Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Pravilnik za podelitev nagrade Najlepša slovenska knjiga


PRAVILNIK

za podelitev nagrade Najlepša slovenska knjiga

Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: ZKZK) podeljuje na vsakoletnem Slovenskem knjižnem sejmu nagrado in plakete "Najlepša slovenska knjiga" za izjemno raven oblikovanja slovenske knjige in spodbudo za nenehno skrb založb za dvigovanje te ravni.


1. člen

Za nagrado in plakete "Najlepša slovenska knjiga" se lahko potegujejo knjige založnikov iz Republike Slovenije in tiste iz zamejstva in tujine, ki so bile izdane v slovenskem jeziku.

Pravico do sodelovanja v izboru imajo tiste knjige, ki so izšle med zadnjima dvema sejmoma, med dvema zaporednima razpisoma natečaja za najlepšo knjigo.


2. člen

Založbe imajo pravico sodelovati v izboru samo s tistimi knjigami, katerih grafično oblikovanje je delo domačih oblikovalcev. Pravico do sodelovanja v izboru imajo tudi knjige, ki so jih oblikovali tuji oblikovalci, vendar po naročilu založbe za slovensko izdajo.

V izboru ne morejo sodelovati knjige, katerih oblikovanje je bilo prevzeto iz tujine (npr. koprodukcijske izdaje, slikanice ipd.).


3. člen

Knjige bodo v izboru razvrščene v naslednje skupine:

a)književnost (domača in prevedena proza, poezija, dramatika, esejistika)

b)knjige za otroke in mladino

c)stvarna literatura (leksikoni, priročniki, slovarji), znanstvene knjige

d)učbeniki

e)umetniške monografije in foto-monografije, bibliofilske izdaje


4. člen

Nagrade podeljuje neodvisna strokovna žirija sestavljena iz oblikovalcev, katerih dela ne sodelujejo na natečaju.

Predsednika žirije vsakokrat imenuje Upravni odbor ZKZK.Predsednik izbere 2 člana žirije in vodi delo žirije.

Mandat žirije traja 3 leta. Delo članov žirije je honorirano. Upravni odbor ZKZK na svoji seji sprejme sklepovišini honorarja izplačanega za delo članov žirije.

Žirija ocenjuje knjige na podlagi ocenjevalnega lista, ki je sestavni del tega pravilnika in kriterijev oblikovalske stroke, pri tem upošteva skladnost vsebine, oblike in materialov. Kot pomoč pri ocenjevanju upošteva kriterije oblikovalske in grafične stroke: obči izgled izdelka, komunikacijsko vrednost (povezava vsebine s končnim uporabnikom), format, prelom, tipografija, izbor materiala, reprodukcija, tisk, dodelava.


5. člen

Žirija bo v vsaki razpisani skupini podelila eno plaketo »Najlepša slovenska knjiga v kategoriji a/b/c/d/e« in pripravila utemeljitev za njeno podelitev. Plaketa se lahko tudi ne podeli, če se tako odloči strokovna žirija.

Izmed s plaketo nagrajenih knjig v posameznih kategorijah, žirija izbere eno knjigo, nagrajeno z nagrado »Najlepša slovenska knjiga«.

Nagrada sestoji iz enega kipca za oblikovalca oz. za skupino oblikovalcev ter listine/plakete za oblikovalca oziroma skupino oblikovalcev nagrajenega dela in za založbo.

Nagrada in plakete se podeljujejo v okviru Slovenskega knjižnega sejma na slovesen način, prejemnike pa se objavi v sredstvih obveščanja. Nagrajena dela se po razglasitvi nagrajencev razstavi na vidnem mestu na knjižnem sejmu ter kasneje tudi na drugih razstavnih mestih po Sloveniji.


6. člen

Nagrajene knjige žirija izbere na podlagi razpisa natečaja. Natečaj mora biti razpisan v začetku oktobra vsako leto in traja najmanj 30 dni.

Razpis se objavi:


7. člen

Založbe, ki prijavljajo knjige na natečaj, knjige pošljejo na svoje stroške na naslov naveden v razpisu. Za člane GZS ZKZK, ki imajo poravnane vse članske obveznosti,prijavnine ali kotizacije ni.

Vsaka založba lahko pošlje največ 3 dela za vsako razpisano kategorijo, za vsako poslano delo navede kategorijo, v katero delo prijavlja oz. pošilja.

Knjižne zbirke, ki so enotno oblikovane, založba lahko prijavi kot celoto, vendar ne več kot enkrat.

Prijava na natečaj se opravi na posebnem obrazcu, za vsako knjigo posebej. Izpolnjenemu obrazcu je potrebno priložiti 1 izvod knjige. Knjige bodo po koncu natečaja po sklepu UO ZKZK podarjene v humanitarne namene, razen dragocenih, bibliofilskih izdaj, ki se vrnejo prijavitelju.


8. člen

Odločitve žirije so dokončne in jim ni mogoče ugovarjati. Tudi pravna pot ugovora zoper odločitve žirije je izključena.


9. člen

Za izvedbo ocenjevanja, člani žirijepripravijo ocenjevalni list, ki postane sestavni del tega pravilnika.


10. člen

Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga potrdi UO ZKZK.

Ljubljana, 11. septembra 2012

Bojan Švigelj
predsednik UO ZKZK

Pravilnik je objavljen tudi v pripetem dokumentu.


Pripeti dokumenti

Avtor: Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev