Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Javno naročilo - Najem kapacitet nadomestne lokacije podatkovnega centra - 10.06.2024 - NOVO

 

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. je dne 10.6.2024 na Portalu javnih naročil RS objavila Javno naročilo št. JN003956/2024EUe16/01 za Najem kapacitet nadomestne lokacije podatkovnega centra. Predmet javnega naročila je najem kapacitet v podatkovnem centru za vzpostavitev nadomestne lokacije podatkovnega centra, ki je ustrezno oddaljen od naročnikovega primarnega podatkovnega centra in ima primerno komunikacijsko infrastrukturo za vzpostavitev povezav med lokacijami, kot je opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Razpisna dokumentacija je dostopna na povezavi>>

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj je 19.6.2024 do 12:00, rok za prejem ponudb pa 8.7.2024 do 10:00, istega dne pa bo ob 12.00 uri tudi odpiranje prispelih ponudb.

Več informacij je na voljo na povezavi>>


Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve - 31.05.2024

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinancirane s strani podjetja za energetske storitve (pogodbenika), ki bo zagotovilo izvajanje storitev energetske učinkovitosti in ga bodo etažni lastniki izbrali na trgu ponudnikov teh storitev. Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 60 % stroškov prenove.

Več informacij o energetskem pogodbeništvu je na voljo na spletni strani Eko sklada

Informativni seznam ponudnikov energetskih storitev oziroma pogodbenikov. Seznam je informativne narave. Etažni lastniki lahko izberejo tudi pogodbenika, ki ni na navedenem seznamu. 

Dodelitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu je mogoča le, če bo vsaj trideset odstotkov (30 %) upravičenih stroškov naložbe celovite energijske prenove financiranih s strani pogodbenika. Naložba se mora pogodbeniku poplačevati bodisi po računih za energijo bodisi na osnovi računov za storitve energetske učinkovitosti, skladno s pogodbo med etažnimi lastniki in izbranim pogodbenikom. Ročnost financiranja poplačila pogodbenih obveznosti s strani pogodbenika mora znašati vsaj pet (5) let. Iz pogodbe mora biti razvidno, da pogodbenik garantira dogovorjene prihranke energije.

Pravica do spodbude se lahko dodeli samo za novo naložbo. Nova naložba je izvedba celovite energijske prenove večstanovanjske stavbe, ki še ni bila izvedena v času oddaje vloge za pridobitev spodbude po tem javnem razpisu, pri čemer mora biti vloga oddana pred pričetkom izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del. Kot datum izvedbe naložbe se šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, če ta na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe upošteva datum izdaje računa. 


Več informacij >>

Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb - 31.05.2024

Predmet javnega razpisa so finančne spodbude v obliki kreditov s subvencionirano obrestno mero, ki se poplačujejo iz rezervnih skladov večstanovanjskih stavb in v obliki nepovratnih finančnih spodbud/pomoči etažnim lastnikom za skupne naložbe prenove starejših večstanovanjskih stavb. Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 60 % stroškov prenove. Dodelitev samo nepovratne finančne spodbude (brez kredita) ali samo kredita (brez nepovratne finančne spodbude) po tem javnem razpisu ni možna. Izjemoma se v primeru, ko so med etažnimi lastniki tudi upravičene osebe, ki skladno z drugim odstavkom 41. člena Stanovanjskega zakona vplačujejo v lastne rezervne sklade, le-tem lahko dodeli le nepovratna finančna spodbuda za njihov delež naložbe, brez kredita v breme rezervnega sklada.

Pravica do spodbude se lahko dodeli samo za novo naložbo. Nova naložba je izvedba celovite energijske prenove večstanovanjske stavbe, ki še ni bila izvedena v času oddaje vloge za pridobitev spodbude po tem javnem razpisu, pri čemer mora biti vloga oddana pred pričetkom izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del. Kot datum izvedbe naložbe se šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, če ta na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe upošteva datum izdaje računa. 


Več informacij >>

Nepovratne finančne spodbude podjetjem za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo - Javni poziv 113SUB-EPPO24 - 31.05.2024

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude v obliki »de minimis« pomoči podjetjem za izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v tem podjetju ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba izvedbe energetskega pregleda ali uvedbe sistema upravljanja z energijo, ki je/bo v celoti izvedena od 1. 1. 2024 do objave zaključka tega javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za:

A - izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v podjetju,

B- uvedbo sistema upravljanja z energijo.


Več informacij >>

Javno povabilo za skupinsko sejemsko predstavitev na mednarodnem investicijsko-nepremičninskem sejmu EXPO REAL 2024 v Münchnu (7. - 9. oktober 2024) - 10.04.2024

Javna agencija SPIRIT Slovenija vabi k prijavi podjetja s tržno zanimivimi investicijskimi nepremičninskimi projekti ali tehnološkimi poslovnimi rešitvami za sektor nepremičnin za predstavila na skupnem razstavnem prostoru SPIRIT Slovenija na sejmu EXPO REAL 2024 v Münchnu.

PODROČJE JAVNEGA POVABILA
Promocija in trženje investicijskih projektov in tehnološko poslovnih rešitev za nepremičninski sektor nepremičnin na mednarodnem investicijsko-nepremičninskem sejmu v tujini.

Več informacij >>


Javno povabilo Hitrejši vstop mladih na trg dela - 08.04.2024

 

Zavod RS za zaposlovanje je dne 2.4.2024 na svojih spletnih straneh objavil Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa Hitrejši vstop mladih na trg dela.

Namen povabila je predvsem spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju mladih za nedoločen čas, kar dolgoročno krepi njihovo odpornost na nihanja v gospodarstvu ob nastopu kriz. Z zagotavljanjem pridobivanja zlasti digitalnih veščin se spodbuja tudi pridobivanje kompetenc tako pri mladih kot njihovih mentorjih. 

Delodajalci lahko na podlagi povabila za obdobje 18 mesecev pridobite mesečno subvencijo v višini 300 do 420 EUR za zaposlitev brezposelnih mladih do 29. leta starosti. Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas, delodajalec pa mora zagotoviti tudi mentorstvo ter usposabljanje ali izobraževanje za novozaposlenega in mentorja. Zaželeno je pridobivanje digitalnih kompetenc. Povabilo je odprto od 8. aprila od 14. ure do 3. novembra 2024.

Ponudbe se oddajajo elektronsko preko portala zadelodajalce.si, in sicer od 8.4.2024 do porabe sredstev,
oziroma najdlje do 3.11.2024
.

Več informacij je dostopnih na povezavi>>Javno naročilo za Izvedbo cenitev nepremičnin, prizadetih v poplavah in plazovih avgusta 2023 - 13.03.2024

 

Služba Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in palzovih je dne 4.3.2024 na Portalu javnih naročil RS objavila Javno naročilo št. JN001259/2024-EUe16/01 za Izvedbo cenitev nepremičnin, prizadetih v poplavah in plazovih avgusta 2023.

Razpisna dokumentacija je dostopna na povezavi>>.

Rok za prejem ponudb je 5.4.2024 do 12:00 ure, odpiranje ponudb pa bo potekalo 5.4.2024 ob 14:00, in sicer preko informacijskega sistema eJN.

Več informacij je dostopnih na povezavi>>

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. je dne 5.3.2024 na Portalu javnih naročil RS objavila Javno naročilo št. JN000985/2024-SL1/01-P02 za Izvajanje odkupov in drugih premoženjskopravnih ureditev nepremičnin na avtocestnem omrežju.

Razpisna dokumentacija je dostopna na povezavi>>, ocenjena vrednost javnega naročila pa je 172.300,00 evrov.

Rok za prejem ponudb je 22.3.2024 do 10:00 ure, odpiranje ponudb pa bo potekalo 22.3.2024 ob 12:00, in sicer preko informacijskega sistema eJN.

Več informacij je dostopnih na povezavi>>


Javno naročilo za Izvajanje odkupov in drugih premoženjskopravnih ureditev nepremičnin na avtocestnem omrežju - 13.03.2024

 

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. je dne 5.3.2024 na Portalu javnih naročil RS objavila Javno naročilo št. JN000985/2024-SL1/01-P02 za Izvajanje odkupov in drugih premoženjskopravnih ureditev nepremičnin na avtocestnem omrežju.

Razpisna dokumentacija je dostopna na povezavi>>, ocenjena vrednost javnega naročila pa je 172.300,00 evrov.

Rok za prejem ponudb je 22.3.2024 do 10:00 ure, odpiranje ponudb pa bo potekalo 22.3.2024 ob 12:00, in sicer preko informacijskega sistema eJN.

Več informacij je dostopnih na povezavi>>

Javno naročilo za Izvajanje storitev upravljanja večstanovanjskih stavb po sklopih - 13.03.2024

 

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji je dne 5.3.2024 na Portalu javnih naročil RS objavila Javno naročilo št. JN000985/2024-SL1/01-P02 za Izvajanje odkupov in drugih premoženjskopravnih ureditev nepremičnin na avtocestnem omrežju.

Razpisna dokumentacija je dostopna na povezavi>>, ocenjena vrednost javnega naročila pa je 172.300,00 evrov.

Rok za prejem ponudb je 22.3.2024 do 10:00 ure, odpiranje ponudb pa bo potekalo 22.3.2024 ob 11:00, in sicer preko informacijskega sistema eJN.

Več informacij je dostopnih na povezavi>>

Javno naročilo za Izvajanje odkupov in drugih premoženjskopravnih ureditev nepremičnin na avtocestnem omrežju - 26.02.2024

 

DARS d.d. je dne 20.2.2024 na portalu javnih naročil RS objavil Javno naročilo št. JN000985/2024-SL1/01 za Izvajanje odkupov in drugih premoženjskopravnih ureditev nepremičnin na avtocestnem omrežju.

Rok za prejem ponudb je 22.03.2024 do 10:00, odpiranje ponudb pa bo 22.03.2024 ob.12:00. Ocenjena vrednost javnega naročila znaša 172.300,00 evrov brez vključenega DDV.

Razpisna dokumentacija je na voljo na povezavi>>

Več informacij je dostopnih na povezavi>>

Javni razpis za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2024 - 11.01.2024

 

Ministrstvo za naravne vire in prostor RS je dne 22.12.2023 v Uradnem listu RS, št. 131/23 objavilo Javni razpis za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2024

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nacionalnih nagradnih fondov, formalno uvedenih nagrad nacionalne in mednarodne ravni v Sloveniji, ki so namenjene projektantom, prostorskim načrtovalcem in drugim strokovnjakom, študentom, izvajalcem in investitorjem ter lokalnim skupnostim za izjemne dosežke na področju urejanja prostora in graditve objektov na območju Republike Slovenije. Predmet pogodbe ni sofinanciranje promocijskih in drugih spremljajočih se dogodkov in promocijskih materialov ob podelitvi nagrade oz. povezanih z nagrado.

Vloge vlagateljev morajo, ne glede na način oddaje, prispeti v Glavno pisarno Ministrstva za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, najkasneje do petka, 26. januarja 2024, do 12. ure.

Več informacij in razpisna dokumentacija na povezavi>>

Javno naročilo - Storitve upravljanja in vzdrževanja stanovanj - 03.11.2023

 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad je dne 30.10.2023 na Portalu javnih naročil RS objavil Javno naročilo št. JN007220/2023 za Storitve upravljanja in vzdrževanja stanovanj.

Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na povezavi>> 

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na povezavi>>, in sicer najkasneje do 24.11.2023 do 10:00 ure. Odpiranje prejetih ponudb bo izvedeno dne 24.11.2023 ob 11:00 uri.

Več informacij na povezavi>>

Javni poziv Ekosklada za naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte - 14.09.2023

Eko sklad je objavil javni poziv za naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte, in sicer za naložbe, izvedene po 1. 1. 2023.

 

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči za poslovne subjekte v obliki nepovratnih sredstev, dodeljenih po pravilu »de minimis« pomoči, za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije na celotnem območju Republike Slovenije za določene nove naložbe.

 

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

 

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov od A do N, ki bodo v celoti izvedeni od 1. 1. 2023 do objave zaključka tega javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Kot datum izvedbe naložbe se šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, če ta na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe upošteva datum izdaje računa.

 

Ukrepi, za katere se prizna nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu, so:

A - toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,

B - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,

C - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,

D - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,

E - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

F - vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

G - zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,

H - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,

I - optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,

J - zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,

K - izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,

L - vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,

M - uvedba sistema upravljanja z energijo,

N - energetska učinkovitost v tehnološkem procesu.

 

Nepovratne finančne spodbude so lahko dodeljene:

 • za ukrepe od A do D le za stavbe oziroma dele stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stavbe zgrajene pred 1. 7. 2010 oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 150. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: GZ-1) za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu;
 • za ukrepe od E do N pa mora biti uporabno dovoljenje za stavbo izdano pred 1. 1. 2023.

 

Upravičenci:

 • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
 • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

 

Višina nepovratnih sredstev

Višina nepovratnih sredstev skupno znaša 6.000.000,00 EUR, posamezna spodbuda pa krije do 20 % upravičenih stroškov naložbe.

Upravičeni stroški za vsak ukrep posebej so navedeni v uradnem dokumentu poziva 'Tehnični pogoji'.

 

Rok za prijavo

Vlagatelji lahko vložijo vloge na javni poziv do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Več informacij o javnem pozivu je na voljo na tej povezavi.


Javni razpis Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve - 04.08.2023

 

Eko sklad je v Uradnem listu RS, št. 69/2023 z dne 23.6.2023 objavil Javni razpis Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve, katerega predmet so nepovratne finančne spodbude etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinancirane s strani podjetja za energetske storitve, ki bo zagotovilo izvajanje storitev energetske učinkovitosti in ga bodo etažni lastniki izbrali na trgu ponudnikov teh storitev. 

Dodelitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu je mogoča le, če bo vsaj tretjina priznanih stroškov naložbe financirana s strani pogodbenika. Naložba se mora pogodbeniku poplačevati bodisi po računih za energijo bodisi na osnovi računov za storitve energetske učinkovitosti, skladno s pogodbo med etažnimi lastniki oziroma njihovim pooblaščencem in izbranim pogodbenikom. Ročnost financiranja poplačila pogodbenih obveznosti s strani pogodbenika mora znašati vsaj pet let. Iz pogodbe mora biti razvidno, da pogodbenik garantira dogovorjene prihranke energije.

 

Javni razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvi rok za oddajo vlog je vključno do 30. 9. 2023, drugi rok pa do vključno 30. 11. 2023. Če bodo vsa sredstva porabljena že v prvem odpiranju, bo to objavljeno na spletni strani sklada in v Uradnem listu RS.

Več informacij in razpisna dokumentacija so dostopni na povezavi>>

 

Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 - 15.05.2023

 

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo RS je dne 5.5.2023 na Portalu energetika objavilo Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 (NOO – DO OVE 2023). 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov:

 1. vgradnje generatorjev toplote, ki uporabljajo obnovljive vire energije, in sicer:
  - kotlov na lesno biomaso,
  - toplotnih črpalk,
  - sončnih sprejemnikov za proizvodnjo toplote
 2. izgradnjo postrojenj za soproizvodnjo toplote in električne energije iz obnovljivih virov energije (npr. lesna biomasa) v obstoječih sistemih daljinskega ogrevanja.

Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru NOO, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 1: »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu« (C1 K1), naložbe »Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije«.

Predvidenih je pet odpiranj vlog. Prvi rok za oddajo vlog je 5. 6. 2023, drugi rok je 20. 10. 2023, tretji rok je 20. 3. 2024, četrti rok je 20. 11. 2024 in skrajni rok je 20. 3. 2025. Če bodo sredstva porabljena pred iztekom zadnjega roka, bo na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu, znaša 11.000.000 EUR v obdobju od 2023 do 2025. Koriščenje sredstev je mogoče v proračunskih letih 2023, 2024 in 2025 oziroma do porabe sredstev.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije so dostopne na povezavi>>

Povečanje nepovratnih sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije - 03.05.2023

 

Javno povabilo Hitrejši vstop na trg dela - 10.02.2023

 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je dne 1.2.2023 objavil Javno povabilo delodajalcem zasubvencionirano zaposlovanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v okviru Načrta za okrevanje in odpornostRepublike Slovenije, komponente 3 - Trg dela, ukrepov za zmanjševanje posledic negativnih strukturnihtrendov (C3 K3), ukrepa Hitrejši vstop mladih na trg dela.

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa Hitrejši vstop mladih na trg dela, ki obsega vključevanje mladih brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirane zaposlitve1 za nedoločen čas. Delodajalci ves čas subvencionirane zaposlitve vključenim osebam zagotavljajo mentorstvo za uvajanje v samostojno delo. 

Namen javnega povabila je spodbujanje delodajalcev k:
 zaposlovanju brezposelnih oseb iz ciljne skupine za nedoločen čas,
 pridobivanju kompetenc vključenih oseb ob pomoči mentorja,
 usposabljanju ali izobraževanju vključenih oseb in njihovih mentorjev.

Cilj javnega povabila je omogočiti zaposlitev okvirno 3.350 brezposelnih oseb iz ciljne skupine za nedoločen čas ter usposabljanje ali izobraževanje vključenih oseb in njihovih mentorjev.

V projekte v okviru programa Hitrejši vstop mladih na trg dela bo Zavod vključil osebe, ki so prijavljene v
evidenci brezposelnih oseb, stare do vključno 25 let. Zavod lahko ciljno skupino omeji kadar koli v času
trajanja tega povabila, kar objavi v spremembi javnega povabila.

Javno povabilo je odprto od vključno 1. 2. 2023 od 8. ure do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma najdlje do vključno 30. 9. 2023. Morebitno obvestilo o predčasnem zaprtju povabila bo objavljeno na spletni strani Zavoda.

Okvirna višina sredstev za financiranje upravičenih stroškov programa Hitrejši vstop mladih na trg dela, opredeljenem v Katalogu ukrepov aktivne politike zaposlovanja pod številko 3.1.2.4, znaša v obdobju 2023-2026 23.700.000,00 EUR, ki jih financira Evropska unija v okviru NextGenerationEU Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije, komponente 3 - Trg dela, ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov (C3 K3), ukrepa Hitrejši vstop mladih na trg dela. Sredstva so namenjena za subvencijo za zaposlitev okvirno 3.350 brezposelnih oseb iz ciljne skupine.

Več informacij in oddaja ponudb na povezavi>>

Sprememba Javnega poziva 67SUB-OBPO19 - Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe - 05.01.2023

V petek, 30. decembra 2022, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu Republike Slovenije št. 166/2022 objavil spremembo javnega poziva za nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe. Javni poziv 67SUB-OBPO19 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe (Uradni list RS št. 35/19, 39/19, 51/21,100/21 in 81/22) se spremeni tako, da se skupna višina sredstev po tem javnem pozivu poviša in po novem znaša 14.800.000,00 EUR.

 https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-67sub-obpo19-nepovratne-financne-spodbude-za-nove-skupne-nalozbe-vecje-energijske-ucinkovitosti-starejsih-stavb-s-tremi-ali-vec-posameznimi-deli-stavbe-2

Povišanje sredstev na pozivu 67SUB-OBPO19 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe | Eko sklad

Javni razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih - 05.01.2023

Na ministrstvu smo pripravili Javni razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih. Cilj javnega razpisa je izgraditi novo infrastrukturo za vsaj 850 mest v obliki manjših, samostojnih bivalnih enot.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje objektov, katerih namen je zagotoviti varno okolje bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih. Sofinancira se gradnja (gradbena, obrtniška in inštalacijska dela), zunanja ureditev in oprema objektov, ki bodo grajeni kot manjše samostojne bivalne enote v skladu s sodobnimi gradbenimi standardi, uporabo trajnostnih materialov ter upoštevanjem zahtev za skoraj nič energijske objekte. Objekti se lahko gradijo kot samostojne enote v skladu z zahtevami za vzpostavitev čistih/nečistih poti in možnostjo zagotavljanja ustreznih prostorskih pogojev za preprečevanje in obvladovanje tveganja prenosa povzročiteljev nalezljivih bolezni.

V okviru javnega razpisa bodo sofinancirani projekti, ki bodo prispevali k spodaj naštetim ciljem javnega razpisa:

 1. izgradnja nove infrastrukture za vsaj 850 mest v obliki manjših, samostojnih bivalnih enot,
 2. zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje skupnostnih storitev in programov, ki bodo omogočali samostojno življenje in preprečevali socialno izključenost uporabnikov,
 3. enakomerna pokritost potreb po vsej Sloveniji,
 4. omogočanje učinkovitega upravljanja s tveganji, povezanimi z nalezljivimi boleznimi,
 5. kakovostna in varna obravnava oseb z visoko stopnjo odvisnosti od pomoči drugih,
 6. gradnja skoraj nič energijskih objektov,
 7. upoštevanje okoljskega načela ne škoduj bistveno (angleško Do No Significant Harm - DNSH).

Sredstva v skupni višini 65.711.000,00 evra (skupaj z DDV) se v obdobju 2023-2026 zagotavljajo iz proračunskega sklada Mehanizma za odpornost in okrevanje oz. proračunskega sklada za odpornost in okrevanje in v proračunu Republike Slovenije.

Rok za prijavo je 7. april 2023, datum odpiranja pa 17. april 2023 ob 10. uri.  

 

Javni razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih


Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti - 05.01.2023

 

Ministrstvo za infrastrukturo RS je v Uradnem listu RS, št. 161/2022 z dne 23.12.2022 objavilo nov javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti, ki se financira v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) znotraj razvojnega področja "Zeleni prehod", komponenta Trajnostna prenova stavb (C1 K2).

Predmet sofinanciranja so projekti celovite energetske prenove večstanovanjskih stavb v (so)lasti javnih stanovanjskih skladov, katerih ustanovitelj je/so občina/občine ali Republika Slovenija in ki so pravne osebe javnega prava.

Večstanovanjska stavba po tem javnem razpisu je stavba, ki vključuje vsaj štiri ali več posameznih stanovanjskih enot, namenjenih za trajno bivanje, pri čemer so lahko v stavbi tudi drugi posamezni deli stavbe, kot npr. poslovni prostori in/ali drugi samostojni prostori.

Projekt lahko obsega tudi druga dela v sklopu stavbe/stavb, ki je/so predmet projekta, če energetska prenova te/teh stavbe/stavb zahteva tudi izvedbo drugih del (npr. relevantni posegi v konstrukcijo ipd.).

Upravičene osebe za prijavo na razpis
»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko javni stanovanjski sklad, katerega ustanovitelj je/so občina/občine ali Republika Slovenija in ki je pravna oseba javnega prava. »Vlagatelj« postane »končni prejemnik« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 13. 3. 2023, drugi rok je 22. 5. 2023, tretji rok je 18. 9. 2023, četrti rok je 11. 3. 2024, peti rok je 20. 5. 2024 in skrajni rok je 18. 11. 2024.

Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev. Morebitni dodatni roki odpiranja bodo glede na razpoložljiva sredstva objavljeni na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu Republike Slovenije.

Več informacij in prijave na povezavi>>

 

Javno naročilo: Storitve upravljanja nepremičnin - 25.11.2022

 

Družba za upravljanje terjatev bank d.d. je dne 10.11.2022 na Portalu javnih naročil RS objavila Javno naročilo št. JN007609/2022-B01 za Storitve upravljanja nepremičnin.

Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na povezavi>> 

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na povezavi>>, in sicer najkasneje do 7.12.2022 do 9:00 ure. Odpiranje prejetih ponudb bo izvedeno dne 7.12.2022 ob 10:00 uri.

Več informacij na povezavi>>

 

Javno naročilo: Sklenitev okvirnih sporazumov za izvedbo cenitev nepremičnin - 25.11.2022

 

Ministrstvo za obrambo RS je dne 22.11.2022 na Portalu javnih naročil RS objavilo Javno naročilo št. JN007831/2022-W01 za Sklenitev okvirnih sporazumov za izvedbo cenitev nepremičnin.

Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na povezavi>> 

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na povezavi>>in sicer najkasneje do 7.12.2022 do 10:00 ure. Odpiranje prejetih ponudb bo izvedeno dne 7.12.2022 ob 12:00 uri.

Več informacij na povezavi>>

Javno naročilo: Pridobivanje služnostnih in kupoprodajnih pogodb - 25.11.2022

 

Mestna občina Kranj je dne 25.11.2022 na Portalu javnih naročil RS objavila Javno naročilo št. JN007934/2022-W01 za Pridobivanje služnostnih in kupoprodajnih pogodb.

Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na povezavi>> 

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba oddati elektronsko na povezavi>>, in sicer najkasneje do 12.12.2022 do 10:00 ure. Odpiranje prejetih ponudb bo izvedeno dne 12.12.2022 ob 13:00 uri.

Več informacij na povezavi>>

Povpraševanje po nepremičninah


From: Iva Drvarič <iva.drvaric@murska-sobota.si>

Sent: Friday, October 21, 2022 7:19 AM

To: Info GZS <info@gzs.si>

Subject: Ponovna prodaja nepremičnin v SOIC Murska Sobota

 

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da je bilo na spletni strani Mestne občine Murska Sobota ponovno objavljeno javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v SOIC Murska Sobota tokrat po dodatno znižani izhodiščni ceni: https://www.murska-sobota.si/novice/javno-zbiranje-ponudb-za-prodajo-nepremicnin-v-lasti-mestne-obcine-murska-sobota-3

 

V kolikor so vam znani potencialni investitorji, vas vljudno prosimo, da jih obvestite o nameravani prodaji. Rok za oddajo ponudb je 9.11.2022 do 10.00 ure. Podrobnejša navodila najdete na zgornji povezavi.

 

Za morebitna dodana vprašanja in informacije smo vam na voljo.

 

Lep pozdrav,

 

MO-Murska-Sobota.gif

 Iva Drvarič

                                                mag. prava

 

Pravnik VII/1

Oddelek za premoženjsko pravne zadeve

 

Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

T: +386 2 525 16 59

E: iva.drvaric@murska-sobota.si

I: www.murska-sobota.si

 

From: Iva Drvarič <iva.drvaric@murska-sobota.si>
Sent: Thursday, August 11, 2022 7:27 AM
To: Info GZS <info@gzs.si>

Subject: Ponovna prodaja nepremičnin v SOIC Murska Sobota

Spoštovani,

obveščamo vas, da je bilo na spletni strani Mestne občine Murska Sobota ponovno objavljeno javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v SOIC Murska Sobota tokrat po znižani izhodiščni cenihttps://www.murska-sobota.si/novice/javno-zbiranje-ponudb-za-prodajo-nepremicnin-v-lasti-mestne-obcine-murska-sobota-2  
V kolikor so vam znani potencialni investitorji, vas vljudno prosimo, da jih obvestite o nameravani prodaji. Rok za oddajo ponudb je 24.08.2022 do 10.00 ure. Podrobnejša navodila najdete na zgornji povezavi. 
Za morebitna dodana vprašanje in informacije smo vam na voljo.
Lep pozdrav,
MO-Murska-Sobota.gif Iva Drvarič  mag. prava  Pravnik VII/1 

Oddelek za premoženjsko pravne zadeve 
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota 
T: +386 2 525 16 59 
E: iva.drvaric@murska-sobota.si 
I: www.murska-sobota.si 

From:Damien Gauthier <damiengauthier.pro@gmail.com>

Sent:Wednesday, August 10, 2022 3:24 AM

To:Info GZS <info@gzs.si>

Subject:Searching for the rent / gérance of hôtel - bar

 

Dear Madam, Sir,

 

My wife and I, are searching to invest in a hotel business in Slovenia.

We are now working and living in Paris.

As my wife is Ukrainian, it is easy for her to understand Slovenian.

 

I would like to start by rent the place instead of buying.

 

Could you advise us the organism that would help us in this process ?

 

Sincerely yours,

 

Damien Gauthier and Anastasiia Semenova

+33 650 272 907
 

Pilotna razpisa Eko sklada za celovite prenove večstanovanjskih stavb odprta

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, je februarja letos objavil dva javna razpisa za pilotne projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb z namenom testirati nova finančna instrumenta, ki bosta omogočila večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb v Sloveniji.

Eko sklad je v sklopu projekta Life IP Care4Climate in v partnerstvu z Institutom »Jožef Stefan« razvil dva finančna instrumenta in zasnoval dva javna razpisa, ki ju je objavil 25. februrja 2022. Po objavi razpisov je glede na povratne informacije potencialnih kandidatov o zasedenosti projektantov za potrebe priprave Eko sklad podaljšal rok za prijavo do 31. oktobra 2022; objava v Uradnem listu Republike Slovenije številka 56/2022 dne 22. aprila 2022.

Na javnem razpisu Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb je etažnim lastnikom starejših večstanovanjskih stavb ponujeno financiranje s kombinacijo kredita v breme rezervnega sklada in nepovratnih sredstev (samo nepovratnih sredstev ne bo mogoče pridobiti).

Na javnem razpisu Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve je ponujeno financiranje s kombinacijo nepovratnih sredstev in sredstev izvajalca energetskega pogodbeništva (s plačili storitve prenove po računih; etažni lastniki izvajalca oz. podjetje za energetske storitve poiščejo na trgu ponudnikov storitev). 

Pogoj je izvedba celovite prenove stavbe, kar se lahko izvede kot usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe ali kot skoraj ničenergijsko prenovo.

Upravičene so stavbe

 •  z več kot 8 deli in več kot 8 različnimi etažnimi lastniki, pri čemer mora biti 
 •  več kot polovica površine stavbe v stanovanjski rabi in
 •  več kot polovica vseh etažnih lastnikov fizičnih oseb (občanov).

 Obvezna je projektna dokumentacija in pri izvedbi zagotovljen nadzor, kot določa Gradbeni zakon. Stroški izdelave projektne dokumentacije ter stroški nadzora so priznani stroški naložbe.

Če je za celovito prenovo treba pridobiti gradbeno dovoljenje, se mora le-to biti priložiti vlogi na javni razpis. Vlogo na javni razpis lahko odda upravnik ali drugi pooblaščenec upravičenih oseb.

Predvidena višina nepovratne finančne spodbude:

 • do 40 % priznanih stroškov naložbe za celovito prenovo z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe ali
 • do 50 % priznanih stroškov naložbe za skoraj ničenergijsko prenovo.

Če so v sklopu celovite prenove izvede tudi protipotresna utrditev stavbe, kar je zaželeno in se tudi ustrezno vrednoti, se dodeli dodatna nepovratna finančna spodbuda v višini do 50 % s tem povezanih stroškov, vendar ne več kot 225 evrov na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo.

Vloge bodo razvrščene glede na število točk, prejetih skladno z merili javnega razpisa, pri čemer bodo v okviru razpoložljivih sredstev do spodbude upravičene vloge z najvišjim številom točk. Če bodo po dodelitvi spodbude za najbolje ocenjeno vlogo ostala razpoložljiva sredstva, se bo spodbuda v višini preostalih sredstev ponudila upravičenim osebam z naslednjo najbolje ocenjeno vlogo, do porabe sredstev. Višina razpisanih nepovratnih sredstev za posamezni javni razpis sicer znaša 500.000 evrov in 1500.000 evrov za povratna sredstva – kredit v breme rezervnega sklada.

Obstoječi javni pozivi Eko sklada, namenjeni večstanovanjskim stavbam, ostajajo odprti, saj bo na novih javnih razpisih sredstev dovolj le za nekaj pilotnih projektov, bo pa spodbuda zanje precej višja.

 Eko sklad vse zainteresirane etažne lastnike, upravnike, izvajalce energetskega pogodbeništva in druge deležnike vabi, da za več informacij pokličejo na 01 241 48 25 ali pišejo na ekosklad@ekosklad.siPriporočljivo je tudi brezplačno energetsko svetovanje za občane v okviru mreže ENSVET.


Objavljeni razpisi za projekte v okviru programa Life za leto 2022

Evropska komisija je objavila razpise za projekte v okviru programa LIFE za leto 2022. Za sofinanciranje je namenjenih 598 milijonov evrov. Program LIFE je največji evropski finančni mehanizem, namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam.

Roki za oddajo prijav

Standardni akcijski projekti (SAP) za krožno gospodarstvo in kakovost življenja, naravo in biotsko raznovrstnost, podprogrami za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje: 4. oktober 2022

Podprogram LIFE  za prehod na čisto energijo: 16. november 2022

Strateški integrirani projekti (SIP) in strateški projekti za naravo (SNAP):

- koncepti: 8.  september 2022

- polne prijave: 30. marec 2023

Priprava tehnične pomoči za SIP in SNAP: 8. september 2022

Posebne pogodbe o nepovratnih sredstvih za poslovanje (SGA OG) za neprofitne organizacije: 21. september 2022

Podrobnejše informacije

Podrobne informacije in dokumentacija so na voljo na spletni strani agencije CINEA  (v angleščini) in na portalu Funding & tender opportunities (v angleščini).

Če ste zamudili informativne dneve EU LIFE, si lahko ogledate predstavitve na tej povezavi  in na spodnjih povezavah (predstavitve so v angleškem jeziku):

finančni vidiki, vprašanja in odgovori

kako napisati odlično prijavo

kako napisati odlično prijavo – podprogram »Prehod na čisto energijo«

ključni indikatorji LIFE

uvod v podprogram »Prehod na čisto energijo«

Druge koristne informacije: uredba LIFE in večletni akcijski načrt 2021–2023   (v angleščini.

Če želite posvet ali odgovor na vprašanje, se obrnite na kontaktno točko: life.mop@gov.si


Javno naročilo: Okvirni sporazum za opravljanje upravniških storitev na Trgu Prekomorskih Brigad 1 in 2 v Ljubljani za obdobje 2 let - 28.06.2022 - NOVO

Mestna občina Ljubljana je dne 23.6.2022 na Portalu javnih naročil RS objavila javno naročilo št. JN004390/2022-W01 za Okvirni sporazum za opravljanje upravniških storitev na Trgu Prekomorskih Brigad 1 in 2 v Ljubljani za obdobje 2 let.

Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na spletni povezavi>>

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na povezavi>> 

Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje je 8.7.2022 do 12.00 ure, odpiranje ponudb pa bo istega dne ob 14.00 uri.

Več informacij👇
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=449348

 

REVAV-17 - Vavčer za kibernetsko varnost/2 - 26.04.2022

 

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS, št. 56/22 z dne 22.04.2022 objavil Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost/2

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test.

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot
pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe,
samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. 

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2022 – 2023, znaša
200.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu
Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oz. do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične s 1. 1. 2022 in traja do 30. 9. 2023. Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.

Več informacij in razpisna dokumentacija so dostopni na povezavi>>

12.05.2022 - dodatno pojasnilo MOP: 

"Pri projektni dokumentaciji je vodilno mapo projekta treba priložiti v papirni obliki. Ostale sestavine projektne dokumentacije se lahko priložijo bodisi v papirni obliki, bodisi na digitalnem mediju (CD - zgoščenka), ki naj bo priložena v vodilni mapi."

Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2022 in 2023 - 26.04.2022

 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad je v Uradnem listu RS, št. 50/22 z dne 11.04.2022 objavil  Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2022 in 2023, ki je namenjen pridobivanju novih stanovanjskih enot v domu starejših občanov, oskrbovanem stanovanju in centru dnevnega varstva starejših oseb v vseh lokalnih skupnostih v Sloveniji. Glavni poudarek in prednost se namenja investicijskim projektom, ki izpolnjujejo pogoje novih predpisov s področja energetske učinkovitosti in sofinanciranju oskrbovanih stanovanj, v obliki soinvestiranja projektov, kjer SSRS kupuje do 50% oskrbovanih stanovanj za starejše. Program ohranja tudi obliko sofinanciranja: posojilo in soinvestiranje s posojilom.

Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31.12.2023. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

Več informacij in dokumentacija za prijavo so dostopni na povezavi>>

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2022 in 2023 - 26.04.2022

 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad je v Uradnem listu RS, št. 50/22 z dne 11.04.2022 objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2022 in 2023, na podlagi katerega bo prispeval denarna sredstva za izvajanje pristojnosti lokalnih skupnosti na stanovanjskem področju skladno s prvo alinejo drugega odstavka 154. člena SZ-1, in sicer tako, da omogoča naslednje oblike sofinanciranja investicijskih projektov za pridobivanje novih javnih najemnih stanovanjskih enot:
a) posojilo
b) soinvestiranje (sodelovanje SSRS z lokalnimi skupnostmi, javnimi nepremičninskimi skladi, neprofitnimi stanovanjskimi organizacijami in ostalimi pravnimi osebami, javnega in zasebnega prava)
c) posojilo in soinvestiranje (kombinacija oblik pod točko a) in točko b)).

Pod pogoji tega programa lahko sodelujejo naslednji prosilci:
1. lokalne skupnosti ali njihovi proračunski skladi, ustanovljeni za pridobivanje stanovanjskih enot,
2. javni nepremičninski skladi,
3. pravne osebe, vpisane v register neprofitnih stanovanjskih organizacij iz 152. člena SZ-1.

Prosilci, ki želijo pridobiti sredstva SSRS iz naslova tega programa, lahko oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti, po elektronskem naslovu na: sofinanciranje@ssrs.si ali osebno na naslov Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana.

Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2023.

Več informacij je dostopnih na povezavi>>

Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2022 in 2023 - 26.04.2022

SSRS z Javnim pozivom za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2022 in 2023 vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji zavezujočih ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb ter zemljišč primernih za izgradnjo stanovanjskih stavb na območju celotne Slovenije. SSRS bo v obdobju od objave javnega poziva in do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do zaprtja javnega poziva, kupoval stanovanja in zemljišča, ki bodo primerna za izvajanje njegovih dejavnosti (oddaje v najem) glede na v pozivu splošno opredeljena merila in ostale pogoje javnega poziva.

Več >> 

Javni razpis za dodelitev sredstev s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj - 19.04.2022

Ministrstvo za okolje in prostor objavlja javni razpis s katerim želimo spodbuditi investicije v pridobivanje javnih najemnih stanovanj na območju celotne Slovenije, s čimer bi prispevali k olajšanemu dostopu do primernega stanovanja.

Namen javnega razpisa je zagotavljanje javnih najemnih stanovanj:- z gradnjo stanovanj,- z odkupom stanovanj z namenom rabe kot javna najemna stanovanja......

Rok za prijavo: 31.5.2022

Več >> 

Javno naročilo za Izvajanje storitev upravljanja v večstanovanjskih soseskah POLJE I, POLJE II, POLJE III POLJE IV - 14.04.2022

 

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je na Portalu javnih naročil RS dne 12.4.2022 objavil javno naročilo št. JN002383/2022-W01 za Izvajanje storitev upravljanja v večstanovanjskih soseskah POLJE I, POLJE II, POLJE III, POLJE IV.

Razpisna dokumentacija je dostopna na povezavi>>

Rok za prejem ponudb je 21.4.2022 do 10.00 ure, odpiranje ponudb pa bo istega dne ob 11.00 uri.

Več informacij👇

Povezava>>

Javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva (NOO) - 28.03.2022

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Uradnem list RS, št. 38/2022 z dne 18.03.2022 objavilo Javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva (Načrt za okrevanje in odpornost). 

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarstvo (velika podjetja, ki delujejo v konzorcijih z mikro, malimi in srednje velikimi podjetji) k celoviti digitalni preobrazbi poslovanja ali k digitalni preobrazbi posameznih poslovnih funkcij, s pomočjo uporabe naprednih digitalnih tehnologij, s čimer se bo vplivalo na:
- dvig in rast produktivnosti,
- optimizacijo in znižanje proizvodnih stroškov in stroškov izvajanja storitev ter poslovanja,
- večjo konkurenčnost in bolj odprt trg ter večje možnosti komercializacije inovativnih rešitev.

Projekte bodo lahko izvajali konzorciji od treh do desetih podjetij, od katerih bo vsaj eno veliko podjetje in vsaj dva MSP.

Skupna predvidena višina razpisanih sredstev je 44.000.000 EUR.

Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost.

Rok za prijavo je 28.04.2022 do 23.59.

Več informacij>>

Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 06.04.2022 organizira dogodek Informativni dan in mreženje DIGITALNA PREOBRAZBA GOSPODARSTVA - SPODBUJANJE VELIKIH INVESTICIJ ZA VEČJO PRODUKTIVNOST IN KONKURENČNOST, ki bo bo potekal v hibridni obliki, in sicer na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana A  ter preko spletne platforme B2Match.

Več informacij in prijave>>

Razpis za člane komisij za NPK Operativni upravnik - 23.03.2022

JAVNI RAZPIS za izbor 24 kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) za NPK  Operativni upravnik/operativna upravnica (4871285011) do zapolnitve mest, in sicer:

 1.  8 mest za kandidate za člane komisij z izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 s področja prava in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju prava in
 2. 8 mest za kandidate za člane komisij z izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja upravljanja nepremičnin in
 3. 8 mest za kandidate za člane komisij z izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 s področja ekonomije in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju ekonomije.

Razpis je objavljen tukaj https://www.nrpslo.org/za-komisije/javni-razpis-za-clane-komisije in v pdf datoteki

Rok za prijavo 30.3.2022

Razpis je zelo pomemben za dvig kakovosti upravljanja na dolgi rok zato pozivamo člane, da se prijavijo v čim večjem številu. 

Pripravili smo tudi posebno anketo za izražanje interesa za predavanje v okviru našega programa usposabljanja in za člane komisije.

 

Javni razpis za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov - B-PF - novo 23.03.2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 38, Datum: 18. 3. 2022, Stran: 963

Namen in cilj razpisa: Namen in cilj razpisa je omogočiti izvedbo projektov gospodarskih subjektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi na območju Republike Slovenije.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupni razpisani znesek je 2.000.000 EUR.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 4. 4. 2022 do 31. 12. 2022 oziroma do porabe sredstev.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, Tel: (01) 836-19-53.

Razpisna dokumentacija: Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu: www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.

Vzorec elektronskega prijavnega obrazca, vključno z izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, je objavljen na povezavi: www.srrs.si/wp-content/uploads/2022/03/Vzorec_prijavni_obrazec.pdf.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.


 


Javna razpisa za pilotne projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb - 04.03.2022

Eko sklad je v petek, 25. 2. 2022, v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si v okviru projekta Life Care4Climate ponovno objavil dva javna razpisa za pilotne projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb, sofinancirane z novima finančnima instrumentoma. V zvezi s tem vam pošiljamo sporočilo za javnost. 

·       JAVNI RAZPIS Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb

·       JAVNI RAZPIS Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve.

Dodajajo grafiko, pripravljeno za promocijo novih pilotnih razpisov, ki jo lahko uporabite v vaših stavbah. Na vašo željo vam lahko pošljejo tudi natisnjene plakate.

Sporočilo za javnost EKO Sklad >> 
Plakat A3
Plakat A4

Eko sklad vse zainteresirane etažne lastnike, upravnike, izvajalce energetskega pogodbeništva in druge deležnike vabi, da za več informacij o pilotnih javnih razpisih ali sestanek pokličejo na 01 241 48 25 ali pišejo na ekosklad@ekosklad.si.

 

Javni poziv zbiranja ponudb za oddajo Dnevnega medgeneracijskega centra v najem - Skupnost za mlade - Gerbičeva - 28.02.2022

Sporočamo vam, da je Stanovanjski sklad RS objavil prenovljen Javni poziv za zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov Dnevnega medgeneracijskega centra v najem – Skupnost za mlade Gerbičeva v Ljubljani.

 

Podrobnosti glede poziva si lahko ogledate na naši spletni strani pod https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/javni-poziv-zbiranja-ponudb-za-oddajo-dnevnega-medgeneracijskega-centra-v-najem-skupnost-za-mlade-gerbiceva-v-ljubljani/ .

 

V primeru dodatnih informacij so vam na voljo na tel. 01/47-10-500.

 

Javno naročilo: Najem skladiščnega prostora - DEPO - 03.02.2022

 

Slovenski etnografski muzej je dne 25.1.2022 na Portalu javni naročil RS objavil javno naročilo št. JN000477/2022 za Najem skladiščnega prostora - DEPO.

Razpisna dokumentacija je dostopna na povezavi>>

Ponudniki lahko ponudbe oddajo najkasneje do 28.2.2022 do 10.00, odpiranje ponudb pa bo dne 28.2.2022 ob 11.00 uri.

Več informacij>>

Javno naročilo: Storitve upravljanja in vzdrževanja stanovanj - 03.02.2022

 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad je dne 21.01.2022 na Portalu javni naročil RS objavil Javno naročilo št. JN000398/2022 za Storitve upravljanja in vzdrževanja stanovanj.

Razpisna dokumentacija je na voljo na povezavi>>

Ponudniki lahko ponudbe oddajo najkasneje do 18.02.2022 do 10.00 ure, odpiranje ponudb pa bo dne 18.02.2022 ob 11.00 uri.

Najava javnega razpisa za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj, 18.01.2022

Ministrstvo za okolje in prostor nam je posredovalo najavo javnega razpisa za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj. Cilj najave javnega razpisa je predhodno obvestiti upravičence  o načrtovani izvedbi javnega razpisa, s katerim želi ministrstvo prispevati k izboljšanju dostopa do javnih najemnih stanovanj

 

Najava JR javna najemna stanovanja>>

Informativna tabela projektov >>

Javno naročilo za okoljsko manj obremenjujoče upravljanje poslovnih objektov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport - 03.01.2022

 

Ministrstvo za javno upravo je dne 21.12.2021 na Portalu javnih naročil RS objavilo Javno naročilo za Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje poslovnih objektov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, z izvajanjem hišniško vzdrževalnih storitev na lokacijah Masarykova cesta 16, Ljubljana. 

Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na povezavi>>.

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na povezavo>> , in sicer najkasneje do 18.01.2022 do 12.00 ure.

Javni poziv 91FS-sNESPO21 - Finančne spodbude gospodarstvu za skoraj ničenergijske stavbe, 31.12.2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 209, Datum: 31. 12. 2021, Stran: 3021

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva so finančne spodbude gospodarstvu v obliki nepovratnih sredstev in kredita, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb na območju Republike Slovenije.

Zmanjšanje potrebne energije za delovanje stavb je zagotovljeno z usklajenimi ukrepi za doseganje visoke energijske učinkovitosti na ovoju stavbe in na stavbnih tehničnih sistemih, pri čemer je potrebna energija za delovanje stavbe v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v njeni bližini. Skoraj ničenergijske stavbe dolgoročno zagotavljajo nizke stroške obratovanja in vzdrževanja, omogočajo kakovostno delovno in bivalno okolje ter imajo daljši življenjski cikel in nižje okoljske obremenitve. Zaradi celovitega pristopa k načrtovanju, optimizacije ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov na lokaciji stavbe, učinkovitega vodenja, nadzora in izvedbe projektov, je gospodarjenje z investicijskimi sredstvi racionalno, stavbe pa izpolnjujejo prepoznavna EU merila za trajnostno gradnjo z nizkim ogljičnim odtisom. S povečanjem rabe naravnih virov, obnovljivih virov energije in z večjo energijsko učinkovitostjo stavb se zmanjšuje tudi prekomerna onesnaženost zraka z delci PM10 in izboljšuje kakovost zunanjega zraka, kar prispeva k ciljem na področju nizkoogljičnega in krožnega gospodarstva in povečanju odpornosti na vplive podnebnih sprememb.

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne gradnje novih skoraj ničenergijskih stavb. Za stavbe, ki so skladno s Tehnično smernico TSG-V-006: 2018 o razvrščanju objektov uvrščene med enostanovanjske (1110), dvostanovanjske (1121) oziroma tri- in večstanovanjske stavbe (1122), spodbuda po tem javnem pozivu ne more biti dodeljena.

Pravica do spodbude se lahko dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba za izvedbo v nadaljevanju navedenega ukrepa A, ki se bo začel izvajati po oddaji vloge za pridobitev spodbude na ta javni poziv.

A - gradnja skoraj ničenergijske stavbe

Pravica do spodbude se dodeli za gradnjo nove skoraj ničenergijske stavbe, za katero je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Če gre za gradnjo nove prizidave, mora ta predstavljati zaključeno celoto, zgrajeno skladno s tem javnim pozivom.

Več

Pogoji za sodelovanje: Do spodbude po tem javnem pozivu so upravičene:

 • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini;
 • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj).

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost javnega poziva: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 2.720.000,00 EUR.

Višina razpisanih kreditov znaša 3.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Rok: Vlagatelji lahko oddajo vlogo na ta javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije do porabe sredstev oziroma objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dodatne informacije: Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po telefonu: (01) 241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, po e-pošti na e-naslovu: ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.

Razpisna dokumentacija: Javni poziv, vloga za prijavo z obrazci in aktualni seznami s podatki so na voljo na spletni strani: www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji lahko natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

 

Vir: SPIRIT Podjetniški portal

Javni razpis P7C-2 2021 COVID - krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo, 31.12.2021

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je v Uradnem listu RS, Št. 209, dne 31. 12. 2021, objavil razpis: Produkt predstavlja neposredni brezobrestni kredit Sklada.

Namen razpisa: Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni Covid 19 na gospodarstvo.

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa so:

 • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
 • brezobrestnem kreditu,
 • brez stroškov odobravanja in vodenja,
 • nižjih zavarovalnih zahtevah,
 • ročnosti kredita,
 • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita,
 • omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita),
 • »preživetje« oziroma ohranitev poslovanja podjetij,
 • ohranitev delovnih mest.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupni razpoložljivi znesek je v višini 10.800.000 EUR.

Rok: Javni razpis bo odprt do 25. 3. 2022 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 25. 3. 2022, bo Sklad objavil zaprtje razpisa na internetni strani Slovenskega podjetniškega sklada, zaprtje oznanil na e-portalu Slovenskega podjetniške sklada in objavil zaprtje v prvem možnem Uradnem listu Republike Slovenije.

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada:

 • 25. 1. 2022 do 14. ure,
 • 25. 2. 2022 do 14. ure,
 • 25. 3. 2022 do 14. ure.

Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pravočasno prispele vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na ePortal Sklada najkasneje do 14. ure na posamezen prijavni rok.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonu: (02) 234-12-88, (02) 234-12-74, (02) 234-12-42 in (02) 234-12-64 ali na e-naslovu: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani: www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

 

Javno zasebno partnerstvo za projekt upravljanja poslovne stavbe Zasavski podjetniški inkubator - 09.12.2021

 

Občina Trbovlje je na Portalu javnih naročil RS dne 06.12.2021 objavila Javno naročilo št. JN008233/2021 za Javno zasebno partnerstvo za projekt upravljanja poslovne stavbe Zasavski podjetniški inkubator. 

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnem naslovu>>

Rok za oddajo ponudb je 04.01.2022 do 10.00 ure.

Več informacij>>

Javno naročilo za Upravljanje s počitniškimi objekti na Hrvaškem - 09.12.2021

 

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij je na Portalu javnih naročil RS dne objavila javno naročilo št. JN008166/2021 za Upravljanje s počitniškimi objekti na Hrvaškem. 

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnem naslovu>>

Rok za oddajo ponudb je 16.12.2021 do 10.00 ure.

Več informacij>>

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc - 15.10.2021

 

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS, št. 162/21 z dne 8.10.2021 objavil Javni poziv REVAV-7-Vavčer za dvig digitalnih kompetenc.

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc.

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Na razpis se lahko prijavijo tudi socialna 2/6 podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oz. do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in
izdatkov se prične od 1. 1. 2021 in traja do 30. 9. 2023. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti. Izplačilo sredstev upravičencem bo v letih 2022 in 2023. Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev v letu 2022 je 31. 10. 2022 in v letu 2023 je 30. 9. 2023.

Več informacij o javnem pozivu je na voljo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada.Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS, št. 159/21 z dne 1.10.2021 objavil Javni poziv REVAV-10-Vavčer za kibernetsko varnost.

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k
zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana
vrednost oz. prihodki od prodaje. 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test.

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot
pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe,
samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju: MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti
podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU. 

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev
zahtevkov 30. 9. 2023., višina razpoložljivih sredstev pa znaša 650.000 evrov. Javni poziv bo odprt do porabe sredstev.

Več informacij o javnem pozivu je na voljo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada.


Vavčer za kibernetsko varnost - 15.10.2021

 

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS, št. 159/21 z dne 1.10.2021 objavil Javni poziv REVAV-10-Vavčer za kibernetsko varnost.

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k
zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana
vrednost oz. prihodki od prodaje. 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test.

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot
pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe,
samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju: MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti
podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU. 

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev
zahtevkov 30. 9. 2023., višina razpoložljivih sredstev pa znaša 650.000 evrov. Javni poziv bo odprt do porabe sredstev.

Več informacij o javnem pozivu je na voljo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada.


Vavčer za pripravo digitalne strategije - 15.10.2021

 

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS, št. 159/21 z dne 1.10.2021 objavil Javni poziv REVAV-9- Vavčer za pripravo digitalne strategije.

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave digitalne strategije, kar zajema oceno stanja na področju digitalizacije, pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja:  Izkušnja kupca (Customer eXperience), 2/7  Podatkovna strategija,  Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja,  Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve,  Strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest,  Strategija razvoja digitalne kulture,  Kibernetska varnost,  Industrija 4.0. (to področje je obvezno področje samo za proizvodna podjetja, ne pa tudi za storitvena).

Na poziv se lahko prijavijo mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali
fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni
podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju: MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja
prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev
zahtevkov 30. 9. 2023., višina razpoložljivih sredstev pa znaša 2,8 milijona evrov. Javni poziv bo odprt do porabe sredstev.

Več informacij o javnem pozivu je na voljo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada.


Javno naročilo za Upravljanje stanovanj, poslovnih prostorov in manjših kotlovnic v lasti Mestne občine Kranj - 01.10.2021

 

Mestna občina Kranj je dne 28.9.2021 na Portalu javnih naročil RS objavila Javno naročilo št. JN006599/2021 za Upravljanje stanovanj, poslovnih prostorov in manjših kotlovnic v lasti Mestne občine Kranj za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023.

Predmet javnega naročila je upravljanje stanovanj, poslovnih prostorov, manjših kotlovnic za ogrevanje stanovanj in manjših kotlovnic za ogrevanje poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj za obdobje od 1. 1. 2022 (oziroma od začetka veljavnosti pogodbe, če začetek veljavnosti pogodbe nastopi kasneje) do 31. 12. 2023. Upravljanje stanovanj, poslovnih prostorov in manjših kotlovnic obsega predvsem organizacijsko administrativna ter tehnično strokovna opravila. Natančneje je predmet javnega naročila opredeljen v točki 13 Opis storitev ter v osnutku pogodbe, ki je del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Seznami stanovanj, poslovnih prostorov, manjših kotlovnic za ogrevanje stanovanj, manjših kotlovnic za ogrevanje poslovnih prostorov ter stavb, ki so v izključni oz. večinski lasti naročnika, ki so predmet upravljanja, in seznam kontaktnih oseb so objavljeni na spletni strani naročnika, kjer je na voljo tudi celotna razpisna dokumentacija.

Rok za prejem ponudb je 14.10.2021 do 12:00 ure.

 

Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja - 01.10.2021

 

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS, št. 153/21 z dne 24.9.2021 objavil Javni poziv REVAV-12-Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja.

Namen vavčerja je podpreti mala in sredje velika podjetja pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM (European Foundation for Quality Management oz. Evropske fundacije za upravkljanje kakovosti) v svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala možnost, da kandidirajo za Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) - najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov, storitev in poslovanja.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov uvajanja poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja, in sicer: svetovalne storitve, usposabljanje ključnih kadrov ter sodelovanje na EFQM globalni nagradi.

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot
pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe,
samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju: MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti
podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev
zahtevkov 30. 9. 2023, višina razpoložljivih sredstev pa znaša 100.000 evrov. Javni poziv bo odprt do porabe sredstev.

Več informacij o javnem pozivu je na voljo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada.

Vavčer za statusno preoblikovanje družb - 01.10.2021

 

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS, št. 153/21 z dne 24.9.2021 objavil Javni poziv REVAV-11-Vavčer za statusno preoblikovanje družb.

Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k statusnemu preoblikovanju: - samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, - delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali - zadruge v gospodarsko družbo ali obratno, z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov svetovanja in izvedbe aktivnosti
statusnega preoblikovanja.

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe,  samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju: MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikost podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU. 

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev
zahtevkov 30. 9. 2023. Okvirna višina razpoložljivih sredstev znaša 200.000 evrov

Več informacij je na voljo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada.

Kmalu razpis za digitalizacijo podjetij z možnostjo 1-2,5 mio EUR - 29.09.2021

V zadnjem četrtletju letošnjega leta bo objavljen težko pričakovan javni razpis za digitalno transformacijo podjetij. Na razpisu bodo lahko kandidirala velika in večja srednje velika podjetja, ki bodo V KONZORCIJIH z malimi inovativnimi ali start-up in scale-up podjetji in/ali podpornimi okolji izvedla stopenjsko ali celovito digitalno transformacijo podjetij. Za konzorcijski projekt bodo lahko prejeli med 1 mio in 2,5 mio evrov subvencije.

Cilj razpisa bo spodbujanje prehoda Slovenije v Industrijo 4.0, zato bodo podpro dobile investicije za razvoj individualiziranih rešitev po meri in karakteristikah proizvodnih procesov; naložbe v prenovo proizvodnih prostorov in zlasti v strojno in programsko opremo ter razvoj podjetij s področja digitalnih tehnologij, za razvoj inovativnih rešitev za področja pametnih tovarn.

Višina subvencije na  konzorcijski projekt bo med 1 mio EUR in 2,5 mio EUR.  Upravičeni bodo naslednji stroški:

 • Stroški priprave digitalne strategije: stroški zunanjih izvajalcev in strošek dela zaposlenih v podjetju, ki sodelujejo pri pripravi digitalne strategije;
 • Stroški nakupa opreme (opredmetena, neopredmetena sredstva): senzorika, prilagoditve obstoječe opreme, nakup nove strojne in programske opreme ter strojev za avtomatizacijo, robotizacijo, pripravo infrastrukture za implementacijo interneta stvari, integracijo rešitev umetne inteligence in strojnega učenja, implementacijo v blockchain platformo;
 • Stroški razvoja in implementacije: strošek zunanjih izvajalcev in strošek dela zaposlenih v podjetju, ki sodelujejo pri razvoju in implementaciji;
 • Pavšalni stroški: 15 % od stroškov dela zaposlenih.

Razpis bo objavljen po obstoječih shemah državnih pomoči, in sicer bo kombinacija RRI pri stroških dela ter regionalne ali MSP sheme pri investicijskemu delu.


Za več informacij lahko pišete Nini Vrabelj: nina.vrabelj@gzs.si

 

Javno naročilo - Dolgoročni najem prostorov v Portorožu - 16.09.2021

 

Pošta Slovenije d.o.o. je dne 16.09.2021 na Portalu javnih naročil RS objavila Javno naročilo št. JN006342/2021-E01 za Dolgoročni najem prostorov v Portorožu. 

Javno naročilo bo oddano po postopku s pogajanji s predhodnim javnim razpisom. Rok za prejem ponudb je 08.10.2021 ob 12:00 uri. Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na povezavi

Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na povezavi, kjer so na voljo tudi dodatne informacije. 

 

Povpraševanje za poslovne prostore, 14.09.2021

Avtosteklo d.o.o. prosi za pomoč pri iskanju poslovnih prostorov. Iščejo prostore za servisno delavnico cca 150 m2 na frekventni lokaciji v naslednjih mestih: 

 1. Nova Gorica
 2. Krško
 3. Velenje
 4. Domžale
 5. Ljubljana 2 ( Vič-Rudnik )
 6. Vrhnika
 7. Grosuplje
 8. Trbovlje
 9. Jesenice
 10. Kočevje
 11. Postojna
 12. Ljutomer
 13. Slovenska Bistrica
 14. Rogaška Slatina

Kontaktna oseba: 

 

 

 

SIMON NAJGLIČ

 Vodja operative / Operations manager

 

signature_1977203664

 

Avtosteklo d.o.o. | Čeplje 50, 3305 Vransko

T 080 38 01  | M +386 41 330 166                         

E simon.najglic@carglass.si

W www.carglass.si

 

Vavčer za digitalni marketing ponovno na voljo - 27.08.2021

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) je 27.08.2021, ponovno odprl Javni poziv Vavčer za digitalni marketing. Vavčer bodo lahko koristila mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruge.  Na voljo bo nekaj več kot 0,9 mio EUR. Nepovratne spodbude, ki jih Sklad dodatno razpisuje so preostanek sredstev, ki so ostale neporabljene, zaradi odstopov od pogodb oz. neizvedenih aktivnosti iz prve polovice leta.

Namen vavčerja ostaja enak!  Podjetja želimo spodbuditi k uvajanju digitalnega marketinga za povečanje konkurenčnosti, dodane vrednosti in prihodkov. V praksi pa to pomeni, da gre za sofinanciranje do 60 % upravičenih stroškov za izdelavo novih spletnih strani, novih mobilnih aplikacij, lastnih spletnih trgovin ali lastnih rezervacijskih platform. Višina nepovratnih sredstev s strani Sklada znaša v okviru tega javnega poziva od min. 500 EUR do max. 2.500 EUR za posamezno aktivnost oz. do max. 8.500 EUR na podjetje.

V letošnjem letu je Sklad na Javni poziv Vavčer za digitalni marketing skupno prejel 1.248 vlog, od tega je z razpoložljivimi sredstvi lahko podjetjem odobril 505 vlog. Zaradi ogromnega povpraševanja je bil Sklad primoran Vavčer za digitalni marketing začasno zapreti, sedaj pa so bila za ta vavčer zagotovljena dodatna sredstva, zato se ga ponovno odpira.

Glede na  pretekle izkušnje oz. dinamiko povpraševanja po Vavčerju za digitalni marketing Sklad predvideva, da bo interes velik in bodo sredstva hitro porabljena, zato poziva podjetja, ki imajo namen oddati vlogo, naj to storijo čimprej.

Vsa podjetja, ki v tem primeru ne bodo uspešno kandidirala za omenjena nepovratna sredstva, bodo lahko za sredstva ponovno zaprosila še letos, saj bodo za omenjeni vavčer zagotovljena še dodatna sredstva.

 

Vir: Slovenski podjetniški sklad >>

 

Javno naročilo - Cenitve nepremičnin za obdobje 4 let - 03.08.2021

 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS je dne 03.08.2021 na Portalu javnih naročil RS objavil Javno naročilo št. JN005304/2021-B01 z naslovom Cenitve nepremičnin za obdobje 4 let.

Rok za oddajo ponudb je 06.09.2021 do 10.00, odpiranje prejetih ponudb pa bo dne 06.09.2021 ob 10.02 uri.

Dodatne informacije glede javnega naročila so na voljo na Portalu javnih naročil in na spletnih straneh sklada.

JAVNI RAZPIS Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve - 20.08.2021

 

Eko sklad je v Uradnem listu RS, št. 131/21 z dne 20.08.2021, objavil JAVNI RAZPIS - Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve.

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinancirane s strani podjetja za energetske storitve (v nadaljnjem besedilu: pogodbenik), ki bo zagotovilo izvajanje storitev energetske učinkovitosti in ga bodo etažni lastniki izbrali na trgu ponudnikov teh storitev. Dodelitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu je mogoča le, če bo vsaj tretjina priznanih stroškov naložbe financirana s strani pogodbenika. Naložba se mora pogodbeniku poplačevati bodisi po računih za energijo bodisi na osnovi računov za storitve energetske učinkovitosti, skladno s pogodbo med etažnimi lastniki oziroma njihovim pooblaščencem in izbranim pogodbenikom. Ročnost financiranja poplačila pogodbenih obveznosti s strani pogodbenika mora znašati vsaj deset let.

Pravica do spodbude se lahko dodeli samo novo naložbo. Nova naložba je izvedba celovite prenove večstanovanjske stavbe, ki bo zaključena po oddaji vloge za pridobitev spodbude po tem javnem razpisu, pri čemer mora biti vloga oddana pred pričetkom izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

Namen javnega razpisa je razviti nov finančni inštrument, ki bo omogočil večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Koncept finančnega instrumenta je bil razvit v okviru projekta LIFE-IP-CARE4CLIMATE. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE ALIFE17 IPC/SI/000007B je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Razpisana sredstva se bodo dodelila za naložbe, ki bodo v izbirnem postopku višje ocenjene in ovrednotene skladno z merili javnega razpisa.

Eko sklad bo vloge sprejemal najkasneje do 31.12.2021, odpiranje vlog pa bo dne 14.01.2022 ob 10.00 uri.

Več informacij in obrazci za oddajo vlog so na voljo na spletnih straneh Eko sklada.

 

JAVNI RAZPIS - Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb - 20.08.2021

 

Eko sklad je v Uradnem listu RS, št. 131 z dne 20.08.2021 objavil JAVNI RAZPIS - Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb.

Predmet javnega razpisa so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbude) v obliki ugodnih kreditov v breme rezervnega sklada (v nadaljnjem besedilu: krediti) in v obliki nepovratnih finančnih spodbud/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude) etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb. Dodelitev samo nepovratne finančne spodbude (brez kredita) ali samo kredita (brez nepovratne finančne spodbude) po tem javnem razpisu ni mogoča.  

Pravica do spodbude se lahko dodeli samo za novo naložbo. Nova naložba je izvedba celovite prenove večstanovanjske stavbe, ki bo zaključena po oddaji vloge za pridobitev spodbude po tem javnem razpisu, pri čemer mora biti vloga oddana pred pričetkom izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

Namen javnega razpisa je razviti nov finančni inštrument, ki bo omogočil večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Koncept finančnega instrumenta je bil razvit v okviru projekta LIFE-IP-CARE4CLIMATE. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE ALIFE17 IPC/SI/000007B je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Razpisana sredstva se bodo dodelila za naložbe, ki bodo v izbirnem postopku višje ocenjene in ovrednotene skladno z merili javnega razpisa.

Eko sklad vloge sprejema najkasneje do 31.12.2021, odpiranje ponudb pa bo 14.01.2022 ob 10.00 uri.

Več informacij in obrazci za podajo vlog so na voljo na spletnih straneh Eko sklada.

Razpisi SSRS, 26.07.2021

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2021 in 2022.
  Stanovanjski sklad RS vas obvešča, da je v Uradnem listu RS št. 105/2021 z dnem 02.07.2021 objavljeno besedilo novega Programa sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2021 in 2022. Program je objavljen tudi na naši spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-javnih-najemnih-stanovanjskih-enot-v-letih-2021-in-2022/

 2. Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2021 in 2022
  Stanovanjski sklad RS vas obvešča, da je v Uradnem listu RS št. 105/2021 z dnem 02.07.2021 objavljeno besedilo novega Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2021 in 2022. Program je objavljen tudi na naši spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-stanovanjskih-enot-za-starejse-osebe-v-letih-2021-in-2022/

 3. Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2021 in 2022 
  Stanovanjski sklad RS vas obvešča, da je v Uradnem listu RS št. 105/2021 z dnem 02.07.2021 objavljeno besedilo novega Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo v letih 2021 in 2022. Javni poziv je objavljen tudi na naši spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/javni-poziv-za-nakup-stanovanj-in-zemljisc-za-gradnjo-stanovanj-v-letih-2021-in-2022/

 

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na tel. št. (01) 47 10 500 ali nam pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si <mailto:ssrsinfo@ssrs.si>

Skoraj 23 milijonov evrov za spodbude za gradnjo skoraj ničenergijskih stavb, 21.07.2021

Eko sklad bo jeseni objavil dva nova javna poziva za dodeljevanje nepovratnih spodbud za gradnjo skoraj ničenergijskih stavb. Prvi javni poziv bo namenjen fizičnim osebam, drugi pa lokalnim skupnostim (občinam) in pravnim osebam (gospodarstvu).

V programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021-2023, ki ga je sprejela vlada, je Eko skladu za spodbujanje gradnje stavb z visoko energijsko učinkovitostjo dodeljenih 22,7 milijona evrov.

Tehnične zahteve v javnih pozivih bodo večinoma enake, kot si bile že v predhodnih javnih pozivih. Do nepovratnih sredstev bodo upravičeni tisti, ki bodo gradnjo šele začeli, pa tudi tisti, ki so gradnjo že začeli, in sicer po 1. januarju 2021. To bodo izkazovali z računi za opravljena dela, izvedena po tem datumu.

Skoraj 23 milijonov evrov za spodbude za gradnjo skoraj ničenergijskih stavb>>


Javni poziv: nakup nepremičnine v k.o. Lukoran na otoku Ugljanu, 15.07.2021

Ministrstvo za prostor, gradbeništvo in državno premoženje Republike Hrvaške je 23. junija 2021 objavilo Javni poziv za oddajo ponudb za nakup nepremičnine v lasti Republike Hrvaške v k.o. Lukoran – gostiteljsko-turistična zona Mačjak-Šumljak na otoku Ugljanu.

Rok za prejem ponudb je 15. septembra 2021 do 10:00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo na Ministrstvu za prostor, gradbeništvo in državno premoženje Republike Hrvaške, Ulica Ivana Dežmana 10, 15. septembra 2021 ob 12:00 ur.

 Javni poziv: nakup nepremičnine v k.o. Lukoran na otoku Ugljanu>>

Javni poziv za oddajo ponudb za nakup nepremičnine v lasti Republike Hrvaške, 12.07.2021

Ministrstvo za prostor, gradbeništvo in državno premoženje Republike Hrvaške je 23. junija 2021 objavilo Javni poziv za oddajo ponudb za nakup nepremičnine v lasti Republike Hrvaške v k.o. Bast – Baška Voda (nekdanje zdravilišče Dječje selo v Promajni).

Rok za prejem ponudb je 20. septembra 2021 do 10:00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo na Ministrstvu za prostor, gradbeništvo in državno premoženje Republike Hrvaške, Ulica Ivana Dežmana 10, 20. septembra 2021 ob 12:00 uri.

Za ogled nepremičnine je potrebno izkazati interes po e-pošti: natjecaj@midim.hr.

Javni poziv za oddajo ponudb za nakup nepremičnine v lasti Republike Hrvaške>>

Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2021 in 2022 - 02.07.2021

 

Stanovanjski sklad RS, javni sklad je dne 02.07.2021 v Uradnem listu št. 105/21 objavil Program sofinanciranja 
zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2021 in 2022
SSRS na podlagi tega sofinancira zagotavljanje stanovanjskih enot za starejše osebe, kjer se opravlja institucionalno varstvo in kjer je bivanje starejših oseb urejeno kot kratkotrajna ali dolgotrajna namestitev in oskrba.

Program je namenjen sofinanciranju zagotavljanja stanovanjskih enot namenjenih bivanju in oskrbi starejših oseb v okviru: 1) doma starejših občanov, 2) v oskrbovanem stanovanju in 3) v okviru centra dnevnega varstva starejših oseb.

Za pridobivanje novih javnih stanovanjskih enot za starejše osebe so možne naslednje oblike: a) posojilo; b) soinvestiranje; c) posojilo in soinvestiranje. 

Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2022.

MSP: Razpis za spodbude za digitalno transformacijo, 18.06.2021

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) v Uradnem listu RS št. 97/2021 objavil razpis, v skupni vrednosti 30 mio EURki je v celoti financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in virov ReactEU.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov v višini do 60 %, za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov v mikro, malih in srednje velikih podjetjih.

V okviru razpisa P4D ReactEU bodo lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, z najmanj 5 zaposlenimi, pridobila nepovratna sredstva v višini od 30.000 EUR do 100.000 EUR.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki:

 • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so registrirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge;
 • imajo ob oddaji vloge pripravljen AKCIJSKI NAČRT za izvedbo digitalne transformacije na naslednjih ključnih področjih (izkušnje kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, kibernetska varnost, industrija 4.0);
 • bodo izvedla digitalno transformacijo najkasneje do 30. 9. 2022, pri čemer se projekt ne sme pričeti pred 1.10.2020.

Obvezno je sodelovanje zunanjega strokovnjaka

Podjetja, ki izpolnjujejo tudi ostale pogoje javnega razpisa, lahko vlogo oddajo na SPS na naslednji prijavni rok: 1.9.2021 do 14:00.

Vsebina vloge mora biti posredovana v skenirani obliki na spletnem ePortalu https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Podrobnejše informacije so dostopne v okviru  javnega razpisa P4D ReactEU, ki ga najdete na spletni strani SPSa: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=124 in v Ur. l. RS št. 97/2021.

P7C 2021 – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19

 

Podjetniški sklad RS je v Ur. l. RS, št. 53/2021 z dne 09.04.2021 (spremembe v Ur. l. RS, št. 70/2021 z dne 16.04.2021) objavil javni razpis P7C 2021 za kredite za blažitev posledic epidemije COVID-19.

Namen brezobrestnega kredita je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 na gospodarstvo ter poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbe  o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP[1] s strani potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in drugimi, s potovanji povezanimi dejavnostmi.

Skupni razpoložljivi znesek sredstev je 77.030.000 EUR, najvišji znesek kredita pa znaša 100.000 EUR. 

Razpis je odprt do 10.06.2021 oziroma do porabe sredstev. Več informacij o razpisu in navodila za prijavo najdete na spletnih straneh Podjetniškega sklada RS.


P1 plus 2021 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

 

Podjetniški sklad RS je v Ur. l. RS. št. 51/2021 z dne 02.04.2021 (spremembe v Ur.l.RS št. 70/2021 z dne 07.05.2021) objavil javni razpis P1 plus 2021 za garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

Namen produkta P1 plus 2021 je zagotavljanje ugodnega financiranja malih in srednjih podjetij,
ter s tem omogočanje hitrejšega, lažjega, predvsem pa ugodnejšega pridobivanja bančnih kreditov MSP, še posebej:

 • - za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP z namenom
  omilitve posledic drugega vala epidemija COVID-19 na njihovo
  poslovanje,
  - za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter tudi tehnološko
  manj zahtevnejših projektov, ki omogočajo konkurenčno
  uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev poslovanja,
  - za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Cilji finančnega ukrepa so:

 • - omilitev posledic drugega vala epidemija COVID-19 na poslovanje
  MSP,
  - olajšati dostop MSP do ugodnega bančnega financiranja,
  - spodbujati rast in razvoj MSP,
  - krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij z ugodnimi
  finančnimi sredstvi za realizacijo projektov, ki omogočajo
  konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev
  dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev,
  - spodbujanje zasebnih vlaganj.

Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 93.700.000 EUR. Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 9.370.000 EUR. 

Razpis je odprt do 20.10.2021 oziroma do porabe sredstev. Več informacij o razpisu in navodila za prijavo najdete na spletnih straneh Podjetniškega sklada RS.

Javni razpis za sofinanciranje gradnje novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 67/2021 objavilo javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije . Upravičenci za prijavo so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. Razpisana sredstva v višini 5 milijonov EUR so na voljo za koriščenje v letih 2021, 2022 in 2023.....

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 4. 6. 2021, za drugo odpiranje do 10. 9. 2021, za tretje odpiranje do 26. 11. 2021 in za zadnje četrto odpiranje do 25. 2. 2022.

Elektronska javna dražba SSRS za prodajo nepremičnin, rok za prijavo 10.06.2021 do 13. ure

Stanovanjski sklad RS j.s. je na spletni strani objavili besedilo elektronske javne dražbe, št. 3-2021, za prodajo več nepremičnin na območju države (Ljubljana, Kamnik, Štore, Zavrč, Celestrina, Kranj, Tržič, Lukanja …).

Besedilo elektronske javne dražbe, št. 3-2021, dobite na spletni povezavi: http://ssrs.si/javne-drazbe/odprte-e-drazbe/ . Podrobnejše podatke o nepremičninah dobite na spletni povezavi: http://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/ .

 

Ogled nepremičnin bo možen individualno na samih lokacijah od dne 26. maja do 8. junija 2021, in sicer od ponedeljka do petka od 8.00 do vključno 14.00 ure. Za izvedbo ogleda je obvezna predhodna prijava na e-naslov: ejavnedrazbe@ssrs.si .

Rok za prijavo na dražbo, ki se izvede preko portala https://ssrs.edrazbe.si/,  je do dne 10. junija 2021 do 13.00 ure.

 

Elektronske javne dražbe se bodo izvedle za vsako nepremičnino posebej od dne 16. 6. 2021 dalje. Posamezna elektronska javna dražba bo trajala 30 minut z možnostjo podaljšanja največ za 30 minut.  Pravila elektronske javne dražbe so razvidna iz točke V. objavljenega besedila.

Natečaj za priznanja MEGA, rok: 11.06.2021

K sodelovanju na brezplačnem natečaju so vabljeni vsi delodajalci, ki so v letih 2019 in 2020 izvajali dobre prakse s področja sodelovanja in prenosa znanja med različnimi generacijami delavcev. Natečaj za priznanja MEGA se izvaja v okviru projekta Vsi zmagujemo, ko sodelujemoki ga sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad. Projekt in natečaj potekata s podporo Gospodarske zbornice Slovenije.

 

Pravila sodelovanja na natečaju ter obrazca za prijavo in kratek opis dobre prakse so objavljeni na: https://sodelovalnica.si/natecaj/.

 

Podaljšan rok do 11. junija 2021.