Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Pravilnik za podelitev nagrade Najboljši literarni prvenec


PRAVILNIK

za podelitev nagrade Najboljši literarni prvenec

Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: ZKZK) podeljuje na vsakoletnem Slovenskem knjižnem sejmu nagrado za najboljši literarni prvenec za najboljše prvo izdano leposlovno delo posameznega avtorja.


1. člen

Za nagrado za najboljši prvenec se lahko potegujejo vsa izvirna leposlovna delav slovenskem jeziku, ki so izšla v obdobju med dvema knjižnima sejmoma in so prvo natisnjeno leposlovno delo posameznega slovenskega ustvarjalca, ne glede na založbo oziroma založnika, pri katerem je delo izšlo.


2. člen
(žirija)

Nagrade podeljuje neodvisna 3 članskažirija, ki jo na pobudo in predlog ZKZK imenuje Društvo slovenskih pisateljev.

Mandat žirije traja 2 leti.

Delo članov žirije je honorirano. Sklep o višini honorarja sprejme Upravni odbor ZKZK na svoji seji.


3. člen
(izbor)

Žirija vsako leto izbere eno nagrajeno delo oziroma enega nagrajenca. Izjemoma lahko žirija izbere tudi več nagrajencev. Žirija lahko nagrade tudi ne podeli, če oceni, da nobeno delo ne ustreza merilom ter kriterijem žirije.


4. člen
(nagrade)

Nagrada sestoji iz denarne nagrade ter plakete za nagrajenca.

Vsakoletno višino nagrade določi Upravni odbor ZKZK s svojim sklepom.

V primeru več nagrajencev se denarna nagrada razdeli sorazmerno med vse nagrajence, plaketo pa prejme vsak avtor svojo.


5. člen
(podelitev)

Nagrade se podeljujejo v okviru Slovenskega knjižnega sejma na slovesen način, nagrajence pa objavi v sredstvih obveščanja. Nagrajena dela se po razglasitvi nagrajencev razstavi na vidnem mestu na knjižnem sejmu.


6. člen

Odločitve žirije so dokončne in jim ni mogoče ugovarjati. Tudi pravna pot ugovora zoper odločitve žirije je izključena.


7. člen

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko ga sprejme Upravni odbor ZKZK.


Ljubljana, 11. septembra 2012


Bojan Švigelj
Predsednik UO ZKZK


Pripeti dokumenti

Avtor: Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev