Zbornica za poslovanje z nepremičninami

GDPR in ZVOP-2 vzorci

Vzorci dokumentov po GDPR za nepremičninsko posredniške družbe

 
Na GZS-ZPN smo v sodelovanju s strokovnjaki pripravili sklop vzorcev dokumentov v skladu z Uredbo o varstvu osebnih podatkov oz. GDPR.

Vzorci obrazcev in dokumentov so informativne narave. Pri pripravi lastnih gradiv morate upoštevati specifičnost posameznih vrst osebnih podatkov (občutljivi/navadni), sredstva in načine obdelave ter druge okoliščine vašega primera. Zgolj vnos podatkov o vašem podjetju oziroma organu ne bo zadostil potrebam GDPR. GZS-ZPN ne prevzema nikakršne odgovornosti za popolnost obrazcev, točnost informacij in zakonitost obdelave osebnih podatkov s strani upravljavcev, ki so zbrani na podlagi predmetnih obrazcev.

Pred izpolnjevanjem dokumentov vas prosimo, da proučite Priporočila ZPN v zvezi z uporabo vzorcev dokumentov.

Vzorci dokumentov vsebujejo: 

 • Vzorec Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov
 • Splošne določbe
 • Zakonita obdelava podatkov
 • Varovanje prostorov in računalnike opreme
 • Varovanje sistemske in aplikativno programske računalniške opreme ter podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo
 • Storitve, ki jih opravljajo zunanje pravne ali fizične osebe
 • Sprejem in posredovanje osebnih podatkov
 • Brisanje podatkov
 • Ukrepi ob sumu nepooblaščenega dostopa
 • Odgovornost za izvajanje varnostnih ukrepov in postopkov
 • Končne določbe
 • Vzorec Smernic z osnovnimi napotki glede oblikovanja evidenc
 • Vzorec Kataloga zbirke osebnih podatkov:
  • Evidenca o zaposlenih delavcih
  • Evidenca o pogodbenem delu
  • Evidenca o naročiteljih
  • Evidenca o opravljenih poslih
  • Evidenca o potencialnih strankah
  • Evidenca izdanih obračunov in računov
  • Evidenca o podatkih za neposredno trženje
  • Evidenca posredovanj osebnih podatkov
 • Vzorec soglasja oz. privolitve posameznika za različne namene (fotokopiranje osebnega dokumenta, obveščanje o ponudbi)
 • Vzorec soglasja oz. privolitve za nazaj za uskladitev obstoječih evidenc oz. zbirk
 • Vzorec izjave o ravnanju z osebnimi podatki, ki jo podpišejo zaposleni
 • Vzorec določb v Splošnih pogojih poslovanja in Pogodbi o posredovanju
 • Varstvo, obdelava in uporaba osebnih in zaupnih podatkov

Cena
Vzorcev dokumentov v skladu z GDPR znaša 100€+DDV. Člani GZS-ZPN imajo 50% popusta (50€+DDV). 

Naročila
Za naročilo dokumentov izpolnite E-naročilnico. Na podlagi vašega naročila vam bomo pripravili in po e-pošti posredovali ponudbo za plačilo. Po prejemu plačila vam bomo, prav tako po e-pošti posredovali še vzorce dokumentov.

Informacije
Vsem naročnikom bomo na voljo za dodatna pojasnila v zvezi z uporabo pripravljenih dokumentov po telefonu 01 58 98 240 ali po e-pošti: zpn@gzs.si

Najpogostejša vprašanja in odgovori Informacijskega pooblaščenca >>

 

Knjižnice strokovnih gradiv

Knjižnice strokovnih gradiv

 

ZDNP>>           

ZUN>>          

 ZOP>>          

 ZSS>>          

 

Logotipi in značke ZPN

Mnenja in stališča

Press clipping

 

Sodna praksa

Vzorci dokumentov

Dokumentacija za poslovanje nepremičninsko posredniških družb

ZDNP-Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami, je v sodelovanju s Pravno službo GZS, pripravilo vzorčne dokumente, ki jih posredniki potrebujejo pri vsakdanjem poslovanju. Ob pripravi je bila upoštevana takrat veljavna zakonodaja. V strokovni službi ZPN si prizadevamo vzorčne dokumente redno posodabljati v skladu s spremembami zakonodaje, kljub temu pa poudarjamo, da gre zgolj za pripomoček za poslovanje nepremičninskih družb in za ustreznost vsebine dokumentacije ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

 

Člani GZS-ZPN in ZDNP dobijo brezplačno v uporabo vse dokumente in imajo brezplačni dostop do aktualnih zadnjih verzij dokumenta, medtem ko za ostale to ne velja in si morajo posamezne verzije dokumenta pridobiti po trenutno veljavnem ceniku GZS-ZPN.

 

Podrobnejša navodila in način uporabe dokumentov smo predstavili na posebnih izobraževanjih.

Dostop za člane GZS-ZPN in ZDNP do vzorcev dokumentov, zadnja sprememba:  18.01.2024.

 

01_07_2024_ Splošni pogoji poslovanja  (po odločbi Ustavnega sodišča) - novo – januar 2024

02_02_2012_Pogodba o posredovanju je razdeljena na dve novi:

·        02B_10_2024_Pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami pri najemu (po odločbi Ustavnega sodišča) - novo – januar 2024

·        02B_10_2024_Pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami pri oddaji (po odločbi Ustavnega sodišča) - novo – januar 2024

·        02A_09_2024_Pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami pri prodaji (po odločbi Ustavnega sodišča) -novo – januar 2024

·        02A_09_2024_Pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami pri nakupu (po odločbi Ustavnega sodišča) - novo – januar 2024

03A_02_2014_Naročilnica za ogled - hiša

03B_02_2014_Naročilnica za ogled - stanovanje

04_03_2020_Potrdilo o ogledu nepremičnine in ponudbeni pogoji - novo junij 2020

05_03_2014_Dogovor o pravnem poslu

06_01_2012_Dogovor o hrambi denarnih sredstev na fiduciarnem računu nepremičninske družbe

07_01_2012_Dogovor o hrambi listin

08A_01_2012_Soglasje za kopiranje osebnih dokumentov, uporabo in razpolaganje s podatki

08B_01_2012_Soglasje za kopiranje osebnih dokumentov, uporabo in razpolaganje s podatki - žig

09_01_2013_Pooblastilo DURS - sprememba 18.10.2013

10A_02_2014_Zapisnik o izročitvi in prevzemu nepremičnine - rabljena nepremičnina

10B_02_2014_Izročitveno prevzemni zapisnik za novogradnje

11_01_2013_Obvestilo o zamenjavi lastnika - sprememba 18.10.2013

12-01-2014_Specifikacija in obračun dejanskih stroškov pri posredovanju v prometu z nepremičnino

13_01_2023_Potrdilo o prejetih informacijah o nepremičnini in ponudbenih pogojih - novo - marec 2023

 

ZNPosr in vzorci dokumentov v angleščini

 

  Neuraden prevod Zakona o nepremičninskem posredovanju in vzorcev dokumentov ZDNP


  Na pobudo nekaterih članov ZPN smo v strokovni službi GZS-ZPN pripravili prevod neuradnega prečiščenega besedila Zakona o nepremičninskem posredovanju in nekaterih vzorcev dokumentov v angleški jezik. 


  Opozarjamo, da je prevod neuraden in zgolj informativnega značaja za pomoč pri poslovanju s tujci. GZS-ZPN ne prevzema nobene odgovornosti za pravilnost in popolnost prevoda. 


  Dokumenti so brezplačno namenjeni le članom GZS-ZPN .

ZNPosr ANG 24032023.pdf   

01_07_2024_General terms and conditions for real estate brokerage  - januar 2024 

02A_09_2024_The real estate brokerate contract - purchase - januar 2024

02A_09_2024_The real estate brokerate contract - sell - januar 2024

02B_09_2022_The real estate brokerate contract - rent - januar 2024

02B_09_2022_The real estate brokerate contract - lease - januar 2024

 


 

ZPPDFT-1 vzorci

Ponudba ZPPDFT-1 za nepremičninske družbe

Nepremičninske družbe so dolžne ravnati v skladu z ZPPDFT-1. Na GZS ZPN smo prejeli dve ponudbi za pomoč pri uskladitvi poslovanja nepremičninsko posredniških družb z ZPPDFT-1. 

AT, poslovno svetovanje, Andraž Trtnik s.p.

Tel: +386 51 686 963

Spletna stran: www.ppdft.si

E-naslov: info@ppdft.si

 
                              

Poslovne storitve Primož Perger s.p., 

Aleševa ulica 5, 2341 Limbuš

Telefon: 031 438 988
Spletna stran: www.poslovni-biro.si 
E-naslov: info@poslovni-biro.si  
 Ponudba >>   Ponudba>>


Nepremičninske družbe skoraj v celoti uspele z ustavno presojo nekaterih določb ZNPosr

Nepremičninske družbe skoraj v celoti uspele z ustavno presojo nekaterih določb Zakona o nepremičninskem posredovanju

Člane ZDNP smo o uspehu na Ustavnem sodišču obvestili že 16. novembra, a smo takrat tudi pojasnili, da bomo morali zaradi kompleksnosti odločbo Ustavnega sodišča podrobneje analizirati. Po dodatni analizi besedila izreka odločbe in njene obrazložitve ter po posvetu s številnimi pravnimi strokovnjaki, ki delujejo na področju nepremičninskega posredovanja, tako ugotavljamo, da so ustavni sodniki z omenjeno odločno skoraj v celoti ugodili predlogu za ustavno presojo, ki smo ga s pomočjo več kot 100 nepremičninskih družb v letu 2019 naslovili na Ustavno sodišče.

Ustavni sodniki so tako v celoti razveljavili sporni tretji odstavek 25.a člena ZNPosr, ki je na 150 evrov omejeval dejanske stroške, ki si jih lahko na podlagi pogodbe o posredovanju zaračuna nepremičninska družba.

Delno pa so ustavni sodniki razveljavili tudi prvi in drugi odstavek 5. člena ZNPosr, ki je omejeval višino plačila za posredovanje tako pri posredovanju v poslih nakupa in prodaje nepremičnin kot tudi pri posredovanju v najemnih poslih. Omejitev plačila za posredovanje tako v bodoče velja le še pri tistih pogodbah o posredovanju, ki jih nepremičninske družbe sklepate s fizičnimi osebami, ki nastopajo kot kupci ali najemniki stanovanjskih nepremičnin (stanovanj, enostanovanjskih hiš ali bivalnih enot). V vseh ostalih primerih pa omejitve plačila v ZNPosr ni več. Tako ni več omejitve plačila za posredovanje v pogodbah o posredovanju v prometu z nepremičninami, ki jih sklepate:

-        z gospodarskimi subjekti (ne glede na vrsto prometa in nepremičnine),

-        s fizičnimi osebami, ko se pogodba ne nanaša na stanovanjske nepremičnine (torej na stanovanje, enostanovanjsko hišo ali bivalno enoto),

-        za posredovanje v prometu z vsemi ostalimi nepremičninami, torej poslovnimi, kmetijskimi in drugimi (ne glede na status stranke).

Pripravili smo tudi grafični prikaz veljavnosti omejitve plačila za posredovanje po uveljavitvi odločbe Ustavnega sodišča. Ta je stopila v veljavo v četrtek 16. novembra.

Posebej poudarjamo, da odločba Ustavnega sodišča ne vpliva na pogodbe, ki so bile sklenjene pred njeno uveljavitvijo.

Predlagamo, da pred sklepanjem novih pogodb, ob upoštevanju omenjene odločbe, prilagodite tudi vsebino pogodb in druge dokumentacije za poslovanje z nepremičninskih družb (splošnih pogojev poslovanja ipd.). Na ZDNP bomo vzorčne dokumente odločitvi Ustavnega sodišča prilagodili v naslednjih tednih in vas o novih obrazcih ustrezno obvestili.

Za dodatna pojasnila glede vsebine odločbe Ustavnega sodišča smo vam v Strokovni službi ZPN vedno na voljo.

** Zgoraj navedeno predstavlja mnenje strokovne službe ZPN, ki je pripravljeno po najboljšem znanju, vendar ne pomeni, da pristojni organi glede omenjenih vprašanj ne bi mogli odločiti drugače. ZPN za to ne more prevzeti nobene odgovornosti za pravilnost zgoraj izraženih stališč in za morebitne posledice, ki bi lahko nastale zaradi ravnanja v skladu s temi stališči.

 

ZDNP bo sodeloval pri promociji in razvoju nepremičninskega portala nepremicnine.si21.com

ZDNP bo sodeloval pri promociji in razvoju nepremičninskega portala nepremicnine.si21.com

Z veseljem vam sporočamo, da smo se s podjetjem Kabi d.o.o. dogovorili za sodelovanje pri promociji in razvoju njihovega nepremičninskega portala nepremicnine.si21.com. Sodelovanje bo temeljilo na izhodiščih, ki smo si jih v združenju za takšen primer postavili že v letu 2021.

V okviru sodelovanja bo podjetje Kabi d.o.o. za ZDNP in njegove člane zagotovilo:

-        sodelovanje ZDNP pri razvoju portala in določanju politike oglaševanja in cenovne politike na portalu (upoštevani bodo predlogi in pobude za uvajanje novih funkcionalnosti in za spremembo pravil oglaševanja, ki jih bo v imenu ZDNP oblikovala delovna skupina za digitalizacijo nepremičninskega posredovanja); 

-        popuste za člane ZDNP pri koriščenju storitev portala

Ø  člani, ki boste k oglaševanju na portalu pristopili do 29.02.2024 boste imeli najmanj do 31.12.2025 pravico do koriščenja starega cenika za oglaševanje na portalu, ki je razviden iz spodnje tabele, ob morebitni poznejši spremembi cenika najmanj 20% popust na nove cene;

Začetni

Mali

Srednji

PRO

cena €/mesec (brez DDV)

20,00

40,00

80,00

dogovor

število oglasov

50

100

300

>300

število naselij

/

1

5

ni omejitve

 

Ø  člani boste imeli za dodatne storitve oglaševanja na portalu (izpostavljeni oglasi, …) pravico do 20% popusta na redne cene storitev, pri čemer se popusti ne seštevajo (uporabi se pravilo najvišjega popusta); 

-        odprtost portala za neposredne uvoze podatkov iz različnih CRM programov, ki jih uporabljate nepremičninske družbe, in sicer preko XML dodatka, ki je že pripravljen (dejanski samodejni uvoz podatkov je odvisen tudi od sodelovanja lastnika oziroma razvijalca posamezne CRM rešitve).

S strani ZDNP pa smo se zavezali, da bomo za razvoj in nadgradnjo portala poskrbeli tudi s svojim strokovnim znanjem. Tako bomo v okviru posebne delovne skupine skrbeli za pripravo strokovnih vsebin za objavo na portalu, in sicer za strokovne članke, priporočila, pojasnila, odgovore na vprašanja in druge vsebine, o katerih se bomo dogovorili z lastnikom portala. Dogovorili smo se tudi za implementacijo vzorcev dokumentacije za poslovanje nepremičninskih družb v portal in v CRM aplikacijo Agent 1. Ti vzorci bodo v okviru portala in CRM na voljo le tistim uporabnikom, ki so tudi člani ZDNP. Na enak način bomo postopno portal in CRM aplikacijo povezali tudi z zbirko gradbenih in uporabnih dovoljenj, ki jo vodi ZDNP.

V okviru ZDNP si bomo s člani delovne skupine za digitalizacijo nepremičninskega posredovanja še naprej prizadevali tudi za širitev uporabe CRM aplikacij pri poslovanju nepremičninskih družb. V tem delu smo se s podjetjem Kabi d.o.o. dogovorili, da si bomo skupaj prizadevali tudi za promocijo uporabe njihove aplikacije Agent1, hkrati pa bodo funkcionalnosti portala uporabnikom, ki CRM aplikacije pri svojem delu ne uporabljajo, nadomeščale osnovne funkcije takšnih aplikacij in jim s tem olajšale vsakodnevno poslovanje.

Dogovorili smo se tudi za razvoj nekaterih dodatnih funkcionalnosti (npr. MLS in sodelovanje s tujimi nepremičninskimi družbami) v okviru portala, o katerih vas bomo sproti obveščali.

Širitev in spodbujanje delovanja delovnih skupin v okviru ZDNP

 Širitev in spodbujanje delovanja delovnih skupin v okviru ZDNP

Pred kratkim smo vas že obveščali, da so se člani UO ZDNP dogovorili, da bomo z namenom aktivnejšega sodelovanja članov in doseganja pomembnih ciljev za člane in panogo, v prihodnje skušali okrepiti in izboljšati delovanje delovnih skupin v okviru združenja. Tako je bila sprejeta odločitev, da se dosedanje delovne skupine okrepijo, hkrati pa se oblikujejo nove, in sicer v skladu s pričakovanji in interesi članov.

Zaenkrat smo se dogovorili o delovanju naslednjih delovnih skupin:

-        Delovna skupina za digitalizacijo nepremičninskega posredovanja (vodja: Boštjan Udovič)

-        Delovna skupina za odnose z javnostmi  (vodja:  Vesna Levstek)

-        Delovna skupina za pripravo izobraževanj (vodja: Gordana Piljič)

-        Delovna skupina za zakonodajo (vodja: Boštjan Udovič)

-        Delovna skupina za dokumentacijo (vodja: Branko Potočnik)

-        Delovna skupina za pomoč novim članom in malim družbam (vodja: Milena Jančič)

Podrobnejši opisi ciljev in nalog posameznih delovnih skupin bodo v prihodnjih dneh in tednih objavljene na spletnih straneh ZDNP, o njih pa boste pravočasno obveščeni tudi z obvestilniki. Člani posameznih skupin bodo večino komunikacije izvajali na daljavo, in sicer preko aplikacije MS Teams.

Vsi člani ste vabljeni, da se, v skladu z lastnimi znanji, željami in interesi, priključite delovni skupini po izbiri. Za podrobnejšo seznanitev s področjem delovanja posamezne skupine in za priglasitev sodelovanja se lahko obrnete na vodjo skupine.

Veseli bomo vsakršnega odziva in sodelovanja.