Zapri

Pravilnik o pridelavi in trženju semena ohranjevalnih sort - UL 49/2009


 Na podlagi osmega in enajstega odstavka 10. člena, osmega odstavka 14. člena, prvega odstavka 28. člena, petega odstavka 36. člena in prvega odstavka 68. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo in 41/09), izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o pridelavi in trženju semena ohranjevalnih sort

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa posebne zahteve za pridelavo semena ohranjevalnih sort, posebne zahteve glede kakovosti semena ter glede pakiranja in označevanja semena ohranjevalnih sort, največje količine semena ohranjevalnih sort, ki se smejo pridelovati in tržiti, roke in način obveščanja o pridelavi in trženju semena, uradni nadzor nad pridelavo in trženjem semena ter naknadno kontrolo semena ohranjevalnih sort v skladu z Direktivo Komisije 2008/62/ES z dne 20. junija 2008 o določitvi nekaterih odstopanj za sprejetje kmetijskih domačih sort in sort poljščin, ki so naravno prilagojene na lokalne in regionalne pogoje in so ogrožene zaradi genske erozije, ter za trženje semena in semenskega krompirja navedenih domačih sort in sort poljščin (UL L št. 162 z dne 21. 6. 2008, str. 13).

2. člen

(seme ohranjevalnih sort)

(1) Seme ohranjevalnih sort je seme krmnih rastlin, žit, pese, oljnic in predivnic, zelenjadnic ter semenski krompir ohranjevalnih sort.
(2) Ohranjevalne sorte iz prejšnjega odstavka so sorte, ki so kot take vpisane v sortno listo v Republiki Sloveniji v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: sortna lista), oziroma v skupni katalog sort poljščin v skladu s predpisom Evropske unije, ki ureja skupni katalog sort poljščin (v nadaljnjem besedilu: skupni katalog sort poljščin) ali v skupni katalog sort zelenjadnic v skladu s predpisom Evropske unije, ki ureja trženje semena zelenjadnic (v nadaljnjem besedilu: skupni katalog sort zelenjadnic).

3. člen

(splošne zahteve za seme ohranjevalnih sort)

Če ni s tem pravilnikom drugače določeno, se za pridelavo in trženje semena ohranjevalnih sort uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja trženje semena krmnih rastlin in pese, pravilnika, ki ureja trženje semena žit, pravilnika, ki ureja trženje semena oljnic in predivnic, pravilnika, ki ureja trženje semena zelenjadnic, ter pravilnika, ki ureja trženje semenskega krompirja.

II. POSEBNE ZAHTEVE ZA SEME OHRANJEVALNIH SORT

1. Pridelava semena

4. člen

(obvestilo o nameravani pridelavi)

(1) Dobavitelj mora vsako leto pred začetkom pridelave obvestiti Fitosanitarno upravo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Uprava) o nameravani pridelavi semena ohranjevalnih sort. Obvestilo vsebuje najmanj naslednje podatke o:
– dobavitelju: osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež dobavitelja ter njegovo neponovljivo registrsko številko,
– pridelovalcu, kadar le-ta prideluje seme v imenu in na račun dobavitelja: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež pridelovalca,
– mestu pridelave: naslov in identifikacijsko oznako KMG-MID kmetijskega gospodarstva, ki se kmetijskemu gospodarstvu dodeli ob vpisu v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: register KMG) v skladu s predpisom, ki ureja register KMG,
– o ohranjevalnih sortah, ki jih bo prideloval; za vsako ohranjevalno sorto mora navesti:
1. vrsto in sorto rastlin,
2. lokacijo zemljišča, na katerem bo semenski posevek: identifikacijsko oznako GERK-PID zemljišča, dodeljeno temu zemljišču ob vpisu v register KMG v skladu s predpisom, ki ureja register KMG,
3. predviden obseg pridelave (površino),
4. pričakovano količino semena, ki bo pridelana na prijavljeni površini.
(2) Dobavitelj mora obvestiti Upravo o nameravani pridelavi semena ohranjevalnih sort do naslednjih predpisanih rokov:
1. Žita:
– do 15. septembra za ozimna žita,
– do 15. februarja za jara žita,
– do 1. aprila za koruzo in sirek in
– do 10. junija za navadno ajdo in navadno proso.
2. Krmne rastline in pesa:
– do 15. marca za spomladansko setev krmnih rastlin in peso,
– do 15. avgusta za jesensko setev krmnih rastlin.
3. Oljnice in predivnice:
– do 15. marca za spomladansko setev oljnic in predivnic,
– do 15. avgusta za jesensko setev oljnic in predivnic.
4. Krompir:
– do 15. marca.
5. Zelenjadnice:
– do 15. januarja za plodovke, čebulnice, lobodovke, beluše in solato,
– do 15. februarja za kapusnice (križnice), bučnice, bob in grah,
– do 15. marca za sladko koruzo in fižol
– do 1. maja za podzemno kolerabo, vrtno redkev, endivijo, radič in motovilec.
(3) Obrazec obvestila o semenski pridelavi je dostopen na Upravi in na spletni strani Uprave (http://www.furs.si).
(4) Na podlagi podatkov o pričakovanih količinah pridelanega semena, zbranih iz obvestil iz prvega odstavka tega člena, Uprava preveri, ali bi lahko bile s predvideno pridelavo prekoračene največje predpisane količine semena ohranjevalnih sort, ki se lahko tržijo in so določene v 10. členu tega pravilnika. Če ugotovi, da te količine semena ne bodo prekoračene, Uprava o tem obvesti dobavitelje najpozneje v 10 dneh po preteku rokov iz drugega odstavka tega člena.
(5) Če Uprava iz obvestil iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da bodo s predvideno pridelavo semena največje predpisane količine semena iz 10. člena tega pravilnika prekoračene, posameznemu dobavitelju z odločbo določi sorazmerno količino semena, ki ga sme iz prijavljene pridelave tržiti v naslednji rastni dobi.

5. člen

(posebne zahteve za pridelavo ohranjevalnih sort)

(1) Pridelovati se smejo samo ohranjevalne sorte, ki so kot take vpisane v sortno listo oziroma v skupni katalog sort poljščin ali v skupni katalog sort zelenjadnic.
(2) Seme posamezne ohranjevalne sorte se sme pridelovati samo v regiji porekla ohranjevalne sorte, ali v dodatnem območju za pridelavo semenskega materiala, ki ga je odobrila Uprava v skladu s predpisom, ki ureja postopek vpisa sorte v sortno listo.
(3) Za setev ali saditev semenskih posevkov za pridelavo semena je treba uporabiti seme, pridelano v skladu s splošno uveljavljenimi postopki in metodami za vzdrževanje sorte.

2. Priprava semena za trg

6. člen

(posebne zahteve za seme ohranjevalnih sort)

(1) Seme ohranjevalne sorte krmnih rastlin, žit, pese ter oljnic in predivnic mora glede kakovosti izpolnjevati zahteve za najnižjo dovoljeno kategorijo uradno potrjenega semena, predpisane v prilogi 1 in 2 pravilnika, ki ureja trženje semena posameznih vrst oziroma skupin kmetijskih rastlin iz 3. člena tega pravilnika, razen zahtev glede najmanjše sortne čistosti.
(2) Seme ohranjevalne sorte iz prejšnjega odstavka mora imeti takšno sortno čistost glede na vrsto rastline in metodo vzdrževanja, da se jasno loči od drugih sort iste vrste.
(3) Seme ohranjevalne sorte zelenjadnic mora glede kakovosti ustrezati zahtevam, za kategorijo standardno seme, v skladu s pravilnikom, ki ureja trženje semena zelenjadnic iz 3. člena tega pravilnika.
(4) Seme ohranjevalnih sort mora glede velikosti partije in velikosti vzorcev za analizo kakovosti semena izpolnjevati zahteve iz priloge 3 pravilnika, ki ureja trženje semena posameznih vrst oziroma skupin kmetijskih rastlin iz 3. člena tega pravilnika.
(5) Semenski krompir ohranjevalne sorte mora izpolnjevati zahteve za najnižjo dovoljeno kategorijo uradno potrjenega semena, predpisane s pravilnikom, ki ureja trženje semenskega krompirja iz 3. člena tega pravilnika, razen zahtev glede velikosti gomoljev v partiji. Partije semenskega krompirja se lahko tržijo, tudi če ne izpolnjujejo zahtev glede velikosti gomoljev v partiji, določenih s pravilnikom, ki ureja trženje semenskega krompirja iz 3. člena tega pravilnika.

7. člen

(preverjanje izpolnjevanja posebnih zahtev)

(1) Seme ohranjevalnih sort ni treba uradno potrditi. Izpolnjevanja zahtev iz prejšnjega člena zagotavlja dobavitelj sam.
(2) Dobavitelj mora zagotoviti, da se vzorci za analizo kakovosti semena odvzamejo iz homogenih partij semena in da se za vzorčenje semena in opravljanje analiz kakovosti semena uporabljajo metode Mednarodne zveze za testiranje semena, ki so dostopne na Upravi.

8. člen

(posebne zahteve glede pakiranja in označevanja)

(1) Seme ohranjevalnih sort se sme tržiti le v homogenih partijah in zaprtih pakiranjih, ki imajo ustrezen sistem zapiranja in označevanja.
(2) Pakiranja semena mora dobavitelj zapreti tako, da jih ni mogoče odpreti brez poškodbe sistema zapiranja ali poškodbe na etiketi ali na pakiranju. Za zagotovitev izvirnosti zapiranja sistem zapiranja sestavlja etiketa ali pritrditev uradne plombe.
(3) Pakiranja semena ohranjevalnih sort morajo biti označena z etiketo dobavitelja ali pa morajo biti podatki natisnjeni ali odtisnjeni neposredno na embalažo.
(4) Na etiketi oziroma na embalaži morajo biti natisnjeni naslednji podatki:
– ime in naslov dobavitelja ali njegova registrska številka,
– vrsta,
– ime ohranjevalne sorte,
– besedi »ohranjevalna sorta«,
– regija porekla,
– oznaka dodatnega območju za pridelavo semena, če se območje pridelave semena razlikuje od regije porekla,
– številka partije semena, ki jo navede dobavitelj,
– leto zapiranja, izraženo kot »zaprto …« (leto), ali leto zadnjega vzorčenja za ponovno analizo kalivosti, izraženo kot: »vzorčeno ….« (leto); za semenski krompir samo »zaprto ….« (leto),
– neto ali bruto masa pakiranja, ali navedeno število semen; za semenski krompir samo neto ali bruto masa pakiranja,
– kadar je seme tretirano, beseda »tretirano:« ime fitofarmacevtskega sredstva (FFS),
– besede »Pravila in standardi ES«.
(5) Če je na etiketi navedena masa semena in se uporabijo granulirana fitofarmacevtska sredstva, snovi za oblaganje ali drugi trdni dodatki, se na etiketi navede lastnosti kemične obdelave ali dodatkov in približno razmerje med maso klobčičev ali čistih semen in celotno maso, razen pri semenskem krompirju.

3. Trženje semena

9. člen

(posebne zahteve za trženje)

Seme ohranjevalne sorte se lahko trži le v regiji porekla in če je bilo pridelano v regiji porekla ali v dodatno odobrenem območju za pridelavo semenskega materiala, v skladu s predpisom, ki ureja postopek vpisa sorte v sortno listo.

10. člen

(količinske omejitve)

(1) Količina semena posamezne ohranjevalne sorte krmnih rastlin, žit, pese, oljnic in predivnic ter semenskega krompirja, ki se sme tržiti v določenem letu, ne sme presegati 0,5% količine semena iste vrste kmetijske rastline, ki se uporabi za setev v Republiki Sloveniji v eni rastni dobi, vendar največ do količine semena, ki je potrebna za setev 100 ha.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pri krmnem grahu, pšenici, ječmenu, koruzi, krompirju, oljni ogrščici in sončnici ta količina ne sme presegati 0,3% količine semena teh vrst kmetijskih rastlin, ki se uporabi za setev v Republiki Sloveniji v eni rastni dobi, vendar največ do količine semena, ki je potrebna za setev 100 ha.
(3) Skupna količina semena vseh ohranjevalnih sort posamezne vrste krmnih rastlin, žit, pese, oljnic in predivnic ter semenskega krompirja ne sme presegati 10% količine semena iste vrste kmetijskih rastlin, ki se uporabi za setev v Republiki Sloveniji v eni rastni dobi.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v primeru, kadar količina semena iz prejšnjega odstavka ne zadostuje za setev 100 ha, največja skupna dovoljena količina semena poveča tako, da zadostuje za setev 100 ha.
(5) Največje dovoljene količine semena ohranjevalnih sort krmnih rastlin, žit, pese, oljnic in predivnic ter semenskega krompirja, ki se lahko tržijo v Republiki Sloveniji v skladu s prvim, drugim, tretjim oziroma četrtim odstavkom tega člena, se objavijo v uradnem glasilu Uprave in na njeni spletni strani (http//www.furs.si).

11. člen

(obveščanje o trženju in evidenca pridelave)

(1) Dobavitelji, ki tržijo seme ohranjevalnih sort, morajo Upravi do 31. januarja za preteklo leto sporočiti količino semena za vsako ohranjevalno sorto, ki so jo dali na trg.
(2) Uprava v okviru evidence pridelave semenskega materiala kmetijskih rastlin vodi evidenco o podatkih iz obvestila o nameravani pridelavi semena ohranjevalnih sort iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, o morebitnih omejitvah pridelave iz četrtega in petega odstavka 4. člena tega pravilnika ter o količinah iz prejšnjega odstavka.

III. NADZOR IN NAKNADNA KONTROLA

12. člen

(nadzor nad pridelavo in trženjem)

Fitosanitarni inšpektorji preverjajo ali:
– dobavitelj prideluje oziroma trži seme ohranjevalne sorte, ki je vpisana kot taka v sortno listo,
– dobavitelj prideluje oziroma trži seme ohranjevalne sorte na območju, določenem z odločbo o vpisu te sorte v sortno listo,
– dobavitelj prideluje oziroma trži seme ohranjevalne sorte do največje dovoljene količine.

13. člen

(naknadna kontrola)

(1) Seme ohranjevalnih sort se vključi v program naknadne kontrole, ki se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja semenski material. V naknadni kontroli semena ohranjevalnih sort, se ne glede na določbe predpisov iz 3. člena tega pravilnika, preverja le sortna pristnost in sortna čistost ohranjevalnih sort.
(2) Pristojni inšpektor odvzame uradne vzorce semena ohranjevalnih sort za naknadno kontrolo. Delež vzorcev v naknadni kontroli je od 5% do 10% vseh partij semena.
(3) Za opravljanje naknadne kontrole se uporabljajo metode za naknadno kontrolo semena kmetijskih rastlin, v katerih je določen tudi način odvzema vzorcev. Metode so dosegljive pri Upravi in na njeni spletni strani (http//www.furs.si).

IV. KONČNA DOLOČBA

14. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-127/2009

Ljubljana, dne 10. junija 2009

EVA 2008-2311-0136

dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZKŽP