Zapri

Zakon o popisu zalog in dajatvi na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov (ZPZDKP) - UL 42/2004


Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o popisu zalog in dajatvi na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov (ZPZDKP)


Razglašam Zakon o popisu zalog in dajatvi na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov (ZPZDKP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 8. aprila 2004.

Št. 001-22-59/04
Ljubljana, dne 16. aprila 2004.

 

ZAKON
O POPISU ZALOG IN DAJATVI NA
PRESEŽNE ZALOGE DOLOČENIH
KMETIJSKIH PROIZVODOV (ZPZDKP)

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

 

 

I. SPLOŠNO

1. člen

(1) S tem zakonom se določa način izvajanja Uredbe Evropske komisije 1972/2003 o prehodnih ukrepih, ki morajo biti sprejeti pri trgovanju s kmetijskimi proizvodi zaradi pridružitve Češke Republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške (UL L 293 z dne 11. 11. 2003 str. 6, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1972/2003) vključno z vsemi spremembami, ki uvaja obveznost popisa zalog, obračunavanja in plačevanja dajatve na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov v prostem prometu na dan 1. maja 2004.
(2) S tem zakonom se določa tudi način ugotavljanja zalog sladkorja in proizvodov iz sladkorja iz 4. člena Uredbe Evropske komisije 60/2004 o prehodnih ukrepih v sektorju sladkorja zaradi pridružitve Češke Republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške (UL L 9 z dne 15. 1. 2004 str. 8, v nadaljnjem besedilu: Uredba 60/2004) vključno z vsemi spremembami na dan 1. maja 2004 zaradi izvajanja 6. člena te uredbe.

II. DAJATEV NA PRESEŽNE ZALOGE KMETIJSKIH PROIZVODOV

2. člen

(1) Od presežnih zalog tistih kmetijskih proizvodov v prostem prometu, ki so na dan 1. maja 2004 uvrščeni na seznam kmetijskih proizvodov iz petega odstavka 4. člena Uredbe 1972/2003, ki velja za Slovenijo, se pod pogoji in na način določen s tem zakonom plačuje dajatev.
(2) Šteje se, da je kmetijski proizvod v prostem prometu, če ima na dan 1. maja 2004 v skladu s carinskimi predpisi status skupnostnega blaga.
(3) Seznam kmetijskih proizvodov iz prvega odstavka tega člena je objavljen v prilogi 1 k temu zakonu in je njegov sestavni del. Vlada Republike Slovenije lahko spremeni seznam iz priloge, če se pred 1. majem 2004 seznam iz Uredbe 1972/2003, ki velja za Slovenijo, spremeni. 

3. člen

(1) Zavezanec ali zavezanka (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) po tem zakonu je pravna ali fizična oseba, ki je v zvezi z opravljanjem dejavnosti, lastnik ali lastnica (v nadaljnjem besedilu: lastnik) kmetijskih proizvodov iz 2. člena tega zakona.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za zavezanca ne šteje pravna ali fizična oseba, ki opravlja izključno kmetijsko dejavnost, če ni registrirana tudi za opravljanje trgovske ali druge dejavnosti, vendar le za kmetijske proizvode, ki so rezultat njene lastne kmetijske dejavnosti.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za zavezanca ne šteje pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja s trgovino na drobno, katere prodajna površina posamezne prodajalne ne presega 2500 m2. 

4. člen

(1) Presežna zaloga kmetijskega proizvoda je zaloga kmetijskega proizvoda:
ki na dan 1. maja 2004 za več kot 15% presega povprečje zalog istega kmetijskega proizvoda, izračunanega iz stanja zalog na dan 1. maja 2003 in 1. maja 2002, in
je posledica povečanja uvoznih količin ali povečane domače proizvodnje v obdobju od 1. maja 2003 do 1. maja 2004 glede na količino uvoženih oziroma proizvedenih kmetijskih proizvodov v preteklih enakih časovnih obdobjih.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za presežno ne šteje zaloga kmetijskega proizvoda, za katero je mogoče predvidevati, da se bo lahko prodala ali v proizvodnji predelala. Šteje se, da je ta pogoj izpolnjen, če količina zalog ne presega količine zalog istega proizvoda, ki jo je zavezanec prodal ali predelal povprečno v letih 2002 in 2003.
(3) Če zavezanec ugotovi, da je ob upoštevanju kriterija iz 1. točke prvega odstavka tega člena zaloga presežna, ker so bile zaloge 1. maja 2002 in 1. maja 2003 v primerjavi s prejšnjimi leti nižje, sme pri izračunu presežne zaloge namesto povprečja stanja zalog na dan 1. maja 2002 in 1. maja 2003 upoštevati povprečje zalog na dan 1. maja v zadnjih petih letih.
(4) Če je presežna zaloga na dan 1. maja 2004, ugotovljena v skladu s tem členom, posledica povečanih zalog za potrebe predelave in prodaje določenih kmetijskih proizvodov, se odstotek iz 1. točke prvega odstavka tega člena poveča glede na razmerje med povprečno predelavo in prodajo v prvih štirih mesecih v letih 2002 in 2003 ter predelavo in prodajo v prvih štirih mesecih v letu 2004.
(5) Zavezanec pri ugotavljanju presežnih zalog v skladu s tem členom upošteva tudi vpliv organizacijskih in investicijskih sprememb ter povprečen trend rasti podjetja v letih, za katera ugotavlja zaloge.
(6) V okvir presežnih zalog kmetijskih proizvodov iz prvega odstavka tega člena ne sodijo:
1. zaloge, ki so posledica višje sile,
2. zaloge, ki predstavljajo javne intervencijske zaloge ter
3. državne blagovne rezerve. 

5. člen

(1) Zavezanec iz 3. člena tega zakona mora ugotoviti stanje zalog kmetijskih proizvodov iz 2. člena tega zakona na dan 30. aprila 2004 in o popisu zalog sestaviti zapisnik.
(2) Najpozneje do 31. maja 2004 mora zavezanec, ki ob popisu ugotovi presežne zaloge, organu, pristojnemu za carinski nadzor, predložiti obračun dajatve za presežne zaloge. Zapisnik iz prejšnjega odstavka je priloga obračuna.
(3) Zavezanec mora predložiti zapisnik iz prvega odstavka tega člena organu, pristojnemu za carinski nadzor, najkasneje do 31. maja 2004 ne glede na to, ali mora obračunati dajatev ali ne. Če se pri ugotavljanju presežnih zalog zavezanec sklicuje na okoliščine iz drugega do šestega odstavka 4. člena tega zakona, mora zavezanec zapisniku priložiti dokazila o teh okoliščinah.
(4) Zapisnik in obračun se sestavita na obrazcih, ki ju izda minister, pristojen za finance, v sodelovanju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo. 

6. člen

Dajatev na presežne zaloge kmetijskih proizvodov se obračuna v višini, ki je enaka višini nepreferencialnih uvoznih dajatev za enakovrstne proizvode, veljavnih na dan 1. maja 2004, v odstotku od vrednosti oziroma v absolutnem znesku na enoto proizvoda. 

7. člen

(1) Če se v skladu s prejšnjim členom dajatev obračuna v odstotku od vrednosti, je osnova za obračun in plačilo dajatve knjigovodska vrednost presežne zaloge kmetijskih proizvodov na dan 1. maja 2004.
(2) Če je dajatev iz prejšnjega člena določena v absolutnem znesku na enoto proizvoda, je osnova za obračun količina presežne zaloge kmetijskih proizvodov na dan 1. maja 2004. Če zavezanec zalog ne vodi v enakih merskih enotah, kot so določene za obračun carinskih dajatev po carinskih predpisih, zavezanec določi osnovo za obračun z uporabo ustreznih faktorjev za preračun po carinskih predpisih. 

8. člen

Zavezanec iz 3. člena tega zakona mora plačati obračunano dajatev najpozneje do 30. junija 2004. 

III. POSEBNA UREDITEV ZA ZALOGE SLADKORJA

9. člen

Popis zalog zaradi izvajanja Uredbe 60/2004 se nanaša na zaloge naslednjih vrst sladkorja in proizvodov iz sladkorja (v nadaljevanju: sladkor):
pesni sladkor in trstni sladkor v trdni obliki, uvrščena v tarifno oznako kombinirane nomenklature (v nadaljevanju: KN oznaka) 1701;
sladkorni sirup uvrščen v KN oznake 1702 60 95, 1702 90 99 in 2106 90 59;
insulinski sirup uvrščen v KN oznaki 1702 60 80 in 1702 90 80;
izoglukoza, ki pomeni proizvode uvrščene v KN oznake 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 in 2106 90 30;
predelani proizvodi, ki pomenijo proizvode, ki vsebujejo več kot 10% sladkorja ali sladkorju enakovrednih vsebin in so nastali s predelavo kmetijskih proizvodov ter
fruktoza, ki pomeni kemično čisto fruktozo uvrščeno v KN oznako 1702 50 00. 

10. člen

(1) Zavezanec za popis zalog sladkorja je pravna ali fizična oseba, ki je v zvezi z opravljanjem dejavnosti, lastnik sladkorja.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za zavezanca ne šteje pravna ali fizična oseba, ki opravlja izključno kmetijsko dejavnost, če ni registrirana tudi za opravljanje trgovske ali druge dejavnosti.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se kot zavezanec ne šteje pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja izključno s trgovino na drobno, če prodajna površina posamezne prodajalne ne presega 2.500 m2 in če ima na zalogi le predelane proizvode iz pete alinee prvega odstavka 9. člena tega zakona. Kot zavezanec se tudi ne šteje pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gostinsko dejavnostjo kot glavno dejavnostjo in ima sladkor iz 9. člena tega zakona na zalogi izključno v zvezi s to dejavnostjo.
(4) Zaloge sladkorja v okviru državnih blagovnih rezerv niso predmet popisa po tem zakonu. 

11. člen

Zavezanec iz 10. člena mora ugotoviti stanje zalog sladkorja na dan 30. aprila 2004 in o popisu sestaviti zapisnik. Zapisnik sestavi na obrazcu, ki ga izda minister, pristojen za finance, v sodelovanju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo. Zapisnik mora predložiti organu, pristojnemu za carinski nadzor, najkasneje do 31. maja 2004.

12. člen

(1) Če Evropska komisija v skladu z Uredbo 60/2004 ugotovi v Sloveniji presežne zaloge sladkorja in zavezanec iz 10. člena tega zakona do 30. aprila 2005 ne umakne svojih presežnih zalog s trga na način določen z Uredbo 60/2004, mora plačati dajatev na presežne zaloge sladkorja, ki jo odmeri organ, pristojen za carinski nadzor.
(2) Dajatev iz prejšnjega odstavka se odmeri zavezancu iz 10. člena tega zakona glede na količine njegovih presežnih zalog v skupnih presežnih zalogah vsake vrste sladkorja posebej in sicer v višini najvišjih uvoznih dajatev, ki za ta proizvod velja v obdobju od 1. maja 2004 do 30. aprila 2005, povišani za znesek tolarske protivrednosti 1,21 evra za 100 kilogramov belega sladkorja ali ekvivalenta suhe snovi. 

IV. SKUPNE DOLOČBE

13. člen

Dajatve po tem zakonu so prihodek proračuna Republike Slovenije. 

14. člen

Za preračun vseh zneskov, ki so izraženi v tuji valuti se uporabi srednji tečaj Banke Slovenije, ki velja na dan 1. maj 2004.

15. člen

(1) Za nadzor nad izvajanjem tega zakona, predvsem pa za nadzor nad pravilnostjo obračuna in plačila dajatve iz 6. in 12. člena tega zakona, je pristojen organ, pristojen za carinski nadzor.
(2) Organ, pristojen za carinski nadzor, izvaja nadzor v skladu s prejšnjim odstavkom v skladu s tem zakonom, zakonom, ki ureja davčni postopek in zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor. 

16. člen

(1) Pristojna strokovna in interesna združenja morajo do 15. maja 2004 organu, pristojnemu za carinski nadzor, posredovati izpis iz evidenc, ki vsebujejo podatke o članih združenja, ki se ukvarjajo s kmetijsko, industrijsko predelovalno ali trgovsko dejavnostjo in pri tem nabavljajo, skladiščijo ali predelujejo proizvode iz drugega odstavka 1. člena oziroma iz 2. člena tega zakona.
(2) Pri izvajanju nalog iz tega zakona sme pooblaščena uradna oseba organu, pristojnemu za carinski nadzor, pregledovati podatke iz evidenc strokovnih in interesnih združenj iz prejšnjega odstavka ter zahtevati izpis iz evidenc državnih organov. 

17. člen

Glede vseh vprašanj, ki niso urejena s tem zakonom, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek.

18. člen

(1) Z globo od 500.000 do 5,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje zavezanec, ki ravna v nasprotju s 5. členom ali v nasprotju z 11. členom tega zakona.
(2) Z globo od 50.000 do 500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba zavezanca, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Postopek zaradi prekrška po tem zakonu vodi pristojen carinski urad.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen

Do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) se globe, določene s tem zakonom v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v mejah, ki so določene z Zakonom o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 popr., 42/85, 2/86 popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/97 odločba US, 87/97, 73/98, 31/2000, 24/01 in 110/02 ZDT-B).

20. člen

Minister, pristojen za finance, v sodelovanju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo, izda podrobnejše predpise za izvajanje tega zakona, predvsem obrazce zapisnikov in obračuna dajatve ter podrobnejše predpise glede ugotavljanja presežnih zalog kmetijskih proizvodov in sladkorja ter glede umika presežnih zalog sladkorja s trga, odmere morebitne dajatve na presežne zaloge sladkorja v skladu z 12. členom tega zakona ter glede določitve kriterijev za izvajanje 15. člena tega zakona. 

21. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. maja 2004.Št. 322-01/04-10/1
Ljubljana, dne 8. aprila 2004.

 

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.


Avtor: ZŽI