Zapri

Pravilnik o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij v konjereji - sprememba - UL 26/2004


Na podlagi petega odstavka 48. člena, tretjega odstavka 49. člena, tretjega odstavka 54. člena, šestega odstavka 60. člena, tretjega odstavka 62. člena, tretjega odstavka 96. člena in drugega odstavka 98. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02ZUreP-1 in 110/02ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij v konjereji

 

1. člen

V pravilniku o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij v konjereji (Uradni list RS, št. 125/03) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»V tem pravilniku uporabljeni izraz konjereja pomeni rejo domačih živali vrste konj ali osel ter križancev med tema vrstama.«.
 

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 321-06-274/2003/1
Ljubljana, dne 11. marca 2004.

 

mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZŽI