Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Naloge ZPN

 

Program dela ZPN za obdobje 2020-2023>>

UO ZPN je na 3. seji, 14.11.2023, sprejel Poslovni načrt za leto 2024 in Finančni načrt 2024.

Z letnim program se določijo naloge Zbornice, skladno s 14. členom Statuta GZS. Med takšne naloge spadajo:

 • zastopanje interesov članov na področju dejavnosti in pri oblikovanju področne zakonodaje;
 • sektorski socialni dialog s sklepanjem kolektivnih pogodb dejavnosti in sodelovanje v procesu usklajevanja skupnih interesov članov na nacionalni ravni;
 • spremljanje stanja v stroki in predlaganje ukrepov za razvoj stroke ter poklicnega in strokovnega izobraževanja;
 • zagotavljanje poslovnih informacij in nasvetov s področja njihovega delovanja;
 • sodelovanje pri usmerjanju zunanjetrgovinske promocije na področjih svojega delovanja
 • članstvo v mednarodnih poslovnih (npr. CEPI) in delodajalskih združenjih

Med uresničevanje ostalih  interesov članov Zbornice pa spadajo poleg interesov iz 14. člena statuta GZS predvsem:

 • zastopanje interesov članov Zbornice v odnosu do drugih združenj in drugih organizacij ter v odnosu do pristojnega ministrstva
 • napredek dela in poslovanja članov za izboljšanje njihove konkurenčne sposobnosti in kakovosti storitev,
 • oblikovanje predlogov normativov, standardov in cen storitev,
 • izvajanje javnih pooblastil, če jih podeli zakonodajalec, in sicer na podlagi zakona v zvezi z izvajanjem dejavnosti, poklicnim in certifikatnim izobraževanjem,
 • nudenje pomoči in infrastrukturnih storitev pri poslovanju članov,
 • priprava in sprejem Kodeksov dobrih poslovnih običajev za področje dejavnosti članov Zbornice in skrb za razvoj dobrih poslovnih običajev
 • sodelovanje s poklicnimi društvi pri pripravi kodeksov poklicne etike,
 • sklepanje panožne kolektivnih pogodbe za nepremičninske dejavnosti
 • izvajanje nalog, za katere je zadolženo ZPN po kolektivni pogodbi dejavnosti,
 • izdajanje stalnih in občasnih publikacij s področja dejavnosti članstva,
 • posredovanje v sporih med člani združenja preko Komisij za poravnavo sporov
 • organiziranje posvetov, seminarjev in drugih oblik strokovnega izobraževanja,
 • promocija dejavnosti Zbornice in članov,
 • vzpostavljanje stikov in povezav s sorodnimi (branžnimi) organizacijami v Sloveniji in v tujini, zlasti pa v sosednjih državah (Avstrija, Hrvaška, Italija in Madžarska)
 • podeljevanje priznanj s področja dejavnosti članov

 

>> Napoved dogodkov ZPN