Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Stanovanjska in nepremičninska zakonodaja


Brezplačen dostop do zakonodajnih in drugih javnih dokumentov ter spletne različice izdaje Uradnega lista RS - PisRS (Pravno informacijski sistem RS) >> 
http://www.pisrs.si

 

Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15–25)

Stanovanjski zakon


 • Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov
 • Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
 • Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb
 • Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
 • Pravilnik o programu izobraževanja in navodilu o usposabljanju za točkovanje stanovanj
 • Pravilnik o posebnih pogojih delovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij
 • Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb
 • Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
 • Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb
 • Pravilnik o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistem točkovanja
 • Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
 • Pravilnik o določitvi poslovnika o delu stanovanjskega sveta
 • Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
 • Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu


 

Akt o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada,

Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami

Zakon o nepremičninskem posredovanju


Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb

 • Pravila o vodenju registra sklenjenih pogodb o oblikovanju skrbniškega računa
 • Pravila o vodenju registra skrbniških notarjev


Energetski zakon
, EZ-1, (Uradni list RS, št. 17/14)

 • Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli
 • Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb
 • Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic
 • Uredba o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice