Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Davki, DDV, dohodnina


Brezplačen dostop do zakonodajnih in drugih javnih dokumentov ter spletne različice izdaje Uradnega lista RS - PisRS (Pravno informacijski sistem RS) >> http://www.pisrs.si


Zakon o davku na nepremičnine ZDavNepr

 • Odločba o razveljavitvi Zakona o davku na nepremičnine in o ugotovitvi, da je Zakon o množičnem vrednotenju, kolikor se nanaša na množično vrednotenje nepremičnin zaradi obdavčevanja nepremičnin, v neskladju z Ustavo

 
Zakona o davku na promet nepremičnin

 • Odločba o razveljavitvi tretjega odstavka 8. člena Zakona o davku na promet nepremičnin
 • Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin

Zakon o dohodnini

 • Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto xxxx

Zakon o davku na dediščine in darila

Zakon o davkih občanov

 • Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto  xxxx


Zakon za uravnoteženje javnih financ


Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb

Zakon o davku na dodano vrednost

Zakon o davčnem postopku

 • Odločba o ugotovitvi, da prvi, sedmi in osmi odstavek 20. člena Zakona o davčnem postopku ni v neskladju z Ustavo 
 • Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in o zavrženju pobude
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C)
 • Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in sodbe Upravnega sodišča ter zavržene pobude
 • Sklep o zavrženju pobude
 • Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem 
 • Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
 • Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost
 • Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
 • Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku
 • Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
 • Pravilnik o vsebini, obliki in načinu dostave podatkov o plačilu dohodka osebi, ki se po drugem odstavku 58. člena Zakona o davčnem postopku šteje za plačnika davka
 • Pravilnik o seznamu izdanih računov in predložitvi podatkov davčnemu organu v zvezi z malim obsegom prve stopnje predelave lastnih kmetijskih in gozdarskih pridelkov
 • Pravilnik o obrazcih za priglasitev začetka in konca obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov kot dohodka v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo
 • Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine
 • Pravilnik o obrazcih za priglasitev začetka, konca in sprememb ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov
 • Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov
 • Pravilnik o elektronskem vročanju v davčnih zadevah
 • Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine
 • Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
 • Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od drugih dohodkov
 • Pravilnik o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov
 • Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja
 • Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
 • Pravilnik o vsebini, obliki in načinu vročanja sklepov o izvršbi v elektronski obliki, drugih pravnih aktov, dokumentov in informacij

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

 • Pravne podlage:
 • Zakon o stavbnih zemljiščih

 • Odločba o oceni ustavnosti prve alinee 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih in 58. do 63. člena zakona o stavbnih zemljiščih

 • Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 50. člena zakona o stavbnih zemljiščih ni v neskladju z ustavo in o razveljavitvi drugega odstavka 2. člena in prve alinee b) točke 9. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Radeče, kolikor se nanašata na površino zemljišča pod akumulacijskim jezerom HE Vrhovo

 • Občinski odloki o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

 • Zakon o graditvi objektov 

Davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč