Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev
Razglašam Zakon o enotni ceni knjige (ZECK), ki ga je sprejel državni zbor republike Slovenije na seji dne 30. januarja 2014. Borut Pahor, Predsednik republike Slovenije

10 razlogov, zakaj potrebujemo zakon o knjigi?

Slovenski knjižni trg je majhen, nestabilen in ranljiv, knjiga pa je dobrina posebnega kulturnega pomena za družbo in državo in ne le tržno blago.

Zakon o enotni ceni knjige omogoča:

 1. Svoboden in bogat knjižni trg.
 2. Ravnotežje v celotni knjižni verigi.
 3. Dvig kvalitete knjig in storitev na knjižnem trgu.
 4. Večjo fleksibilnost knjižnih programov.
 5. Široko dostopnost knjig in enakopravnost kupcev.
 6. Konkurenčnost in pluralizem knjižnih izdaj.
 7. Raznoliko distribucijsko mrežo prodaje in izposoje.
 8. Razvoj vseh vrst knjigarn.
 9. Kompenzacijsko cenovno kalkulacijo.
 10. Nižjo povprečno ceno knjig.

O Zakonu o enotni ceni knjige

Zakon o enotni ceni knjige (ZECK), ki je bil sprejet januarja 2014, po prehodnem obdobju pa uveljavljen 26. avgusta 2014, je namenjen urejanju delovanja knjižnega trga, tako da zagotavlja časovno omejeno stabilnost in predvidljivost pri prometu s knjigo.

Zakon določa, da je treba za vsako novo izdano knjigo:

 • določiti enotno ceno, ki velja za vse končne kupce pod enakimi pogoji na celotnem ozemlju Republike Slovenije za obdobje šest mesecev od dneva začetka prodaje knjige,
 • jo označiti v skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij,
 • podatke o enotni ceni posredovati Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije najpozneje dan pred začetkom prodaje.

Omejitve veljavnosti zakona

Zakon o enotni ceni knjige ne velja: 

 • za prodajo uvoženih knjig v tujem jeziku, razen za potrjene šolske učbenike,
 • za knjige, namenjene lastni uporabi avtorjev, interni uporabi založnikov in knjigotržcev ter pri izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe
 • za uničene knjige ali knjige z napako. 

Zakon o enotni ceni knjige dovoljuje tudi popuste. Založnik lahko v času trajanja enotne cene knjige za vse končne kupce pod enakimi pogoji ter sočasno na celotnem ozemlju Republike Slovenije določi popuste v naslednjih primerih:

 • ob naročilu celotne zbirke ali serije, v kateri je posamezen naslov izšel, 
 • ob naročilu in plačilu v prednaročilu, torej pred izidom knjige, 
 • na knjižnih sejmih lahko založnik ponudi do vključno 20-odstotni sejemski popust, 
 • na predstavitvenih dogodkih določene knjige lahko založnik ali knjigotržec ponudita do vključno 20-odstotni popust, vezan na predstavljeno knjigo ter na dan in lokacijo dogodka.

Portal enotne cene knjige

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije je za potrebe izvajanja Zakona o enotni ceni knjige vzpostavila portal za spremljanje enotne cene knjige, ki ga sestavljata javno dostopna podatkovna baza knjig, za katere velja enotna cena, in spletni vmesnik, ki založnikom omogoča vpis podatkov o knjigi v bazo. Baza ponuja podatke o avtorju, naslovu in založniku knjige, njeni COBISS in ISBN številki ter informacijo o ceni in o začetku in koncu obdobja veljavnosti enotne cene. Za uspešno oddajo podatkov morajo imeti založniki urejen kataložni zapis o publikaciji (CIP).

Dodatne informacije

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije pa na svoji spletni strani www.mk.gov.si zbira prejeta vprašanja založnikov in drugih zainteresiranih, povezana z Zakonom o enotni ceni knjige, in odgovore nanje.

Vir: JAK