Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Pravilnik za podelitev nagrade Najlepša slovenska knjiga


PRAVILNIK
za podelitev nagrade Najlepša slovenska knjiga

Združenje založnikov Slovenije pri GZS-ZKGM podeljuje na vsakem Slovenskem knjižnem sejmu nagrade "Najlepša slovenska knjiga". Nagrade predstavljajo priznanje za izjemno raven oblikovanja slovenske knjige in spodbudo za nenehno skrb založb za dvigovanje te ravni. 

1. člen

Za nagrado "Najlepša slovenska knjiga" se lahko potegujejo knjige založnikov iz Republike Slovenije in tiste iz zamejstva in tujine, ki so bile izdane v slovenskem jeziku.

Pravico do sodelovanja v izboru imajo tiste knjige, ki so izšle med zadnjima dvema sejmoma, med dvema zaporednima razpisoma natečaja za najlepšo knjigo.

2. člen

Založbe imajo pravico sodelovati v izboru samo s tistimi knjigami, katerih grafično oblikovanje je delo domačih oblikovalcev. Pravico do sodelovanja v izboru imajo tudi knjige, ki so jih oblikovali tuji oblikovalci, vendar po naročilu založbe za slovensko izdajo.

V izboru ne morejo sodelovati knjige, katerih oblikovanje je bilo prevzeto iz tujine (npr. koprodukcijske izdaje, slikanice ipd.).

3. člen

Knjige bodo v izboru razvrščene v naslednje skupine:

(a)književnost (domača in prevedena proza, poezija, dramatika, esejistika)

(b)knjige za otroke in mladino

(c)znanstvene knjige, učbeniki

(d)stvarna literatura (leksikoni, priročniki, slovarji)

(e)umetniške monografije in foto-monografije, bibliofilske izdaje

4. člen

Nagrade podeljuje neodvisna žirija sestavljena izoblikovalcev, katerih dela ne sodelujejo na natečaju, ter fakultete za oblikovanje.

Žirijo, ki šteje 3 - 5 članov vsakokrat imenuje Zbor članov Strokovnega združenja založnikov in knjigotržcev. Žirija ima sekretarja, ki vodi poslovanje žirije.

Mandat žirije traja 2 leti. Delo članov žirije je honorirano in sicer znaša honorar predsednika žirije 450 EUR , člani žirije pa prejmejo 300,00 EUR. Vsako leto se honorar žirije poveča za stopnjo uradno priznane inflacijepreteklem letu.

Žirija ocenjuje knjige na podlagi ocenjevalnega lista, ki je sestavni del tega poslovnika in kriterijev oblikovalske stroke, pri tem upošteva skladnost vsebine, oblike in materialov. Kot pomoč pri ocenjevanju upošteva kriterije oblikovalske in grafične stroke: izbor tipografije, označevanje odstavkov, uporaba ločil, deljenje besed,poravnave, preglednost, reprodukcijo, tisk, grafična dodelava.

5. člen

Žirija bo v vsaki razpisani skupini podelila eno nagrado. Nagrada se mora podeliti.

Nagrada sestoji iz enega kipca za oblikovalca oz. za skupino oblikovalcev ter listine (plakete oziroma diplome) za oblikovalca oziroma skupino oblikovalcev nagrajenega dela, in za založbo.

Nagrade se podeljujejo v okviru Slovenskega knjižnega sejma na slovesen način, nagrajence pa objavi v sredstvih obveščanja. Nagrajena dela se po razglasitvi nagrajencev razstavi na vidnem mestu na knjižnem sejmu.

6. člen

Nagrajene knjige žirija izbere na podlagi razpisa natečaja. Natečaj mora biti razpisan v začetku oktobra vsako leto in se zaključi 15. novembra istega leta.

Razpis se objavi:

- S pozivom založbam,

- Z objavo na spletnih straneh Gospodarske zbornice Slovenije Združenje za tisk in -medije (spletna stran slovenskega knjižnega sejma) in Cankarjevega doma.

Razpis mora vsebovati naslednje podatke:

- Datum razpisa,

- Kategorije, v katerih posamezna dela tekmujejo,

- Rok in kraj za pošiljanje predlaganih del,

- Datum zasedanja žirije, datum sprejetja odločitve,

- Datum podelitve nagrade.

7. člen

Založbe, ki prijavljajo knjige na nagradni natečaj, knjige pošljejo na svoje stroške na naslov naveden v razpisu. Za člane GZS ZKGM prijavnine ali kotizacije ni.

Vsaka založba lahko pošlje največ 3 dela za vsako razpisano kategorijo, za vsako poslano delo navede kategorijo, v katero delo prijavlja oz. pošilja.

Knjižne zbirke, ki so enotno oblikovane, založba lahko prijavi kot celoto, vendar ne več kot enkrat.

8. člen

Odločitve žirije so dokončne in jim ni mogoče ugovarjati. Tudi pravna pot ugovora zoper odločitve žirije je izključena.

9. člen

Založba, ki je za svojo knjigo prejela nagrado, je dolžna en izvod nagrajene knjige brezplačno odstopiti Združenju za mednarodni natečaj najlepših knjig na svetu v Leipzigu. Knjige s tega natečaja se razstavijo na knjižnem sejmu v Frankfurtu, kasneje pa arhivirajo vmuzeju v Leipzigu.

10. člen

Za izvedbo ocenjevanja člani žirije, imenovane na seji združenja dne 7.10.2002 pripravijo ocenjevalni list, ki postane sestavni del tega pravilnika. Delo pri pripravi ocenjevalnega lista se honorira.

11. člen

Ta pravilnik je stopil v veljavo dne 07.10.2002, ko ga je na svoji seji sprejelo Strokovno združenje založnikov in knjigotržcev Slovenije.

Predsednik
odboraStrokovnega združenja založnikov
in knjigotržčev Slovenije


Pripeti dokumenti

Avtor: ZKGM