Novice


Arhiv: Posvet FUTUREFLOW kot priložnost za industrijo
Prehod v nizkoogljično družbo bo zahteval spremembe na vseh področjih življenja in dela in bo vsekakor velik izziv za industrijo. Slovenska industrija je v zadnjih desetih letih na področju učinkovite rabe energije in zmanjševanju emisij toplogrednih plinov dosegla velik napredek, vendar se ji tudi za prihodnje obdobje postavljajo visoki cilji.

 

Na posvetu FutureFlow, ki ga je GZS organizirala skupaj z družbo ELES, so njihovi predstavniki slovenski industriji predstavili rezultate in ugotovitve štiriletnega demonstracijskega mednarodnega projekta  Future Flow ter jih opozorili na nove poslovne priložnosti, ki se pojavljajo v spreminjajočem se elektroenergetskem ekosistemu.

 

Projekt v ospredje postavlja t.i. aktivnega odjemalca, ki je z izkoriščanjem fleksibilnosti v svojih procesih sposoben v nekaj sekundah povečati ali zmanjšati odjem in s tem izvajati funkcije sistemskih storitev, ki jih danes v veliki meri izvajajo tradicionalne hidro- ali termoelektrarne na fosilna goriva. Sistemske storitve so zelo pomembne zaradi vedno večjega vključevanja OVE, naraščanja rabe toplotnih črpalk ter naraščanja e-mobilnosti. Končni odjemalci se bodo v prihodnje spreminjali v aktivne odjemalce in tako zniževali lastne stroške in večali konkurenčnost.

 

V okviru projekta se je razvila platforma za združevanje virov prožnosti – virtualne elektrarne, v okviru katerih posredniki povežejo napredne odjemalce, ki so tehnično sposobni in želijo sodelovati pri uravnavanju ravnovesja v elektroenergetskem sistemu, in platformo za regionalno izmenjavo virov prožnosti, ki omogoča aktiviranje najprimernejših in cenovno najbolj ugodnih virov prožnosti tudi na mednarodnem nivoju. Virtualne elektrarne, ki se aktivno vključujejo v delovanje elektroenergetskih sistemov združujejo »male« vire, ki lahko na trgu konkurirajo »velikim« virom fleksibilnosti. Ključnega pomena je ideja, da lahko z aktiviranjem razpršene proizvodnje in aktivnih odjemalcev rešimo izziv energetske tranzicije v brezogljično družbo.

 

Projekt FutureFlow je zelo uspešen projekt tudi v evropskem prostoru, saj so partnerji projekta k sodelovanju v pilotnih testih uspeli vključiti 96 aktivnih odjemalcev s 50 MW potenciala za nudenje fleksibilnosti. V enoletnem obdobju so s partnerji opravili več kot 400 ur testiranj v štirih državah in uspeli dokazati, da je sodelovanje aktivnih odjemalcev pri nudenju avtomatske rezerve za povrnitev frekvence tehnično možno in stroškovno učinkovito.

 

GZS združuje in zastopa interese industrije na področju oblikovanju strateških ciljev na področju prehoda v nizkoogljično družbo.


Več o posvetu na spletni strani projekta


V nadaljevanju vam pošiljamo povezave na prezentacije, ki so bile predstavljene na dogodku:

 

1. Predstavitev industrije in izzivi za industrijo v bodoče

mag. Vekoslav Korošec, direktor Združenja za inženiring

mag. Petra Prebil Bašin, direktorica Združenja papirništva

 

2. Predstavitev projekta FutureFlow

mag. Darko Kramar, ELES

 

3. DEMO okolje za upravljanje z viri, vključenimi v sekundarne sistemske spremembe

Leon Maruša, mag.inž. el., EIMV

 

4. Platforma za upravljanje virov fleksibilnosti

mag. Peter Nemeček, cyberGRID

 

5. Priložnosti za industrijo: komercialni vidik vključevanja podjetij v sistemske storitve

Andrej Dernikovič, GEN-I

 

6. Predstavitev pilotnih testov, dosedanjih ugotovitev in tehničnega potenciala za izvajanje storitev prožnosti

dr. Rok Lacko, GEN-I

 

7. Trenutno stanje in razvoj sistemskih storitev v Sloveniji kot priložnost za končne odjemalce – vizija sistemskega operaterja prenosnega sistema

dr. David Gerbec, ELES

 

8. Predstavitev izkušenj iz prakse

mag. Boštjan Korošec, TALUM

 

 

Fotogalerija