijsko odpadno vodo določila ARSO (s pričetkom koledarskega leta). Do tedaj so le-ti okoljsko dajatev plačevali komunalnim podjetjem;
 • dodana določba (enajsti odstavek 8. člena), da se zavezancu, ki ni predložil poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za preteklo leto, obračuna okoljsko dajatev na podlagi petkratnika letnega seštevka enot obremenitve iz njegovega zadnjega predloženega poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih voda;
 • v člen, ki se nanaša na prijave dejavnosti je dodana določba, da mora ARSO zaradi vpisa v evidence najpozneje do 31. decembra tekočega leta poročati CURS o novih zavezancih za industrijsko odpadno vodo ali o spremembah glede na poročilo iz preteklega leta na podlagi podatkov iz poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih voda, in da mora o teh podatkih obvestiti tudi plačnika okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo na območju, na katerem pri zavezancu nastajajo industrijske odpadne vode.

2.Bistvene spremembe v uredbi, ki se nanašajo na okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode:

 • besedilo »stanovanjska stavba za posebne namene« se v določbi, ki se nanašajo na osnove za izračun letnega seštevka EO, nadomesti z besedilom »stanovanjska stavba za posebne družbene skupine«;
 • dopolnjena določba (šesti odstavek 12. člena) za izračun letnega seštevka enot obremenitve v nestanovanjskih stavbah, če se poraba pitne vode ne ugotavlja z merjenjem njenega odvzema iz sistema za oskrbo s pitno vodo, ki je enaka tretjini števila uporabnikov stavbe. Pri ugotavljanju števila uporabnikov se upošteva število stalnih uporabnikov (število zaposlenih) in število razpoložljivih zmogljivosti (število gostov in drugih uporabnikov stavbe);
 • dodani določbi za izračun letnega seštevka enot obremenitve za enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost, če se poraba pitne vode ne ugotavlja z merjenjem njenega odvzema iz sistema za oskrbo s pitno vodo:
  • v stavbi v kateri ni stalno prijavljenih prebivalcev, se letni seštevek določi enako kot za nestanovanjsko stavbo (tretjina števila uporabnikov stavbe) (sedmi odstavek 12. člena);
  • v stavbi v kateri so stalno prijavljeni prebivalci, se letnemu seštevku enot obremenitve za odvajanje komunalne odpadne vode prišteje število enot obremenitve za nestanovanjsko stavbo (osmi odstavek 12. člena);
 • dodana določba (četrti dostavek 13. člena) za izračun letnega seštevka EO za male komunalne čistilne naprave (MKČN) z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE. Upošteva se 90 % učinek čiščenja za MKČN, ki ima izdelano poročilo o opravljenih prvih meritvah ali pozitivno oceno obratovanja, ki jo izdela komunalno podjetje na področju občine;
 • dodana določba (prvi odstavek 14. člena) za obračun pavšalnega zneska EO (50 EO) za enostanovanjsko stavbo, v kateri se izvaja gospodarska dejavnost, če uporabnik stavbe ali njen upravnik na poziv plačnika okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo ne predloži podatkov za izračun letnega seštevka EO;
 • v skladu s 16. členom uredbe je omogočena sprememba mesečnega obračuna okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo med koledarskim letom. Plačnik okoljske dajatve lahko uveljavlja spremembo mesečnega obračuna okoljske dajatve, če zaradi nadgradnje javne kanalizacije, sprememb v deležu priključenosti na javno kanalizacijo ali sprememb v številu stalno prijavljenih prebivalcev ali uporabnikov stavb v tekočem koledarskem letu, mesečni obračun okoljske dajatve na podlagi podatkov tekočega leta odstopa za več kot 30 % glede na mesečni obračun na podlagi podatkov preteklega leta. Plačnik okoljske dajatve uveljavlja spremembo mesečnega obračuna na obrazcu iz priloge 5 pri krajevno pristojnemu carinskemu organu;
 • v skladu s četrtim odstavkom 17. člena uredbe je plačniku okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo omogočen poračun okoljske dajatve, če med letom preneha izvajati dejavnosti obvezne občinske GJS odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na področju občine. Okoljsko dajatev bo plačnik okoljske dajatve v tem primeru poračunal in obračunal pri zadnjem vloženem obračunu okoljske dajatve za mesec, v katerem je prenehal opravljati dejavnost;
 • skladno s spremembami v normativnem delu (členih uredbe) se spremenijo in dopolnijo tudi obrazci v prilogah uredbe. Dodana je nova priloga za prijavo spremembe mesečnega obračuna okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode (priloga 5). Izračun in poračun OD zaradi odvajanja komunalne odpadne vode (priloga 5 v prejšnji uredbi) je dopolnjena in je v novi uredbi priloga 6;
 • skladno s spremembami in dopolnitvami uredbe so usklajene in dopolnjene tudi kazenske, prehodne in končne določbe.

Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.