Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Stvarno pravo in druga nepremičninska zakonodaja


Brezplačen dostop do zakonodajnih in drugih javnih dokumentov ter spletne različice izdaje Uradnega lista RS - PisRS (Pravno informacijski sistem RS) >> 
http://www.pisrs.si


STVARNO PRAVO:

Stvarnopravni zakonik

 • Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka
 • Pravilnika o zemljiškem pismu

Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča


OBLIGACIJSKO PRAVO:

Obligacijski zakonik

 • Avtentična razlaga 195. člena OZ
 • Zakon o obligacijskih razmerjih


DRUGA RELEVANTNA ZAKONODAJA:

Zakon o varstvu potrošnikov

 

Zakon o revidiranju

 • Statut Slovenskega inštituta za revizijo
 • Slovenski računovodski standardi 2016
 • Sklep o razveljavitvi SRS 38 (2006)
 • Kodeks etičnih načel za ocenjevalce vrednosti
 • Hierarhija pravil revidiranja informacijskih sistemov
 • Hierarhija pravil revidiranja
 • Hierarhija pravil ocenjevanja vrednosti
 • Enotni kontni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije
 • Sklep o ustanovitvi Agencije za javni nadzor nad revidiranjem
 • Sklep o soglasju k Statutu Slovenskega inštituta za revizijo (450-02/08-7/10)
 • Pravilnik o rednem letnem poročanju pooblaščenih ocenjevalcev
 • Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
 • Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij
 • Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin
 • Pravilnik o pridobitvi potrdil o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenih ocenjevalcev
 • Pravilnik o pogojih za uvrščanje na sezname aktivnih preizkušenih imetnikov strokovnega naziva iz člena 9/II-7. ZRev-2
 • Slovenski poslovnofinančni standard 8 – Ocenjevanje vrednosti za računovodsko poročanje
 • Slovenski poslovnofinančni standard 7 – Pregled poročil ocenjevalcev vrednosti
 • Slovenski poslovnofinančni standard 5 – Dajanje mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v zvezi z določili Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
 • Slovenski poslovnofinančni standard 5 – Dajanje mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v zvezi s 146. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
 • Slovenski poslovnofinančni standard 4 – Uporaba naziva pooblaščeni ocenjevalec vrednosti
 • Slovenski poslovnofinančni standard 3 –Ocenjevanje vrednosti strojev in opreme ter ostalih premičnin
 • Slovenski poslovnofinančni standard 2 – Ocenjevanje vrednosti pravic na nepremičninah
 • Slovenski poslovnofinančni standard 1 – Ocenjevanje vrednosti podjetij
 • Sklep o prenehanju veljavnosti Stališča 11
 • Sklep o prenehanju uporabe Pojasnila 1 k SRS 10 (2006) – Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade
 • Sklep o prenehanju Navodila 1 Ocenjevanje vrednosti pravic na nepremičninah za zavarovano posojanje ter sestava, vsebina in oblika poročila o oceni vrednosti
 • Pojasnilo 8 – Opredelitev neodvisnega ocenjevalca vrednosti po mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti
 • Pojasnilo 7 - Dajanje mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v zvezi s 146. členom ZFPPIPP
 • Pojasnilo 1 – Podrobnejša vsebina pisnega poročila pooblaščenega ocenjevalca

 

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma


 • Pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah
 • Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma
 • Tarifa nadomestila stroškov za dostop do podatkov iz Registra dejanskih lastnikov
 • Pravilnik o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov
 • Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancih
 • Pravilnik o določitvi pogojev za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo sredstva elektronske identifikacije
 • Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
 • Pravilnik o službeni izkaznici inšpektorjev za preprečevanje pranja denarja


Zakon o notariatu


 • Notarska tarifa
 • Statut Notarske zbornice Slovenije
 • Navodilo o obsegu in vsebini poročila o delovanju Notarske zbornice Slovenije in o delovanju notarjev
 • Odredba številu in sedežih notarskih mest
 • Odredba o najnižji zavarovalni vsoti
 • Pravilnik o centralnem registru oporok
 • Pravilnik o delovnem času notarjev
 • Pravilnik o poslovanju notarja
 • Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščenega uradnika za pravosodni nadzor

 

Zakon o varstvu kulturne dediščine


 • Pravilnik o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov
 • Pravilnik o registru kulturne dediščine

 

Zakon o varstvu okolja
Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)

Zakona o sodiščih 


Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT)


Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov