Zapri

Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča virus Plum pox virus – UL 30/2007


Na podlagi 9., 10., 11. in 12. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo in 61/06 - ZDru-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o spremembah Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča virus Plum pox virus

1. člen

V Pravilniku o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča virus Plum pox virus (Uradni list RS, št. 18/2002, 48/04 in 68/05), se v 5. členu za četrto alinejo pika nadomesti s podpičjem in se doda nova peta alineja, ki se glasi:

»- Občina Lukovica znotraj linije Šentvid pri Lukovici - Selo - Lukovica pri Domžalah - Brdo pri Lukovici - do izhodišča.«.

2. člen

Drugi odstavek 19. člena se črta.

Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.

3. člen

V tretjem odstavku 21. člena se besedilo »ter davčno številko« nadomesti z besedilom »ter davčno številko, številko transakcijskega računa ali hranilne knjižice in naziv banke«.

Četrti odstavek se črta.

Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.

4. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 007-456/2006

Ljubljana, dne 15. marca 2007

EVA 2007-2311-0048

Iztok Jarc l.r.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZKŽP