Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Pravilnik za podelitev Schwentnerjevih nagrad


Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju ZKZK), podeljuje na vsakoletnem Slovenskem knjižnem sejmu nagrado za življenjsko delo na področju slovenskega založništva in knjigotrštva doma in izven meja domovine.

1. člen

ZKZK podeljuje Schwentnerjevo nagrado kot priznanje za pomemben prispevek k razvoju založništva in knjigotrštva, za odličnost in preseganje povprečnosti, za dosežene poslovne uspehe, za inovativnost in kreativnost, za pedagoški prispevek in predajanje znanja ter dosledno upoštevanje visokih moralnih in etičnih standardov.

2. člen

ZKZK podeljuje nagrado na Slovenskem knjižnem sejmu praviloma vsako leto in praviloma eno samo.

Nagrada se lahko tudi ne podeli, če se tako odloči strokovna žirija.

Žirija ima, v primeru šibkega nabora kandidatov, pravico predlagati dodatne kandidate po svojem izboru, vendar mora to svojo odločitev oziroma predloge dodatnoutemeljiti.

Žirija lahko nagrado kandidatu podeli tudi posthumno, v tem primeru nagrado prevzame zastopnik oz. sorodnik nagrajenca, v soglasju z ZKZK kot podeljevalcem nagrade.

3. člen

Nagrada sestoji iz male plastike v zasnovi akademskega kiparja Mirsada Begića ter plakete z imenom nagrajenca in letnico knjižnega sejma, na katerem je bila podeljena.

4. člen

Kandidacijski postopek za Schwentnerjevo nagrado se začne z razpisom natečaja. Natečaj mora biti razpisan najkasneje do 15. septembra vsako leto in traja 40 dni.

Razpis se objavi:

  • s pozivom založbam po elektronski pošti
  • z objavo na spletnih straneh GZS ZKZK

(/zbornica_knjiznih_zaloznikov_in_knjigotrzcev/razpisi)

In Cankarjevega doma (http://www.knjiznisejem.si/)

Predlog za nagrado lahko poda fizična ali pravna oseba. Predlog mora biti pisno obrazložen ter utemeljen (min. 2000 znakov).

Možne so največ 3 zaporedne nominacije, nematerializirane se uvrstijo v izbor tekočega leta le če jih predlagatelj ponovno pisno potrdi.

5. člen

Upravni odbor ZKZK imenuje 5 člansko strokovno žirijo, ki je sestavljena iz 2 članov s področja založništva, 2 članov s področja knjigotrštva in člana, ki je po svoji funkciji predsednik UO ZKZK.

Žirija je imenovana za dobo štirih let.

6. člen

Na prvi seji člani žirije izmed sebe izvolijo predsednika za tekoče leto.

Žirija se je dolžna sestati najkasneje do 1. novembra vsako leto ter pregledati prispele prijave ter sprejeti odločitev.

Delo žirije je tajno, odločitev in obrazložitev je javna.

V primeru, da je eden od članov žirije kandidiran za nagrado ali je v konfliktu interesov s predlaganimi kandidati, ne more sodelovati v žiriji tistega leta. Predsednik UO ZKZK lahko namesto tega člana žirije predlaga imenovanje nadomestnega člana.

Žirija sprejme odločitev o podelitvi ali o ne podelitvi z večino glasov prisotnih članov.

7. člen

Nagrado podeli na Slovenskem knjižnem sejmu predsednik UO ZKZK.

8. člen

Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga sprejme Upravni odbor ZKZK.

Ljubljana, junij 2014

Bojan Švigelj
Predsednik UO ZKZK


Avtor: Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev