Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Urejanje prostora, geodetska dejavnost, graditev objektov, kmetijska zemljišča

Brezplačen dostop do zakonodajnih in drugih javnih dokumentov ter spletne različice izdaje Uradnega lista RS - PisRS (Pravno informacijski sistem RS) >> http://www.pisrs.si

UREJANJE PROSTORA IN GEODETSKA DEJAVNOST 


Zakon o urejanju prostora


 • Program priprave strategije prostorskega razvoja Slovenije
 • Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka 
 • Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za avtocestni priključek Celje vzhod in povezovalno cesto 
 • Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme 
 • Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS)
 • Uredba o prostorskem redu Slovenije 
 • Pravilnik o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov 
 • Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS) 
 • Pravilnik o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje 
 • Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta 
 • Pravilnik o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja 
 • Pravilnik o povrnitvi stroškov občinam za investicije v izgradnjo elektroenergetskega omrežja 
 • Pravilnik o prikazu stanja prostora 
 • Uredba o prostorskem informacijskem sistemu 
 • Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij 
 • Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
 • Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije /OdSPRS/ 
 • Pravilnik o geodetskem načrtu
 • Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme
 • Pravilnik o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje
 • Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave Prostorskega reda Slovenije ter vrstah njegovih strokovnih podlagZakon o prostorskem načrtovanju


 • Program priprave Prostorskega reda Slovenije
 • Pravilnik o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja
 • Uredba o prostorskem informacijskem sistemu
 • Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
 • Navodilo o evidenci stavbnih zemljišč
 • Navodilo za vodenje evidence o predpisanem varovanju prostora in o omejitvah pri posegih v prostor
 • Pravilnik o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja

Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije

Zakon o geodetski dejavnosti


Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu


 • Uredba o določitvi parametrov višinskega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema 
 • Pravilnik o podrobnejši vsebini zbirke podatkov državnega prostorskega koordinatnega sistema 
 • Uredba o določitvi parametrov horizontalne sestavine in gravimetričnega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema, imen teh sestavin in državne kartografske projekcije 
 • Uredba o načinu pisanja zemljepisnih imen na državnih kartah na narodnostno mešanih območjih v Republiki Sloveniji 
 • Pravilnik o podrobnejši vsebini registra zemljepisnih imen 
 • Pravilnik o podrobnejši vsebini zbirke podatkov daljinskega zaznavanja 
 • Pravilnik o katalogu topografskih podatkov in topografskem ključu 
 • Pravilnik o kartografskem ključu

Zakon o evidentiranju nepremičnin


 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb 
 • Uredba o podatkih registra nepremičnin
 • Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov
 • Uredba o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb
 • Uredba o dejanskih rabah zemljišč
 • Sklep, da sta kataster stavb in register nepremičnin vzpostavljena
 • Pravilnik za ocenjevanje tal pri ugotavljanju proizvodne sposobnosti vzorčnih parcel
 • Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč
 • Pravilnik o vzpostavitvi bonitete zemljišč
 • Pravilnik o vsebini in načinu vodenja registra prostorskih enot
 • Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov
 • Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe
 • Pravilnik o vpisih v kataster stavb
 • Pravilnik o vodenju vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru
 • Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov
 • Pravilnik o območjih in imenih katastrskih občin
 • Pravilnik o izpitu za bonitiranje in o pooblastilu za bonitiranje
 • Pravilnik o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru
 • Pravilnik o evidenci državne meje
 • Pravilnik o določanju in vodenju bonitete zemljišč
 • Odredba o objavi datuma prilagoditve informacijskega sistema katastra stavb
 • Navodilo za ugotavljanje in zamejničevanje posestnih meja parcel
 • Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta

 

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin


 • Pravilnik o Strokovni komisiji vrednotenja
 • Pravilnik o posebnih okoliščinah, ki vplivajo na vrednost nepremičnin
 • Uredba o podatkih v evidenci vrednotenja
 • Pravilnik o vsebini vprašalnikov za pridobivanje podatkov za potrebe množičnega vrednotenja
 • Pravilnik o evidenci trga nepremičnin


GRADITEV OBJEKTOV


Gradbeni zakon


 • Uredba o razvrščanju objektov
 • Uredba o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila
 • Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago
 • Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele
 • Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah
 • Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav
 • Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah
 • Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov
 • Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi
 • Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb
 • Pravilnik o požarni varnosti v stavbah
 • Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
 • Pravilnik o obliki tehničnih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov
 • Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb
 • Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
 • Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov
 • Pravilnik o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov
  Pravilnik o gradbiščih
 • Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov

Zakon o graditvi objektov na mejnih prehodih


Zakon o gradbenih proizvodih


Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti 

Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti


 

Zbirka tehničnih predpisov s področja graditve >> http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/prostor/


 

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA


Zakon o kmetijskih zemljiščih


 • Uredba o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih
 • Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč
 • Pravilnik o vsebini elaborata posegov na kmetijska zemljišča
 • Pravilnik o vrednotenju kmetijskih zemljišč komasacijskega sklada
 • Pravilnik o tehničnih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za izdelavo strokovnih podlag s področja kmetijstva
 • Pravilnik o podrobnejših pogojih za določitev predloga območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč ter o podrobnejši vsebini strokovnih podlag s področja kmetijstva
 • Odredba o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževanje osuševalnih sistemov in delovanje ter vzdrževanje namakalnih sistemov v letu xxxx

Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka