Zapri

Pravilnik o opremljanju fitofarmacevtskih sredstev z etiketo - UL 40/2009


Na podlagi četrtega odstavka 4. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o opremljanju fitofarmacevtskih sredstev z etiketo

I. SPLOŠNO

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa način opremljanja fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS) z etiketo v skladu s 16. členom Direktive Sveta z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (91/414/EGS) (UL L št. 230 z dne 19. 8. 1991, str. 1), zadnjič spremenjene z Direktivo Komisije 2008/45/ES z dne 4. aprila 2008 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS glede razširitve uporabe aktivne snovi metkonazol (UL L št. 94 z dne 5. 4. 2008, str. 21).

2. člen

(opremljanje)

Vsako FFS, ki se daje v promet in uporabo, mora izpolnjevati pogoje predpisov o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in pripravkov ter biti opremljeno z etiketo v skladu s tem pravilnikom. Odstopanja od standardnega označevanja odobri pristojni organ v postopku registracije, če se uporabijo druga merila, navedena v predpisih o razvrščanju, označevanju in pakiranju nevarnih snovi in pripravkov.

II. ETIKETA

3. člen

(etiketa)

(1) Vsako FFS, ki se daje v promet in uporabo na ozemlju Republike Slovenije, mora biti opremljeno z etiketo v slovenskem jeziku.
(2) Etiketa je prostor na vsaki embalažni enoti, kjer morajo biti jasno, čitljivo in neizbrisno navedeni s tem pravilnikom predpisani podatki v obliki trdno nalepljene nalepke ali natisnjeni na embalažo, vključno z navodilom za uporabo. Velikost in širina črk ter razmaki med njimi morajo biti taki, da so napisi čitljivi brez težav.
(3) Etiketa mora biti priložena vlogi za izdajo odločbe o registraciji FFS in jo pristojni organ odobri ob izdaji odločbe. Če se predpisi, ki urejajo razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi in pripravkov, v času trajanja registracije FFS spremenijo, je imetnik registracije FFS dolžan dopolniti oziroma spremeniti označitve v skladu s temi spremembami in o tem obvestiti pristojni organ.
(4) Če se zaradi velikosti embalaže vseh predpisanih podatkov ne da natisniti na prvo stran etikete, lahko pristojni organ odobri drugačno razporeditev podatkov na etiketi ob izdaji odločbe o registraciji FFS.

4. člen

(izjeme)

Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena se lahko uvozi ali vnese FFS, ki ni opremljeno z etiketo v slovenskem jeziku, če je opremljeno z etiketo v tujem jeziku in:
– se v Republiki Sloveniji prepakira oziroma opremi z etiketo v slovenskem jeziku,
– je v tranzitu čez ozemlje Republike Slovenije,
– je namenjeno začasnemu uvozu in se po dodelavi v celoti izvozi,
– zaradi svoje nevarnosti ni dano v prosto prodajo, pač pa ga za posebne namene lahko uporablja pravna ali fizična oseba, ki ima zaposleno osebje, strokovno usposobljeno za delo z nevarnimi FFS, ki so glede na nevarnost razvrščena kot T(na +) in imajo dovoljenje pristojnega organa za opravljanje takšne dejavnosti.

5. člen

(oblike etiket)

Glede na razpoložljiv prostor na embalaži se lahko FFS opremi z različnimi oblikami etiket: enodelne etikete, dvodelne ali večdelne etikete, dvojne etikete (etiketa na embalaži in ločena etiketa z navodilom za uporabo, priložena v embalažo), etikete v obliki zloženke, nalepljene na embalažo ali na drug način trdno nameščene tako, da pri običajnem rokovanju ne odpadejo z embalaže.

6. člen

(enodelna etiketa)

(1) Če je FFS opremljeno z enodelno etiketo, morajo biti na njej navedeni podatki v naslednjem vrstnem redu:
1. trgovsko ime, imena in vsebnost vseh aktivnih snovi in drugih nevarnih snovi v skladu s predpisi, ki urejajo razvrščanje, označevanje in pakiranje nevarnih snovi; če snov ni določena s temi predpisi, njeno ime po mednarodnih standardih ISO oziroma IUPAC; formulacija po mednarodnem kodnem sistemu (FAO in CIPAC), kratka navedba vrste FFS in namena uporabe (npr. »za uporabo samo kot insekticid za zatiranje določenega škodljivega organizma na določenih rastlinah«),
2. grafični simbol za nevarnost, če je predviden,
3. opozorilni stavki (R stavki), če je FFS razvrščeno kot nevarno,
4. obvestilni stavki (S),
5. firma, naslov in telefonska številka proizvajalca oziroma distributerja,
6. nominalna količina (neto volumen ali neto masa FFS v embalažni enoti),
7. pogoji skladiščenja,
8. stavek: »Pred uporabo preberite priloženo navodilo!«,
9. način prodaje FFS iz odločbe o registraciji FFS, tako da se navede ustrezen stavek: »Sredstvo se lahko prodaja brez predložitve potrdila o znanju iz fitomedicine.« ali »Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o znanju iz fitomedicine.«,
10. način delovanja,
11. morebitni vplivi na učinkovitost,
12. natančno navodilo za uporabo (vrste rastlin, ciljni škodljivi organizmi, čas uporabe, odmerki, število tretiranj, časovni razmik med tretiranji, način nanašanja, uporaba na manjših površinah in podobno),
13. morebitni posebni pogoji kmetijstva, varstva rastlin ali okolja, v katerih se FFS sme ali ne sme uporabljati,
14. opozorilo o morebitni fitotoksičnosti, sortni občutljivosti oziroma drugem nezaželenem stranskem učinku FFS na rastline, ki se jih tretira, in rastline, ki sledijo v kolobarju,
15. navodilo za mešanje z drugimi pripravki, kompatibilnost in škropilne mešanice,
16. navedba morebitne varnostne čakalne dobe od nanašanja FFS na biotični cilj do:
– setve ali sajenja kulture, ki se tretira,
– setve ali sajenja kulture, ki sledi v kolobarju,
– dovoljenega dostopa ljudi oziroma živali na tretirane površine (delovna karenca),
– spravila pridelka (karenca),
– uporabe pridelka za prehrano,
17. ukrepi za zaščito uporabnika z navedbo zahtevane zaščitne opreme pri rokovanju s FFS, pripravi škropiva, izvajanju tretiranja in pri delu na tretirani površini po tretiranju; znaki zastrupitve in ukrepi prve pomoči pri ljudeh,
18. dodatna opozorila in obvestila za varovanje ljudi, živali in okolja, če so določena v skladu s predpisom, ki ureja dodatna standardna opozorila in obvestila za FFS,
19. navodilo za ravnanje v primeru izpusta FFS v okolje,
20. izpiranje embalaže, ravnanje z odpadki FFS in odpadno embalažo,
21. številka osnovne odločbe o registraciji in ime organa, ki jo je izdal, v primeru sprememb odločbe pa se doda besedilo »z vsemi spremembami«,
22. datum poteka roka uporabe FFS (mesec in leto) in številka serije,
23. stavek v krepkem tisku: »Navedena uporaba je v skladu z odločbo o registraciji«,
24. dodatne druge informacije, če so potrebne.
(2) Podatki iz 1. do 6. točke prejšnjega odstavka morajo biti navedeni v skladu s predpisi o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in pripravkov.
(3) Datum poteka roka uporabe in številka serije sta lahko natisnjena na embalaži. V tem primeru mora biti na etiketi navedeno, kje sta natisnjena.

7. člen

(druge oblike etiket)

(1) Če je FFS opremljeno z dvodelno ali večdelno etiketo, etiketo v obliki zloženke ali podobno etiketo, morajo biti na prvi strani etikete navedeni najmanj podatki v naslednjem vrstnem redu:
1. podatki iz 1. do 6. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
2. pogoji skladiščenja,
3. številka osnovne odločbe o registraciji in ime organa, ki jo je izdal, v primeru sprememb odločbe pa se doda besedilo »z vsemi spremembami«,
4. datum poteka roka uporabe FFS (mesec in leto) in številka serije,
5. stavek: »Pred uporabo preberite priloženo navodilo!«,
6. način prodaje FFS iz odločbe o registraciji FFS, tako da se navede ustrezen stavek: »Sredstvo se lahko prodaja brez predložitve potrdila o znanju iz fitomedicine.« ali »Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o znanju iz fitomedicine.«.
(2) Datum poteka roka uporabe in številka serije sta lahko natisnjena na embalaži. V tem primeru mora biti na etiketi navedeno, kje sta natisnjena.
(3) Na naslednjih straneh etikete ali v notranjosti zloženke morajo biti podatki v naslednjem vrstnem redu:
1. trgovsko ime,
2. način delovanja,
3. morebitni vplivi na učinkovitost,
4. natančno navodilo za uporabo (vrste rastlin, ciljni škodljivi organizmi, čas uporabe, odmerki, število tretiranj, način nanašanja, uporaba na manjših površinah in podobno),
5. morebitni posebni pogoji kmetijstva, varstva rastlin ali okolja, v katerih se FFS sme ali ne sme uporabljati,
6. opozorilo o morebitni fitotoksičnosti, sortni občutljivosti oziroma drugem nezaželenem stranskem učinku FFS na rastline, ki se jih tretira, in rastline, ki sledijo v kolobarju,
7. navodilo za mešanje z drugimi pripravki, kompatibilnost in škropilne mešanice,
8. navedba morebitne varnostne čakalne dobe od nanašanja FFS na biotični cilj do:
– setve ali sajenja kulture, ki se tretira,
– setve ali sajenja kulture, ki sledi v kolobarju,
– dovoljenega dostopa ljudi oziroma živali na tretirane površine (delovna karenca),
– spravila pridelka (karenca),
– uporabe pridelka za prehrano,
9. ukrepi za zaščito uporabnika z navedbo zahtevane zaščitne opreme pri rokovanju s FFS, pripravi škropiva, izvajanju tretiranja in pri delu na tretirani površini po tretiranju; znaki zastrupitve in ukrepi prve pomoči pri ljudeh,
10. dodatna opozorila in obvestila za varovanje ljudi, živali in okolja, če so določena v skladu s predpisom, ki ureja dodatna standardna opozorila in obvestila za fitofarmacevtska sredstva,
11. navodilo za ravnanje v primeru nenamernega izpusta FFS v okolje,
12. izpiranje embalaže, ravnanje z odpadki FFS in odpadno embalažo,
13. stavek v krepkem tisku: »Navedena uporaba je v skladu z odločbo o registraciji«,
14. druge dodatne informacije, če so potrebne.
(4) Na večdelni etiketi mora biti trgovsko ime FFS navedeno na vrhu vsakega ločenega dela etikete.

8. člen

(dvojna etiketa)

(1) FFS je lahko opremljeno z dvojno etiketo: etiketo na embalaži in etiketo z navodilom za uporabo, ki je priložena v ali pritrjena na embalažo. Na etiketi na embalaži morajo biti navedeni podatki v naslednjem vrstnem redu:
1. podatki iz 1. do 6. točke prvega odstavka 6. člena tega pravilnika,
2. pogoji skladiščenja,
3. če prostor dovoljuje, navodilo za mešanje,
4. če prostor dovoljuje, navodilo za ravnanje v primeru nenamernega izpusta FFS v okolje,
5. če prostor dovoljuje, ukrepi za zaščito uporabnika, z navedbo zahtevane zaščitne opreme pri rokovanju s FFS, pripravi škropiva, izvajanju tretiranja in pri delu na tretirani površini po tretiranju; znaki zastrupitve in ukrepi prve pomoči pri ljudeh,
6. če prostor dovoljuje, številka osnovne odločbe o registraciji in ime organa, ki jo je izdal, pri čemer se v primeru sprememb odločbe doda besedilo »z vsemi spremembami.«,
7. datum poteka roka uporabe FFS (mesec in leto) in številka serije,
8. stavek: »Pred uporabo preberite priloženo navodilo!«,
9. način prodaje FFS iz odločbe o registraciji FFS, tako da se navede ustrezen stavek: »Sredstvo se lahko prodaja brez predložitve potrdila o znanju iz fitomedicine.« ali »Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o znanju iz fitomedicine.«.
(2) Datum poteka roka uporabe in številka serije sta lahko natisnjena na embalaži. V tem primeru mora biti na etiketi navedeno, kje sta natisnjena.
(3) Na etiketi z navodilom za uporabo, ki je priložena v ali pritrjena na embalažo, morajo biti navedeni najmanj podatki v naslednjem vrstnem redu:
1. podatki iz 1. do 5. točke prvega odstavka 6. člena tega pravilnika, vključno z grafičnimi znaki v originalni barvi,
2. pogoji skladiščenja,
3. način delovanja,
4. morebitni vplivi na učinkovitost,
5. natančno navodilo za uporabo (vrste rastlin, ciljni škodljivi organizmi, čas uporabe, odmerki, število tretiranj, način nanašanja, uporaba na manjših površinah in podobno),
6. morebitni posebni pogoji kmetijstva, varstva rastlin ali okolja, v katerih se FFS sme ali ne sme uporabljati,
7. opozorilo o morebitni fitotoksičnosti, sortni občutljivosti oziroma drugem nezaželenem stranskem učinku FFS na rastline, ki se jih tretira, in rastline, ki sledijo v kolobarju,
8. navodilo za mešanje z drugimi pripravki, kompatibilnost in škropilne mešanice,
9. navedba morebitne varnostne čakalne dobe od nanašanja FFS na biotični cilj do:
– setve ali sajenja kulture, ki se jo tretira,
– setve ali sajenja kulture, ki sledi v kolobarju,
– dovoljenega dostopa ljudi oziroma živali na tretirane površine (delovna karenca),
– spravila pridelka (karenca),
– uporabe pridelka za prehrano,
10. ukrepi za zaščito uporabnika, z navedbo zahtevane zaščitne opreme pri rokovanju s FFS, pripravi škropiva, izvajanju tretiranja in pri delu na tretirani površini po tretiranju; znaki zastrupitve in ukrepi prve pomoči pri ljudeh,
11. dodatna opozorila in obvestila za varovanje ljudi, živali in okolja, če so določena v skladu s predpisom, ki ureja dodatna standardna opozorila in obvestila za fitofarmacevtska sredstva,
12. navodilo za ravnanje v primeru nenamernega izpusta FFS v okolje,
13. izpiranje embalaže, ravnanje z odpadki FFS in odpadno embalažo,
14. številka osnovne odločbe o registraciji in ime organa, ki jo je izdal, v primeru spremembe odločbe pa se doda besedilo »z vsemi spremembami«,
15. stavek v krepkem tisku: »Navedena uporaba je v skladu z odločbo o registraciji«,
16. dodatne druge informacije, če so potrebne.

9. člen

(druge navedbe)

(1) Označevanje FFS, tudi tistih, ki niso razvrščena kot nevarna, z oznakami »nestrupeno«, »neškodljivo« ali podobnimi oznakami, ni dovoljeno.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se na etiketi lahko navede, da se sredstvo sme uporabljati v času leta čebel ali aktivnosti drugih neciljnih vrst živali, če uporaba tega sredstva zanje predstavlja neznatno nevarnost in če je tako navedeno tudi v odločbi o registraciji FFS.

III. PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE

10. člen

(prehodna določba)

FFS, opremljena z etiketami, ki so bile natisnjene ali naročene pred uveljavitvijo tega pravilnika, so lahko v prometu do poteka roka uporabe, če v odločbi o registraciji FFS ni določeno drugače, vendar najdlje do 31. decembra 2011.

11. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o opremljanju fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 67/01 in 43/02).

12. člen

(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-90/2009

Ljubljana, dne 15. maja 2009

EVA 2008-2311-0024

dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZKŽP