Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Pravilnik za podelitev priznanja Krilati lev


Strokovno združenje grafičarjev Slovenije pri Združenju za tisk in medije (v nadaljevanju Odbor), podeljuje vsako leto priznanje Krilati lev tiskarnam v R Sloveniji, za najboljšo tiskarsko-tehnično izvedbo knjige.

Namen podeljevanja priznanja

1. člen


Odbor podeljuje priznanje Krilati lev kot nagrado in spodbudo za doseganje najvišjega nivoja kakovosti izdelave knjige izdelane v tekočem letu.

Krilati lev je priznanje in nagrada za dosežene rezultate dela, znanja, strokovne tehnične in tehnološke sposobnosti ter izkušenj proizvajalcev pri izdelavi dobre knjige. Pridobitev tega priznanja naj spodbuja prizadevanja za splošen dvig ravni kakovosti grafične proizvodnje in sposobnosti prodaje grafičnih proizvodov na svetovnem trgu.

2.člen

Priznanje Krilati lev predstavlja umetniška plastika v globokem reliefu formata 40 X 40 cm in diploma. Ob vsakem slovenskem knjižnem sejmu se podeljuje samo eno priznanje za 1. mesto in dve diplomi, za 2. in 3. mesto.

V primeru, da od prejetih vzorcev knjig nobeden ne izpolnjuje kriterijev za 1. mesto, se priznanje Krilati lev ne podeli.

Oblika in ime priznanja sta zaščitena.

Način podeljevanja priznanja

3. člen

Priznanje Krilati lev se podeljuje vsako leto v sklopu prireditev tradicionalnega Slovenskega knjižnega sejma (SKS). Za izjemne dosežke lahko Odbor v skladu s tem Pravilnikom podeli priznanje tudi ob drugih pomembnih slovesnostih panoge.

Priznanje Krilati lev prejme tiskarna, ki je nosilka realizacije posla.

4. člen

Odbor pripravi in objavi en mesec pred vsako podelitvijo razpis za priznanje Krilati lev, s katerim morajo biti seznanjene vse grafične družbe v R Sloveniji.

Razpis se objavi tudi v reviji Grafičar.

5. člen

Odbor imenuje za vsako podelitev priznanja petčlansko žirijo, v katero morajo biti vključeni priznani strokovnjaki za posamezna tehnološka področja grafične stroke, trženja, izobraževalnih in raziskovalnih ustanov ter panožnega združenja. Žirija pregleda v skladu z razpisom prispele prijave in vzorce knjig ter izvrši postopek izbora najboljših.

6. člen

Osnova za objektivno oceno ravni kakovosti izdelave knjige je Standard  kakovost izdelave knjige. Do potrditve in uradnega sprejema tega standarda, ga nadomešča Ocenjevalni list za kakovost knjige, katerega pripravi in potrdi Komisija za standarde.

7. člen

Žirija mora v postopku izbora v skladu s tem Pravilnikom in Ocenjevalnim listom, pregledati vse prijavljene vzorce in izvršiti objektivno oceno ravni kakovosti izdelave knjige. S sklepom o podelitvi priznanja in diplom, Žirija obvesti predsednika Strokovnega združenja grafičarjev Slovenije. 


Avtor: Strokovno združenje grafičarjev