Zapri

Pravilnik o vsebini in obliki vloge upravičencev za dodelitev sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu – UL 112/2003


Na podlagi petega odstavka 43. člena zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 75/03) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o vsebini in obliki vloge upravičencev za dodelitev sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu

1. člen

Ta pravilnik določa vsebino in obliko vloge za dodelitev sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu (v nadaljnjem besedilu: vloga).

2. člen

Vlogo vloži nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev in z njo uveljavlja dodelitev sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu za vsako posamezno kmetijsko rastlino posebej, ki jo prideluje na enoti rabe.

3. člen

(1) Vlogo sestavljajo obrazci iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika, in sicer:

– obrazec A za povračilo škode v kmetijstvu;

– obrazec B za kmetijska zemljišča v uporabi;

– obrazec C za sušo;

– obrazec Č za pozebo;

– obrazec D za neurje.

(2) Za vsako naravno nesrečo se odda svoja vloga, pri čemer je treba:

– obvezno izpolniti obrazec A,

– izpolniti obrazec B, če nosilec kmetijskega gospodarstva ni vložil zbirne vloge za pridobitev subvencij,

– izpolniti obrazec C, Č ali D, odvisno od vrste naravne nesreče.

(3) Vloga se vloži na občinsko komisijo za zbiranje vlog upravičencev, na območju občine v kateri ima nosilec kmetijskega gospodarstva kmetijska zemljišča. Če ima kmetijska zemljišča v več občinah, mora oddati vlogo na vsako izmed občinskih komisij teh občin.

(4) Občinska komisija iz prejšnjega odstavka preveri, ali so obrazci čitljivo izpolnjeni s pisalom, ki piše modro ali črno in ali so izpolnjena vsa zahtevana polja.

4. člen

(1) Obrazci vlog se lahko izpolnjujejo ročno, z uporabo predtiskanih obrazcev ali z uporabo elektronskih medijev. Vloge, ki se izpolnjujejo ročno morajo biti izpolnjene s pisalom, ki piše modro ali črno.

(2) Vlogo mora nosilec kmetijskega gospodarstva podpisati.

5. člen

(1) Zapisniki občinskih komisij, imenovanih v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki so nosilcu kmetijskega gospodarstva popisovale posledice suše v letu 2003 se v zvezi z akontacijo za odpravo posledic suše v letu 2003, štejejo za vlogo po tem pravilniku.

(2) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so v skladu s programom odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi naravnih nesreč v letu 2003 upravičenci do akontacij za odpravo posledic suše v letu 2003, morajo vlogo iz prejšnjega odstavka dopolniti najpozneje do 31. januarja 2004, in sicer:

– s podatkom o končni poškodovanosti kmetijske rastline,

– z dokazilom o izplačilu zavarovalnine za poškodovane kmetijske pridelke, če je kmetijske rastline zavaroval za škodo v kmetijstvu zaradi naravnih nesreč.

6. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 321-15-44/2003

Ljubljana, dne 11. novembra 2003.

EVA 2003-2311-0291

Minister za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

mag. Franc But l. r.


Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI