Zapri

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o pogojih in kriterijih za določitev fitofarmacevtskih sredstev za prodajo brez predložitve dokazila o opravljenem strokovnem usposabljanju - UL 100/2010


Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje

P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o pogojih in kriterijih za določitev fitofarmacevtskih sredstev za prodajo brez predložitve dokazila o opravljenem strokovnem usposabljanju

1. člen

V Pravilniku o pogojih in kriterijih za določitev fitofarmacevtskih sredstev za prodajo brez predložitve dokazila o opravljenem strokovnem usposabljanju (Uradni list RS, št. 103/07) se v 2. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Ne glede na pogoje iz prejšnjega odstavka se v primerih, ko je iz načina uporabe in pakiranja FFS razvidno, da njegova uporaba ne predstavlja nesprejemljivega tveganja za zdravje ljudi ali okolje, lahko pristojni organ v postopku registracije posameznega FFS odloči, da se tako FFS prodaja brez predložitve dokazila o opravljenem strokovnem usposabljanju.«.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-231/2010

Ljubljana, dne 22. oktobra 2010

EVA 2010-2311-0167

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
Soglašam!
 
Dorjan Marušič l.r.
Minister
za zdravje