Zapri

Pravilnik o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena – UL 61/2005


Na podlagi petega odstavka 3. člena, 4.a člena, osmega odstavka 10. člena, šestega odstavka 12. člena, tretjega odstavka 14.a člena, šestega odstavka 12. člena, desetega odstavka 20. člena, desetega odstavka 21. člena in petega odstavka 36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 58/02, 45/04-ZdZPKG in 86/04) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina)

Ta pravilnik ureja v skladu z Direktivo Sveta 92/33/EGS z dne 28. aprila 1992 o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (UL L št. 157 z dne 10. 6. 1992, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 92/33/EGS), Direktivo Komisije 93/61/EGS z dne 2. julija 1993 o določitvi načrtov s pogoji, ki jih mora izpolnjevati razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic razen semena v skladu z Direktivo Sveta 92/33/EGS (UL L št. 250 z dne 7. 10. 1993, str. 19; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 93/61/EGS) in Direktivo Komisije 93/62/EGS z dne 5. julija 1993 o izvedbenih ukrepih za nadzor in spremljanje dobaviteljev in obratov v skladu z Direktivo Sveta 92/33/EGS o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (UL L št. 250 z dne 7. 10. 1993, str. 29):

– vrste zelenjadnic, za katere velja ta pravilnik;

– zahteve in pogoje, ki jih mora izpolnjevati razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic, razen semena;

– zahteve za dobavitelja;

– vsebino obrazca vloge za izdajo dovoljenja za izdajo etiket in potrdil dobavitelja;

– vsebino etikete in potrdila, ki ju izda dobavitelj;

– postopek nadzora in spremljanja dobaviteljev ter razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena.

2. člen

(obseg uporabe)

(1) Ta pravilnik se uporablja za razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic, razen semena (v nadaljnjem besedilu: razmnoževalni in sadilni material), ki se trži v Evropski Skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnost).

(2) Zelenjadnice po tem pravilniku so rastline rodov ali vrst, navedenih v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in križanci teh rodov ali vrst.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se določbe tega pravilnika uporabljajo tudi za podlage in druge dele rastlin, ki pripadajo drugim rodovom ali vrstam ali križancem teh rodov ali vrst, če je ali če bo nanje cepljen razmnoževalni ali sadilni material zelenjadnic iz prejšnjega odstavka.

(4) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za razmnoževalni in sadilni material, ki je namenjen izvozu v tretje države, če je pravilno označen in ločen od ostalega razmnoževalnega in sadilnega materiala in če izpolnjuje zahteve iz predpisov, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.

3. člen

(pomen izrazov)

V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

1. »razmnoževalni material« so deli rastlin in ves drug rastlinski material, vključno s podlagami, ki so namenjeni za razmnoževanje in za pridelavo zelenjadnic;

2. »sadilni material« so cele rastline in deli rastlin, vključno s komponentami za cepljenje pri cepljenih rastlinah, ki so namenjeni za sajenje za pridelavo zelenjave;

3. »imenovani laboratorij« je laboratorij, imenovan za izvajanje diagnostičnih preiskav in drugih testov semenskega materiala kmetijskih rastlin v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin, ali v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.

II. ZAHTEVE ZA RAZMNOŽEVALNI IN SADILNI MATERIAL

4. člen

(splošne zahteve za razmnoževalni in sadilni material)

(1) Razmnoževalni in sadilni material se lahko trži, če izpolnjuje zahteve, določene v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka se ne uporablja, če je razmnoževalni in sadilni material namenjen za poskuse ali znanstvene namene, selekcijo ali ohranjanje genske raznolikosti. Vendar pa mora biti razmnoževalni material v tem primeru označen tako, da je namen trženja jasno razviden.

5. člen

(zahteve glede sorte)

Poleg zahtev iz Priloge 2 tega pravilnika mora razmnoževalni in sadilni material, ki se trži v Skupnosti, glede sorte izpolnjevati naslednje zahteve:

– pri rodovih in vrstah zelenjadnic iz Priloge 1 tega pravilnika, ki so zajeti tudi v Direktivi Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 33, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/55/ES), se lahko razmnoževalni ali sadilni material trži le, če je bila sorta vpisana v sortno listo v skladu s predpisi, ki urejajo postopek vpisa sorte v sortno listo in vodenje sortne liste, oziroma sprejeta v skupni katalog sort zelenjadnic v skladu z Direktivo 2002/55/ES;

– pri rodovih in vrstah zelenjadnic iz Priloge 1 tega pravilnika, ki niso zajete v Direktivi 2002/55/ES, se lahko razmnoževalni ali sadilni material trži le, če je bila sorta vpisana v sortno listo v skladu s predpisi, ki urejajo postopek vpisa sorte v sortno listo in vodenje sortne liste, oziroma uradno sprejeta vsaj v eni državi članici Evropske unije v skladu s četrtim odstavkom 9. člena Direktive 92/33/EGS.

6. člen

(zagotavljanje sledljivosti – pogoji in zahteve)

(1) Zaradi zagotavljanja sledljivosti mora biti razmnoževalni in sadilni material med pridobivanjem od starševskih rastlin, pridelavo oziroma spravilom ves čas ločen po partijah.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko dobavitelj med pakiranjem, skladiščenjem, transportom ali dostavo združi ali pomeša razmnoževalni in sadilni material partij različnega izvora, pod pogojem da o tem vodi evidenco s podatki o sestavi združene partije in izvoru posameznih partij, ki jo sestavljajo.

(3) Razmnoževalni in sadilni material sme biti dan na trg le v izenačenih, homogenih partijah, za katere je bilo ugotovljeno, da izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika in ki jih spremljajo etikete oziroma potrdila, ki jih izda dobavitelj v skladu s tem pravilnikom; ta določba se smiselno uporablja tudi za združene partije iz prejšnjega odstavka.

(4) Podrobnejše zahteve glede označevanja oziroma pečatenja ter pakiranja razmnoževalnega in sadilnega materiala so določene v Prilogi 2 tega pravilnika.

7. člen

(zagotavljanje sledljivosti – izjeme)

(1) Ne glede na določbe tretjega odstavka prejšnjega člena se v primeru prodaje na drobno osebam, ki so končni porabniki in ki se pridelavo rastlin ne ukvarjajo poklicno, šteje, da je razmnoževalni in sadilni material označen v skladu s tem pravilnikom, če je označen z osnovnimi podatki o proizvodu, na primer s podatki o vrsti, sorti oziroma o namenu uporabe. Pri navajanju osnovnih podatkov se lahko uporabijo splošno razumljivi simboli in slike.

(2) Določbe prejšnjega člena se ne uporabljajo za dobavitelje, ki izpolnjujejo kriterije za majhne pridelovalce razmnoževalnega in sadilnega materiala iz 9. člena tega pravilnika.

III. ZAHTEVE ZA DOBAVITELJA

8. člen

(splošne zahteve)

(1) Dobavitelj, ki v Republiki Sloveniji prideluje, pripravlja za trg, trži oziroma uvaža razmnoževalni in sadilni material, mora biti pri Fitosanitarni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Uprava) vpisan v register dobaviteljev v skladu s predpisom, ki ureja vodenje registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin, in imeti dovoljenje za izdajanje etiket in potrdil dobavitelja iz tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika, ki ga dobavitelju izda Uprava v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, in s tem pravilnikom.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek dobavitelju, ki izpolnjuje kriterije za majhnega pridelovalca iz 9. člena tega pravilnika, ni potrebno pridobiti dovoljenja za izdajo etiket in potrdil dobavitelja.

9. člen

(majhni pridelovalci, lokalni trg)

(1) Majhni pridelovalci, po tem pravilniku, so dobavitelji, katerih celotna pridelava in prodaja razmnoževalnega in sadilnega materiala je namenjena prodaji oziroma dobavi na lokalnem trgu osebam, ki so končni uporabniki in ki se s pridelavo rastlin ne ukvarjajo poklicno.

(2) Šteje se, da majhni pridelovalec iz prejšnjega odstavka prodaja na lokalnem trgu, če razmnoževalni in sadilni material prodaja na svojem mestu pridelave ali na lokalni tržnici.

10. člen

(dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja)

(1) Za pridobitev dovoljenja za izdajo etiket in potrdil dobavitelja iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika vloži dobavitelj pri Upravi vlogo, ki vsebuje naslednje podatke:

– o dobavitelju: osebno ime in naslov stalnega prebivališča ali firmo in sedež ter davčno številko ali neponovljivo registrsko številko dobavitelja,

– o razmnoževalnem in sadilnem materialu, za katerega namerava izdajati etikete in potrdila dobavitelja, po rodovih in vrstah iz Priloge 1 tega pravilnika,

– o dejavnosti, ki jo opravlja (priprava za trg oziroma trženje razmnoževalnega in sadilnega materiala lastne pridelave oziroma iz nakupa od drugih dobaviteljev),

– o osebi z izkušnjami v pridelavi in pri zdravstvenem varstvu zelenjadnic, ki bo odgovorna za izdajo etiket in potrdil dobavitelja ter za označevanje razmnoževalnega in sadilnega materiala in ki bo na voljo za stike z inšpektorjem, pristojnim za nadzor dobavitelja v skladu z 11. členom tega pravilnika.

(2) Dobavitelj mora vlogi iz prejšnjega odstavka priložiti:

– vzorec etikete oziroma potrdila dobavitelja, ki jih namerava izdajati,

– izjavo, da je seznanjen z obveznostmi dobavitelja, ki izdaja etikete in potrdila dobavitelja, v skladu z zakonom, ki ureja semenski material, in s tem pravilnikom.

(3) Če je vloga popolna, Uprava z odločbo, dobavitelju dovoli izdajo etiket in potrdil dobavitelja za vrste razmnoževalnega in sadilnega materiala, ki so navedene v vlogi.

11. člen

(nadzor in naknadna kontrola)

(1) Zaradi zagotavljanja skladnosti razmnoževalnega in sadilnega materiala z zahtevami tega pravilnika se v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin, in s tem pravilnikom izvajajo:

– nadzor dobaviteljev, ki imajo dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja, na podlagi rednih vsakoletnih pregledov pri dobaviteljih,

– naključni pregledi vseh dobaviteljev, ki so vpisani v register dobaviteljev za pridelavo, pripravo za trg oziroma trženje razmnoževalnega in sadilnega materiala,

– naknadna kontrola razmnoževalnega in sadilnega materiala, ki je na trgu.

(2) Nadzor iz prve alinee prejšnjega odstavka izvaja pristojni fitosanitarni inšpektor najmanj enkrat v rastni dobi v času, ki je najprimernejši glede na vrsto razmnoževalnega in sadilnega materiala, za katerega je dobavitelj pridobil dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja. Fitosanitarni inšpektor izvede nadzor na podlagi evidenc in dokazil, ki jih vodi in hrani dobavitelj, in na podlagi najmanj vizualnih pregledov razmnoževalnega in sadilnega materiala ter objektov za pridelavo, skladiščenje oziroma pripravo za trg. Podrobnejši postopek nadzora iz prve alinee prejšnjega odstavka je opredeljen v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.

(3) Pri nadzoru iz druge alinee prvega odstavka tega člena izvede pristojni fitosanitarni inšpektor naključne preglede dobaviteljev, ki so vpisani v register dobaviteljev za pridelavo, pripravo za trg oziroma trženje razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena, v obsegu in na način, kot je določen v navodilih v priročniku fitosanitarne inšpekcije.

(4) Za naknadno kontrolo iz tretje alinee prvega odstavka tega člena odvzame pristojni fitosanitarni inšpektor vzorce od določenega deleža partij razmnoževalnega in sadilnega materiala, ki so dane na trg, ne glede na državo pridelave. Odvzeti vzorci se preverijo v poskusih na polju in z laboratorijskimi testi, ki jih opravita izvajalec preizkušanja sort in laboratorij, imenovana v skladu s predpisom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin.

(5) Vrste zelenjadnic, pri katerih se izvede naknadna kontrola, ter obseg vzorčenj iz prejšnjega odstavka se določijo z letnim programom dela za fitosanitarno področje, ki ga sprejme minister, pristojen za kmetijstvo. Način odvzema vzorcev ter metode preizkušanja in laboratorijskih testov določi predstojnik Uprave v skladu z navodili in protokoli, ki jih za izvedbo primerjalnih poskusov in testov Skupnosti sprejme pristojni organ Skupnosti in so dosegljivi na Upravi in njenih spletnih straneh (http://www.furs.si).

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen

(prehodne določbe)

(1) Za razmnoževalni in sadilni material, ki je bil do uveljavitve tega pravilnika pridelan v skladu s Pravilnikom o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (Uradni list RS, št. 91/03 in 38/04), se šteje, da izpolnjuje zahteve po tem pravilniku.

(2) Za razmnoževalni in sadilni material, ki je bil do uveljavitve tega pravilnika označen in dan na trg v skladu s pravilnikom iz prejšnjega odstavka se šteje, da je bil označen in dan na trg v skladu s tem pravilnikom.

13. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (Uradni list RS, št. 91/03 in 38/04).

14. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2005.

 

 

Št. 321-08-444/2004

Ljubljana, dne 7. junija 2005.

EVA 2005–2311–0078

Ministrica

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Marija Lukačič l. r.

 

PRILOGA 1: Seznam rodov in vrst zelenjadnic

Botanično ime

Slovensko ime vrste

Allium ascalonicum L.

šalotka

Allium cepa L.

čebula

Allium fistulosum L.

zimski luk

Allium porrum L.

por

Allium sativum L.

česen

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

krebuljica

Apium graveolens L.

navadna zelena

Asparagus officinalis L.

navadni beluš (špargelj)

Beta vulgaris L. var. vulgaris

mangold

Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.

rdeča pesa

Brasica oleracea L. convar. acephala (DC)
Alef. var. sabellica L.

kodrolistni ohrovt

Brasica oleracea L. convar. botrytis (L.)
Alef. var. botrytis L.

cvetača

Brasica oleracea L. convar. botrytis (L.)
Alef. var. cymosa Duch.

brokoli

Brassica oleracea L. convar. oleracea var.
gemmifera DC

brstični ohrovt

Brasica oleracea L. convar. capitata (L.)
Alef. var. sabauda L.

ohrovt

Brasica oleracea L. convar. capitata (L.)
Alef. var. alba DC

belo zelje

Brasica oleracea L. convar. capitata (L.)
Alef. var. rubra DC

rdeče zelje

Brasica oleracea L. convar. acephala (DC)
Alef. var. Gongylodes

kolerabica

Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.

kitajski kapus

Brassica rapa L. var. Rapa

strniščna repa

Capsicum annuum L.

paprika

Cichorium endivia L.

endivija

Cichorium intybus L. (partim)

korenasti radič

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

lubenica

Cucumis melo L.

melona

Cucumis sativus L.

navadna kumara

Cucurbita maxima L. Dushesne

navadna buča

Cucurbita pepo L.

vrtna buča (cukini)

Cynara cardunculus L.

kardij

Cynara scolymus

artičoka

Daucus carota L.

navadno korenje

Foeniculum vulgare Miller

navadni komarček

Lactuca sativa L.

solata

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

paradižnik

Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill

pravi peteršilj

Phaseolus coccineus L.

turški fižol

Phaseolus vulgaris L.

navadni fižol

Pisum sativum L. (partim)

navadni grah, ne vključuje
krmnega graha

Raphanus sativus L.

vrtna redkev in redkvica

Rheum spp.

rabarbara

Scorzonera hispanica L.

črni koren

Solanum melongena L.

jajčevec

Spinacia oleracea L.

špinača

Valerianella locusta (L.) Laterr.

navadni motovilec

Vicia faba L. (partim)

bob

 

PRILOGA 2: Podrobnejše zahteve, ki jih mora izpolnjevati razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic, razen semena

1. Splošno

V tej prilogi so določene podrobnejše zahteve, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja, sortnosti in kakovosti ter glede označevanja izpolnjevati:
– razmnoževalni material (rastline v rasti in deli rastlin, vključno s podlagami) in iz njega pridobljen sadilni material zelenjadnic iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika
– podlage in drugi deli drugih rastlin iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika.

Zahteve iz te priloge se uporabljajo ne glede na uporabljeni način razmnoževanja, ob upoštevanju proizvodnega cikla razmnoževalnega materiala posameznega rodu ali vrste rastlin.

2. Zahteve glede zdravstvenega stanja

2.1. Razmnoževalni in sadilni material mora izpolnjevati zahteve, določene za posamezni rod ali vrsto s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin, in Direktivo Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L št. 169 z dne 10. 7. 2000, str. 1; z vsemi spremembami).

2.2. Razmnoževalni in sadilni material mora biti vsaj na podlagi vizualnega pregleda praktično brez škodljivih organizmov in bolezni, ki lahko vplivajo na njegovo kakovost, oziroma brez znakov ali simptomov prisotnosti škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo njegovo uporabnost; zlasti mora biti brez škodljivih organizmov in bolezni, ki so za posamezni rod ali vrsto navedeni v Prilogi k Direktivi 93/61/EGS.

2.3. Razmnoževalni in sadilni material, ki v rasti kaže vidne znake ali simptome škodljivih organizmov ali bolezni iz prejšnje točke, se takoj po njihovem pojavu tretira ali odstrani, če tretiranje zaradi narave škodljivih organizmov ne pride v poštev.

2.4. Čebulice šalotke in česna morajo izpolnjevati tudi naslednjo zahtevo: razmnoževalni material mora izvirati neposredno iz materiala, ki je bil med rastjo pregledan in je bilo ugotovljeno, da je praktično brez škodljivih organizmov in bolezni iz točke 2.2 te priloge oziroma brez znakov ali simptomov le-teh.

3. Zahteve glede sortnosti in kakovosti

3.1. Razmnoževalni in sadilni material mora imeti primerno pristnost in čistost glede na vrsto ali rod, ki ji pripada, in biti sortno pristen in čist.

3.2 Razmnoževalni in sadilni material mora biti:
– nepoškodovan in brez drugih napak, ki lahko vplivajo na kakovost oziroma zmanjšajo njegovo uporabnost kot razmnoževalni ali sadilni material,
– dovolj vitalen in takih dimenzij, da se ga lahko uporabi kot razmnoževalni ali sadilni material; imeti mora primerno razmerje med koreninami, stebli in listi.

4. Zahteve glede označevanja

4.1. Etiketa ali potrdilo dobavitelja, ki se izda za razmnoževalni in sadilni material, mora biti iz ustreznega, pred tem še neuporabljenega materiala. Natisnjena mora biti vsaj v enem od uradnih jezikov Skupnosti.

4.2. Obvezni podatki, ki jih vsebuje etiketa ali potrdilo dobavitelja, so:
– »ES kakovost«,
– oznaka države članice Skupnosti,
– odgovorni uradni organ ali njegova oznaka,
– registrska ali akreditacijska številka dobavitelja,
– osebno ime in naslov ali firma in sedež dobavitelja,
– številka partije ali serije ali tedenska ali zbirna številka,
– datum izdaje etikete ali potrdila,
– v primeru sadik, vzgojenih iz semena, ki se trži v skladu s predpisi o trženju semena zelenjadnic: referenčna številka partije semena,
– ime vrste ali botanično ime, če material spremlja rastlinski potni list, izdan v skladu s predpisi, ki urejajo izdajo rastlinskih potnih listov,
– ime sorte; v primeru podlag ime sorte podlage ali njeno oznako,
– količina,
– v primeru uvoza iz tretjih držav: država pridelave.

4.3. Šteje se, da je zahteva glede obveznega podatka iz osme alinee prejšnje točke izpolnjena tudi, če dobavitelj ta podatek na zahtevo posreduje pristojnemu uradnemu organu države članice Skupnosti.

4.4. Če razmnoževalni in sadilni material spremlja rastlinski potni list v skladu s predpisi, ki urejajo izdajo rastlinskih potnih listov, se rastlinski potni list šteje kot etiketa ali potrdilo dobavitelja iz 4.2. točke te priloge pod pogojem, da dobavitelj dodatno navede naslednje podatke, ki so lahko na istem dokumentu kot rastlinski potni list, vendar jasno ločeni od podatkov potnega lista:
– »ES kakovost«;
– o odgovornem uradnem organu, če je za rastlinske potne liste odgovoren drug uradni organ kot je naveden v tretji alinei 4.2. točke te priloge;
– ime sorte;
– v primeru uvoza iz tretjih držav: ime države pridelave.

PRILOGA 3: Postopki nadzora in spremljanja dobaviteljev ter njihovih mest pridelave

1. Pristojni fitosanitarni inšpektor redno izvaja nadzor in spremljanje dobaviteljev ter njihovih mest pridelave z namenom, da se nenehno zagotavlja skladnost z zahtevami, ki jih določa ta pravilnik.

2. Nadzor se izvede na mestu pridelave, najmanj enkrat v rastni dobi v času, ko je mogoče preveriti, ali razmnoževalni in sadilni material izpolnjuje zahteve iz 4., 5. oziroma 6. člena tega pravilnika ter iz Priloge 2 tega pravilnika.

3. Pri nadzoru se preveri ali dobavitelj izpolnjuje zlasti naslednje obveznosti dobavitelja, ki so določene z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, pri čemer se upošteva vrsto dejavnosti dobavitelja (pridelava, priprava za trg, trženje razmnoževalnega oziroma sadilnega materiala):

3.1. opredelitev kritičnih točk, ki bi lahko vplivale na kakovost razmnoževalnega in sadilnega materiala, ki ga prideluje; pri tem se preveri, ali dobavitelj upošteva naslednje kritične točke v pridelavi:
– kakovost razmnoževalnega in sadilnega materiala, uporabljenega za začetek pridelave,
– sejanje, pikiranje, presajanje oziroma sajenje razmnoževalnega in sadilnega materiala,
– skladnost z zahtevami, ki jih določajo predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin,
– načrt in način pridelave,
– splošna oskrba posevka ali nasada,
– postopki razmnoževanja,
– postopki spravila pridelka,
– higiena,
– tretiranje,
– embaliranje,
– skladiščenje,
– transport,
– administracija;

3.2. vodenje zapisov in hramba dokazil o pridelavi; pri tem se preveri, ali dobavitelj vodi in hrani zapise na način, ki omogoča pristojnemu inšpektorju celovit pregled:

a) nad razmnoževalnim in sadilnim materialom, ki ga dobavitelj:
– nabavi z namenom skladiščenja ali sajenja na mestu pridelave,
– prideluje na mestu pridelave,
– dobavi drugim osebam;

b) nad kakršnim koli kemičnim tretiranjem razmnoževalnega in sadilnega materiala, ki ga je izvedel dobavitelj;

3.3. stalno spremljanje in nadziranje kritičnih točk ter izvajanje pregledov zdravstvenega stanja razmnoževalnega in sadilnega materiala; pri tem se preveri, ali dobavitelj:

a) je uvedel in tudi dejansko uporablja metode za spremljanje in nadzor kritičnih točk iz 3.1. točke te priloge, zlasti ali:
– te metode obstajajo in se dejansko uporabljajo za kontrolo posamezne kritične točke iz 3.1. točke te priloge,
– so te metode zanesljive,
– so te metode ustrezne za presojo načrta pridelave in trženja, ter
– je osebje dobavitelja usposobljeno za izvajanje kontrole;

b) opravlja predvidene vizualne preglede zdravstvenega stanja razmnoževalnega in sadilnega materiala v času in na način, kot je opredeljeno v načrtu spremljanja in zatiranja karantenskih škodljivih

organizmov in škodljivih organizmov iz priloge k Direktivi 93/61/EGS, ki ga pripravi dobavitelj zaradi izpolnjevanja obveznosti dobavitelja v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: načrt spremljanja in zatiranja škodljivih organizmov);

3.4. jemanje vzorcev za analize v imenovanem laboratoriju, pri tem se preveri, ali:
– so bili vzorci odvzeti v različnih fazah pridelave in v takih presledkih, kot je opredeljeno v načrtu spremljanja in zatiranja škodljivih organizmov,
– so bili vzorci odvzeti na tehnično pravilen način po statistično zanesljivem postopku, pri čemer se upošteva vrsta analize, ki bo opravljena,
– so osebe, ki jemljejo vzorce, za to strokovno usposobljene,
– je analize vzorcev opravil imenovani laboratorij.


Avtor: ZŽI