Zapri

Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju zdravja


Z A K O N O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH DOLOČENIH ZAKONOV NA PODROČJU ZDRAVJA (ZdZPZ)

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem zakonom se zaradi ustrezne opredelitve notranjega trga, uvoza, izvoza in tranzita ter s tem povezanih pristojnosti posameznih organov Republike Slovenije in Evropske unije usklajujejo določbe naslednjih zakonov:

    1. Zakona o kemikalijah,
    2. Zakona o kozmetičnih proizvodih,
    3. Zakona o nalezljivih boleznih,
    4. Zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge,
    5. Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami,
    6. Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih,
    7. Zakona o zdravstveni inšpekciji in
    8. Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili.


8. Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili

34. člen
V Zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/2000 in 42/02) se v 1. členu beseda »tujino« nadomesti z besedama »tretjimi državami«.

35. člen
V 24. členu se v prvem odstavku beseda »tujino« nadomesti z besedama »tretje države«.


Avtor: ZŽI