Najava javnega razpisa za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj, 18.01.2022

Ministrstvo za okolje in prostor nam je posredovalo najavo javnega razpisa za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj. Cilj najave javnega razpisa je predhodno obvestiti upravičence  o načrtovani izvedbi javnega razpisa, s katerim želi ministrstvo prispevati k izboljšanju dostopa do javnih najemnih stanovanj

 

Najava JR javna najemna stanovanja>>

Informativna tabela projektov >>

Javno naročilo za okoljsko manj obremenjujoče upravljanje poslovnih objektov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport - 03.01.2022 - NOVO

 

Ministrstvo za javno upravo je dne 21.12.2021 na Portalu javnih naročil RS objavilo Javno naročilo za Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje poslovnih objektov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, z izvajanjem hišniško vzdrževalnih storitev na lokacijah Masarykova cesta 16, Ljubljana. 

Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na povezavi>>.

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na povezavo>> , in sicer najkasneje do 18.01.2022 do 12.00 ure.

Javni poziv 91FS-sNESPO21 - Finančne spodbude gospodarstvu za skoraj ničenergijske stavbe, 31.12.2021 - NOVO

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 209, Datum: 31. 12. 2021, Stran: 3021

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva so finančne spodbude gospodarstvu v obliki nepovratnih sredstev in kredita, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb na območju Republike Slovenije.

Zmanjšanje potrebne energije za delovanje stavb je zagotovljeno z usklajenimi ukrepi za doseganje visoke energijske učinkovitosti na ovoju stavbe in na stavbnih tehničnih sistemih, pri čemer je potrebna energija za delovanje stavbe v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v njeni bližini. Skoraj ničenergijske stavbe dolgoročno zagotavljajo nizke stroške obratovanja in vzdrževanja, omogočajo kakovostno delovno in bivalno okolje ter imajo daljši življenjski cikel in nižje okoljske obremenitve. Zaradi celovitega pristopa k načrtovanju, optimizacije ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov na lokaciji stavbe, učinkovitega vodenja, nadzora in izvedbe projektov, je gospodarjenje z investicijskimi sredstvi racionalno, stavbe pa izpolnjujejo prepoznavna EU merila za trajnostno gradnjo z nizkim ogljičnim odtisom. S povečanjem rabe naravnih virov, obnovljivih virov energije in z večjo energijsko učinkovitostjo stavb se zmanjšuje tudi prekomerna onesnaženost zraka z delci PM10 in izboljšuje kakovost zunanjega zraka, kar prispeva k ciljem na področju nizkoogljičnega in krožnega gospodarstva in povečanju odpornosti na vplive podnebnih sprememb.

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne gradnje novih skoraj ničenergijskih stavb. Za stavbe, ki so skladno s Tehnično smernico TSG-V-006: 2018 o razvrščanju objektov uvrščene med enostanovanjske (1110), dvostanovanjske (1121) oziroma tri- in večstanovanjske stavbe (1122), spodbuda po tem javnem pozivu ne more biti dodeljena.

Pravica do spodbude se lahko dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba za izvedbo v nadaljevanju navedenega ukrepa A, ki se bo začel izvajati po oddaji vloge za pridobitev spodbude na ta javni poziv.

A - gradnja skoraj ničenergijske stavbe

Pravica do spodbude se dodeli za gradnjo nove skoraj ničenergijske stavbe, za katero je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Če gre za gradnjo nove prizidave, mora ta predstavljati zaključeno celoto, zgrajeno skladno s tem javnim pozivom.

Več

Pogoji za sodelovanje: Do spodbude po tem javnem pozivu so upravičene:

 • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini;
 • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj).

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost javnega poziva: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 2.720.000,00 EUR.

Višina razpisanih kreditov znaša 3.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Rok: Vlagatelji lahko oddajo vlogo na ta javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije do porabe sredstev oziroma objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dodatne informacije: Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po telefonu: (01) 241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, po e-pošti na e-naslovu: ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.

Razpisna dokumentacija: Javni poziv, vloga za prijavo z obrazci in aktualni seznami s podatki so na voljo na spletni strani: www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji lahko natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

 

Vir: SPIRIT Podjetniški portal

Javni razpis P7C-2 2021 COVID - krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo, 31.12.2021 - NOVO

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je v Uradnem listu RS, Št. 209, dne 31. 12. 2021, objavil razpis: Produkt predstavlja neposredni brezobrestni kredit Sklada.

Namen razpisa: Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni Covid 19 na gospodarstvo.

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa so:

 • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
 • brezobrestnem kreditu,
 • brez stroškov odobravanja in vodenja,
 • nižjih zavarovalnih zahtevah,
 • ročnosti kredita,
 • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita,
 • omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita),
 • »preživetje« oziroma ohranitev poslovanja podjetij,
 • ohranitev delovnih mest.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupni razpoložljivi znesek je v višini 10.800.000 EUR.

Rok: Javni razpis bo odprt do 25. 3. 2022 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 25. 3. 2022, bo Sklad objavil zaprtje razpisa na internetni strani Slovenskega podjetniškega sklada, zaprtje oznanil na e-portalu Slovenskega podjetniške sklada in objavil zaprtje v prvem možnem Uradnem listu Republike Slovenije.

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada:

 • 25. 1. 2022 do 14. ure,
 • 25. 2. 2022 do 14. ure,
 • 25. 3. 2022 do 14. ure.

Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pravočasno prispele vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na ePortal Sklada najkasneje do 14. ure na posamezen prijavni rok.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonu: (02) 234-12-88, (02) 234-12-74, (02) 234-12-42 in (02) 234-12-64 ali na e-naslovu: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani: www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.


Javno zasebno partnerstvo za projekt upravljanja poslovne stavbe Zasavski podjetniški inkubator - 09.12.2021 - NOVO

 

Občina Trbovlje je na Portalu javnih naročil RS dne 06.12.2021 objavila Javno naročilo št. JN008233/2021 za Javno zasebno partnerstvo za projekt upravljanja poslovne stavbe Zasavski podjetniški inkubator. 

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnem naslovu>>

Rok za oddajo ponudb je 04.01.2022 do 10.00 ure.

Več informacij>>

Javno naročilo za Upravljanje s počitniškimi objekti na Hrvaškem - 09.12.2021 - NOVO

 

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij je na Portalu javnih naročil RS dne objavila javno naročilo št. JN008166/2021 za Upravljanje s počitniškimi objekti na Hrvaškem. 

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnem naslovu>>

Rok za oddajo ponudb je 16.12.2021 do 10.00 ure.

Več informacij>>

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc - 15.10.2021

 

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS, št. 162/21 z dne 8.10.2021 objavil Javni poziv REVAV-7-Vavčer za dvig digitalnih kompetenc.

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc.

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Na razpis se lahko prijavijo tudi socialna 2/6 podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oz. do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in
izdatkov se prične od 1. 1. 2021 in traja do 30. 9. 2023. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti. Izplačilo sredstev upravičencem bo v letih 2022 in 2023. Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev v letu 2022 je 31. 10. 2022 in v letu 2023 je 30. 9. 2023.

Več informacij o javnem pozivu je na voljo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada.Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS, št. 159/21 z dne 1.10.2021 objavil Javni poziv REVAV-10-Vavčer za kibernetsko varnost.

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k
zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana
vrednost oz. prihodki od prodaje. 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test.

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot
pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe,
samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju: MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti
podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU. 

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev
zahtevkov 30. 9. 2023., višina razpoložljivih sredstev pa znaša 650.000 evrov. Javni poziv bo odprt do porabe sredstev.

Več informacij o javnem pozivu je na voljo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada.


Vavčer za kibernetsko varnost - 15.10.2021

 

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS, št. 159/21 z dne 1.10.2021 objavil Javni poziv REVAV-10-Vavčer za kibernetsko varnost.

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k
zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana
vrednost oz. prihodki od prodaje. 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test.

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot
pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe,
samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju: MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti
podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU. 

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev
zahtevkov 30. 9. 2023., višina razpoložljivih sredstev pa znaša 650.000 evrov. Javni poziv bo odprt do porabe sredstev.

Več informacij o javnem pozivu je na voljo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada.


Vavčer za pripravo digitalne strategije - 15.10.2021

 

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS, št. 159/21 z dne 1.10.2021 objavil Javni poziv REVAV-9- Vavčer za pripravo digitalne strategije.

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave digitalne strategije, kar zajema oceno stanja na področju digitalizacije, pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja:  Izkušnja kupca (Customer eXperience), 2/7  Podatkovna strategija,  Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja,  Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve,  Strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest,  Strategija razvoja digitalne kulture,  Kibernetska varnost,  Industrija 4.0. (to področje je obvezno področje samo za proizvodna podjetja, ne pa tudi za storitvena).

Na poziv se lahko prijavijo mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali
fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni
podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju: MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja
prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev
zahtevkov 30. 9. 2023., višina razpoložljivih sredstev pa znaša 2,8 milijona evrov. Javni poziv bo odprt do porabe sredstev.

Več informacij o javnem pozivu je na voljo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada.


Javno naročilo za Upravljanje stanovanj, poslovnih prostorov in manjših kotlovnic v lasti Mestne občine Kranj - 01.10.2021

 

Mestna občina Kranj je dne 28.9.2021 na Portalu javnih naročil RS objavila Javno naročilo št. JN006599/2021 za Upravljanje stanovanj, poslovnih prostorov in manjših kotlovnic v lasti Mestne občine Kranj za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023.

Predmet javnega naročila je upravljanje stanovanj, poslovnih prostorov, manjših kotlovnic za ogrevanje stanovanj in manjših kotlovnic za ogrevanje poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj za obdobje od 1. 1. 2022 (oziroma od začetka veljavnosti pogodbe, če začetek veljavnosti pogodbe nastopi kasneje) do 31. 12. 2023. Upravljanje stanovanj, poslovnih prostorov in manjših kotlovnic obsega predvsem organizacijsko administrativna ter tehnično strokovna opravila. Natančneje je predmet javnega naročila opredeljen v točki 13 Opis storitev ter v osnutku pogodbe, ki je del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Seznami stanovanj, poslovnih prostorov, manjših kotlovnic za ogrevanje stanovanj, manjših kotlovnic za ogrevanje poslovnih prostorov ter stavb, ki so v izključni oz. večinski lasti naročnika, ki so predmet upravljanja, in seznam kontaktnih oseb so objavljeni na spletni strani naročnika, kjer je na voljo tudi celotna razpisna dokumentacija.

Rok za prejem ponudb je 14.10.2021 do 12:00 ure.

 

Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja - 01.10.2021

 

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS, št. 153/21 z dne 24.9.2021 objavil Javni poziv REVAV-12-Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja.

Namen vavčerja je podpreti mala in sredje velika podjetja pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM (European Foundation for Quality Management oz. Evropske fundacije za upravkljanje kakovosti) v svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala možnost, da kandidirajo za Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) - najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov, storitev in poslovanja.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov uvajanja poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja, in sicer: svetovalne storitve, usposabljanje ključnih kadrov ter sodelovanje na EFQM globalni nagradi.

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot
pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe,
samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju: MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti
podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev
zahtevkov 30. 9. 2023, višina razpoložljivih sredstev pa znaša 100.000 evrov. Javni poziv bo odprt do porabe sredstev.

Več informacij o javnem pozivu je na voljo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada.

Vavčer za statusno preoblikovanje družb - 01.10.2021

 

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS, št. 153/21 z dne 24.9.2021 objavil Javni poziv REVAV-11-Vavčer za statusno preoblikovanje družb.

Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k statusnemu preoblikovanju: - samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, - delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali - zadruge v gospodarsko družbo ali obratno, z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov svetovanja in izvedbe aktivnosti
statusnega preoblikovanja.

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe,  samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju: MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikost podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU. 

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev
zahtevkov 30. 9. 2023. Okvirna višina razpoložljivih sredstev znaša 200.000 evrov

Več informacij je na voljo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada.

Kmalu razpis za digitalizacijo podjetij z možnostjo 1-2,5 mio EUR - 29.09.2021

V zadnjem četrtletju letošnjega leta bo objavljen težko pričakovan javni razpis za digitalno transformacijo podjetij. Na razpisu bodo lahko kandidirala velika in večja srednje velika podjetja, ki bodo V KONZORCIJIH z malimi inovativnimi ali start-up in scale-up podjetji in/ali podpornimi okolji izvedla stopenjsko ali celovito digitalno transformacijo podjetij. Za konzorcijski projekt bodo lahko prejeli med 1 mio in 2,5 mio evrov subvencije.

Cilj razpisa bo spodbujanje prehoda Slovenije v Industrijo 4.0, zato bodo podpro dobile investicije za razvoj individualiziranih rešitev po meri in karakteristikah proizvodnih procesov; naložbe v prenovo proizvodnih prostorov in zlasti v strojno in programsko opremo ter razvoj podjetij s področja digitalnih tehnologij, za razvoj inovativnih rešitev za področja pametnih tovarn.

Višina subvencije na  konzorcijski projekt bo med 1 mio EUR in 2,5 mio EUR.  Upravičeni bodo naslednji stroški:

 • Stroški priprave digitalne strategije: stroški zunanjih izvajalcev in strošek dela zaposlenih v podjetju, ki sodelujejo pri pripravi digitalne strategije;
 • Stroški nakupa opreme (opredmetena, neopredmetena sredstva): senzorika, prilagoditve obstoječe opreme, nakup nove strojne in programske opreme ter strojev za avtomatizacijo, robotizacijo, pripravo infrastrukture za implementacijo interneta stvari, integracijo rešitev umetne inteligence in strojnega učenja, implementacijo v blockchain platformo;
 • Stroški razvoja in implementacije: strošek zunanjih izvajalcev in strošek dela zaposlenih v podjetju, ki sodelujejo pri razvoju in implementaciji;
 • Pavšalni stroški: 15 % od stroškov dela zaposlenih.

Razpis bo objavljen po obstoječih shemah državnih pomoči, in sicer bo kombinacija RRI pri stroških dela ter regionalne ali MSP sheme pri investicijskemu delu.


Za več informacij lahko pišete Nini Vrabelj: nina.vrabelj@gzs.si

 

Javno naročilo - Dolgoročni najem prostorov v Portorožu - 16.09.2021

 

Pošta Slovenije d.o.o. je dne 16.09.2021 na Portalu javnih naročil RS objavila Javno naročilo št. JN006342/2021-E01 za Dolgoročni najem prostorov v Portorožu. 

Javno naročilo bo oddano po postopku s pogajanji s predhodnim javnim razpisom. Rok za prejem ponudb je 08.10.2021 ob 12:00 uri. Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na povezavi

Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na povezavi, kjer so na voljo tudi dodatne informacije. 

 

Povpraševanje za poslovne prostore, 14.09.2021

Avtosteklo d.o.o. prosi za pomoč pri iskanju poslovnih prostorov. Iščejo prostore za servisno delavnico cca 150 m2 na frekventni lokaciji v naslednjih mestih: 

 1. Nova Gorica
 2. Krško
 3. Velenje
 4. Domžale
 5. Ljubljana 2 ( Vič-Rudnik )
 6. Vrhnika
 7. Grosuplje
 8. Trbovlje
 9. Jesenice
 10. Kočevje
 11. Postojna
 12. Ljutomer
 13. Slovenska Bistrica
 14. Rogaška Slatina

Kontaktna oseba: 

 

 

 

SIMON NAJGLIČ

 Vodja operative / Operations manager

 

signature_1977203664

 

Avtosteklo d.o.o. | Čeplje 50, 3305 Vransko

T 080 38 01  | M +386 41 330 166                         

E simon.najglic@carglass.si

W www.carglass.si

 

Vavčer za digitalni marketing ponovno na voljo - 27.08.2021

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) je 27.08.2021, ponovno odprl Javni poziv Vavčer za digitalni marketing. Vavčer bodo lahko koristila mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruge.  Na voljo bo nekaj več kot 0,9 mio EUR. Nepovratne spodbude, ki jih Sklad dodatno razpisuje so preostanek sredstev, ki so ostale neporabljene, zaradi odstopov od pogodb oz. neizvedenih aktivnosti iz prve polovice leta.

Namen vavčerja ostaja enak!  Podjetja želimo spodbuditi k uvajanju digitalnega marketinga za povečanje konkurenčnosti, dodane vrednosti in prihodkov. V praksi pa to pomeni, da gre za sofinanciranje do 60 % upravičenih stroškov za izdelavo novih spletnih strani, novih mobilnih aplikacij, lastnih spletnih trgovin ali lastnih rezervacijskih platform. Višina nepovratnih sredstev s strani Sklada znaša v okviru tega javnega poziva od min. 500 EUR do max. 2.500 EUR za posamezno aktivnost oz. do max. 8.500 EUR na podjetje.

V letošnjem letu je Sklad na Javni poziv Vavčer za digitalni marketing skupno prejel 1.248 vlog, od tega je z razpoložljivimi sredstvi lahko podjetjem odobril 505 vlog. Zaradi ogromnega povpraševanja je bil Sklad primoran Vavčer za digitalni marketing začasno zapreti, sedaj pa so bila za ta vavčer zagotovljena dodatna sredstva, zato se ga ponovno odpira.

Glede na  pretekle izkušnje oz. dinamiko povpraševanja po Vavčerju za digitalni marketing Sklad predvideva, da bo interes velik in bodo sredstva hitro porabljena, zato poziva podjetja, ki imajo namen oddati vlogo, naj to storijo čimprej.

Vsa podjetja, ki v tem primeru ne bodo uspešno kandidirala za omenjena nepovratna sredstva, bodo lahko za sredstva ponovno zaprosila še letos, saj bodo za omenjeni vavčer zagotovljena še dodatna sredstva.

 

Vir: Slovenski podjetniški sklad >>

 

Javno naročilo - Cenitve nepremičnin za obdobje 4 let - 03.08.2021

 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS je dne 03.08.2021 na Portalu javnih naročil RS objavil Javno naročilo št. JN005304/2021-B01 z naslovom Cenitve nepremičnin za obdobje 4 let.

Rok za oddajo ponudb je 06.09.2021 do 10.00, odpiranje prejetih ponudb pa bo dne 06.09.2021 ob 10.02 uri.

Dodatne informacije glede javnega naročila so na voljo na Portalu javnih naročil in na spletnih straneh sklada.

JAVNI RAZPIS Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve - 20.08.2021

 

Eko sklad je v Uradnem listu RS, št. 131/21 z dne 20.08.2021, objavil JAVNI RAZPIS - Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve.

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinancirane s strani podjetja za energetske storitve (v nadaljnjem besedilu: pogodbenik), ki bo zagotovilo izvajanje storitev energetske učinkovitosti in ga bodo etažni lastniki izbrali na trgu ponudnikov teh storitev. Dodelitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu je mogoča le, če bo vsaj tretjina priznanih stroškov naložbe financirana s strani pogodbenika. Naložba se mora pogodbeniku poplačevati bodisi po računih za energijo bodisi na osnovi računov za storitve energetske učinkovitosti, skladno s pogodbo med etažnimi lastniki oziroma njihovim pooblaščencem in izbranim pogodbenikom. Ročnost financiranja poplačila pogodbenih obveznosti s strani pogodbenika mora znašati vsaj deset let.

Pravica do spodbude se lahko dodeli samo novo naložbo. Nova naložba je izvedba celovite prenove večstanovanjske stavbe, ki bo zaključena po oddaji vloge za pridobitev spodbude po tem javnem razpisu, pri čemer mora biti vloga oddana pred pričetkom izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

Namen javnega razpisa je razviti nov finančni inštrument, ki bo omogočil večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Koncept finančnega instrumenta je bil razvit v okviru projekta LIFE-IP-CARE4CLIMATE. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE ALIFE17 IPC/SI/000007B je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Razpisana sredstva se bodo dodelila za naložbe, ki bodo v izbirnem postopku višje ocenjene in ovrednotene skladno z merili javnega razpisa.

Eko sklad bo vloge sprejemal najkasneje do 31.12.2021, odpiranje vlog pa bo dne 14.01.2022 ob 10.00 uri.

Več informacij in obrazci za oddajo vlog so na voljo na spletnih straneh Eko sklada.

 

JAVNI RAZPIS - Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb - 20.08.2021

 

Eko sklad je v Uradnem listu RS, št. 131 z dne 20.08.2021 objavil JAVNI RAZPIS - Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb.

Predmet javnega razpisa so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbude) v obliki ugodnih kreditov v breme rezervnega sklada (v nadaljnjem besedilu: krediti) in v obliki nepovratnih finančnih spodbud/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude) etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb. Dodelitev samo nepovratne finančne spodbude (brez kredita) ali samo kredita (brez nepovratne finančne spodbude) po tem javnem razpisu ni mogoča.  

Pravica do spodbude se lahko dodeli samo za novo naložbo. Nova naložba je izvedba celovite prenove večstanovanjske stavbe, ki bo zaključena po oddaji vloge za pridobitev spodbude po tem javnem razpisu, pri čemer mora biti vloga oddana pred pričetkom izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

Namen javnega razpisa je razviti nov finančni inštrument, ki bo omogočil večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Koncept finančnega instrumenta je bil razvit v okviru projekta LIFE-IP-CARE4CLIMATE. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE ALIFE17 IPC/SI/000007B je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Razpisana sredstva se bodo dodelila za naložbe, ki bodo v izbirnem postopku višje ocenjene in ovrednotene skladno z merili javnega razpisa.

Eko sklad vloge sprejema najkasneje do 31.12.2021, odpiranje ponudb pa bo 14.01.2022 ob 10.00 uri.

Več informacij in obrazci za podajo vlog so na voljo na spletnih straneh Eko sklada.

Razpisi SSRS, 26.07.2021

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2021 in 2022.
  Stanovanjski sklad RS vas obvešča, da je v Uradnem listu RS št. 105/2021 z dnem 02.07.2021 objavljeno besedilo novega Programa sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2021 in 2022. Program je objavljen tudi na naši spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-javnih-najemnih-stanovanjskih-enot-v-letih-2021-in-2022/

 2. Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2021 in 2022
  Stanovanjski sklad RS vas obvešča, da je v Uradnem listu RS št. 105/2021 z dnem 02.07.2021 objavljeno besedilo novega Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2021 in 2022. Program je objavljen tudi na naši spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-stanovanjskih-enot-za-starejse-osebe-v-letih-2021-in-2022/

 3. Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2021 in 2022 
  Stanovanjski sklad RS vas obvešča, da je v Uradnem listu RS št. 105/2021 z dnem 02.07.2021 objavljeno besedilo novega Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo v letih 2021 in 2022. Javni poziv je objavljen tudi na naši spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/javni-poziv-za-nakup-stanovanj-in-zemljisc-za-gradnjo-stanovanj-v-letih-2021-in-2022/

 

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na tel. št. (01) 47 10 500 ali nam pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si <mailto:ssrsinfo@ssrs.si>

Skoraj 23 milijonov evrov za spodbude za gradnjo skoraj ničenergijskih stavb, 21.07.2021

Eko sklad bo jeseni objavil dva nova javna poziva za dodeljevanje nepovratnih spodbud za gradnjo skoraj ničenergijskih stavb. Prvi javni poziv bo namenjen fizičnim osebam, drugi pa lokalnim skupnostim (občinam) in pravnim osebam (gospodarstvu).

V programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021-2023, ki ga je sprejela vlada, je Eko skladu za spodbujanje gradnje stavb z visoko energijsko učinkovitostjo dodeljenih 22,7 milijona evrov.

Tehnične zahteve v javnih pozivih bodo večinoma enake, kot si bile že v predhodnih javnih pozivih. Do nepovratnih sredstev bodo upravičeni tisti, ki bodo gradnjo šele začeli, pa tudi tisti, ki so gradnjo že začeli, in sicer po 1. januarju 2021. To bodo izkazovali z računi za opravljena dela, izvedena po tem datumu.

Skoraj 23 milijonov evrov za spodbude za gradnjo skoraj ničenergijskih stavb>>


Javni poziv: nakup nepremičnine v k.o. Lukoran na otoku Ugljanu, 15.07.2021

Ministrstvo za prostor, gradbeništvo in državno premoženje Republike Hrvaške je 23. junija 2021 objavilo Javni poziv za oddajo ponudb za nakup nepremičnine v lasti Republike Hrvaške v k.o. Lukoran – gostiteljsko-turistična zona Mačjak-Šumljak na otoku Ugljanu.

Rok za prejem ponudb je 15. septembra 2021 do 10:00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo na Ministrstvu za prostor, gradbeništvo in državno premoženje Republike Hrvaške, Ulica Ivana Dežmana 10, 15. septembra 2021 ob 12:00 ur.

 Javni poziv: nakup nepremičnine v k.o. Lukoran na otoku Ugljanu>>

Javni poziv za oddajo ponudb za nakup nepremičnine v lasti Republike Hrvaške, 12.07.2021

Ministrstvo za prostor, gradbeništvo in državno premoženje Republike Hrvaške je 23. junija 2021 objavilo Javni poziv za oddajo ponudb za nakup nepremičnine v lasti Republike Hrvaške v k.o. Bast – Baška Voda (nekdanje zdravilišče Dječje selo v Promajni).

Rok za prejem ponudb je 20. septembra 2021 do 10:00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo na Ministrstvu za prostor, gradbeništvo in državno premoženje Republike Hrvaške, Ulica Ivana Dežmana 10, 20. septembra 2021 ob 12:00 uri.

Za ogled nepremičnine je potrebno izkazati interes po e-pošti: natjecaj@midim.hr.

Javni poziv za oddajo ponudb za nakup nepremičnine v lasti Republike Hrvaške>>

Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2021 in 2022 - 02.07.2021

 

Stanovanjski sklad RS, javni sklad je dne 02.07.2021 v Uradnem listu št. 105/21 objavil Program sofinanciranja 
zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2021 in 2022
SSRS na podlagi tega sofinancira zagotavljanje stanovanjskih enot za starejše osebe, kjer se opravlja institucionalno varstvo in kjer je bivanje starejših oseb urejeno kot kratkotrajna ali dolgotrajna namestitev in oskrba.

Program je namenjen sofinanciranju zagotavljanja stanovanjskih enot namenjenih bivanju in oskrbi starejših oseb v okviru: 1) doma starejših občanov, 2) v oskrbovanem stanovanju in 3) v okviru centra dnevnega varstva starejših oseb.

Za pridobivanje novih javnih stanovanjskih enot za starejše osebe so možne naslednje oblike: a) posojilo; b) soinvestiranje; c) posojilo in soinvestiranje. 

Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2022.

MSP: Razpis za spodbude za digitalno transformacijo, 18.06.2021

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) v Uradnem listu RS št. 97/2021 objavil razpis, v skupni vrednosti 30 mio EURki je v celoti financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in virov ReactEU.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov v višini do 60 %, za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov v mikro, malih in srednje velikih podjetjih.

V okviru razpisa P4D ReactEU bodo lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, z najmanj 5 zaposlenimi, pridobila nepovratna sredstva v višini od 30.000 EUR do 100.000 EUR.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki:

 • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so registrirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge;
 • imajo ob oddaji vloge pripravljen AKCIJSKI NAČRT za izvedbo digitalne transformacije na naslednjih ključnih področjih (izkušnje kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, kibernetska varnost, industrija 4.0);
 • bodo izvedla digitalno transformacijo najkasneje do 30. 9. 2022, pri čemer se projekt ne sme pričeti pred 1.10.2020.

Obvezno je sodelovanje zunanjega strokovnjaka

Podjetja, ki izpolnjujejo tudi ostale pogoje javnega razpisa, lahko vlogo oddajo na SPS na naslednji prijavni rok: 1.9.2021 do 14:00.

Vsebina vloge mora biti posredovana v skenirani obliki na spletnem ePortalu https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Podrobnejše informacije so dostopne v okviru  javnega razpisa P4D ReactEU, ki ga najdete na spletni strani SPSa: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=124 in v Ur. l. RS št. 97/2021.

P7C 2021 – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19 - NOVO

 

Podjetniški sklad RS je v Ur. l. RS, št. 53/2021 z dne 09.04.2021 (spremembe v Ur. l. RS, št. 70/2021 z dne 16.04.2021) objavil javni razpis P7C 2021 za kredite za blažitev posledic epidemije COVID-19.

Namen brezobrestnega kredita je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 na gospodarstvo ter poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbe  o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP[1] s strani potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in drugimi, s potovanji povezanimi dejavnostmi.

Skupni razpoložljivi znesek sredstev je 77.030.000 EUR, najvišji znesek kredita pa znaša 100.000 EUR. 

Razpis je odprt do 10.06.2021 oziroma do porabe sredstev. Več informacij o razpisu in navodila za prijavo najdete na spletnih straneh Podjetniškega sklada RS.


P1 plus 2021 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere - NOVO

 

Podjetniški sklad RS je v Ur. l. RS. št. 51/2021 z dne 02.04.2021 (spremembe v Ur.l.RS št. 70/2021 z dne 07.05.2021) objavil javni razpis P1 plus 2021 za garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

Namen produkta P1 plus 2021 je zagotavljanje ugodnega financiranja malih in srednjih podjetij,
ter s tem omogočanje hitrejšega, lažjega, predvsem pa ugodnejšega pridobivanja bančnih kreditov MSP, še posebej:

 • - za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP z namenom
  omilitve posledic drugega vala epidemija COVID-19 na njihovo
  poslovanje,
  - za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter tudi tehnološko
  manj zahtevnejših projektov, ki omogočajo konkurenčno
  uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev poslovanja,
  - za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Cilji finančnega ukrepa so:

 • - omilitev posledic drugega vala epidemija COVID-19 na poslovanje
  MSP,
  - olajšati dostop MSP do ugodnega bančnega financiranja,
  - spodbujati rast in razvoj MSP,
  - krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij z ugodnimi
  finančnimi sredstvi za realizacijo projektov, ki omogočajo
  konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev
  dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev,
  - spodbujanje zasebnih vlaganj.

Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 93.700.000 EUR. Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 9.370.000 EUR. 

Razpis je odprt do 20.10.2021 oziroma do porabe sredstev. Več informacij o razpisu in navodila za prijavo najdete na spletnih straneh Podjetniškega sklada RS.

Javni razpis za sofinanciranje gradnje novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 67/2021 objavilo javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije . Upravičenci za prijavo so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. Razpisana sredstva v višini 5 milijonov EUR so na voljo za koriščenje v letih 2021, 2022 in 2023.....

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 4. 6. 2021, za drugo odpiranje do 10. 9. 2021, za tretje odpiranje do 26. 11. 2021 in za zadnje četrto odpiranje do 25. 2. 2022.

Elektronska javna dražba SSRS za prodajo nepremičnin, rok za prijavo 10.06.2021 do 13. ure

Stanovanjski sklad RS j.s. je na spletni strani objavili besedilo elektronske javne dražbe, št. 3-2021, za prodajo več nepremičnin na območju države (Ljubljana, Kamnik, Štore, Zavrč, Celestrina, Kranj, Tržič, Lukanja …).

Besedilo elektronske javne dražbe, št. 3-2021, dobite na spletni povezavi: http://ssrs.si/javne-drazbe/odprte-e-drazbe/ . Podrobnejše podatke o nepremičninah dobite na spletni povezavi: http://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/ .

 

Ogled nepremičnin bo možen individualno na samih lokacijah od dne 26. maja do 8. junija 2021, in sicer od ponedeljka do petka od 8.00 do vključno 14.00 ure. Za izvedbo ogleda je obvezna predhodna prijava na e-naslov: ejavnedrazbe@ssrs.si .

Rok za prijavo na dražbo, ki se izvede preko portala https://ssrs.edrazbe.si/,  je do dne 10. junija 2021 do 13.00 ure.

 

Elektronske javne dražbe se bodo izvedle za vsako nepremičnino posebej od dne 16. 6. 2021 dalje. Posamezna elektronska javna dražba bo trajala 30 minut z možnostjo podaljšanja največ za 30 minut.  Pravila elektronske javne dražbe so razvidna iz točke V. objavljenega besedila.

Natečaj za priznanja MEGA, rok: 11.06.2021

K sodelovanju na brezplačnem natečaju so vabljeni vsi delodajalci, ki so v letih 2019 in 2020 izvajali dobre prakse s področja sodelovanja in prenosa znanja med različnimi generacijami delavcev. Natečaj za priznanja MEGA se izvaja v okviru projekta Vsi zmagujemo, ko sodelujemoki ga sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad. Projekt in natečaj potekata s podporo Gospodarske zbornice Slovenije.

 

Pravila sodelovanja na natečaju ter obrazca za prijavo in kratek opis dobre prakse so objavljeni na: https://sodelovalnica.si/natecaj/.

 

Podaljšan rok do 11. junija 2021.