Zapri

Pravilnik o pogojih in trajanju karantene za uvožene živali, valilna jajca, živalsko seme, jajčne celice in zarodke - sprememba - UL 35/2000


Na podlagi dvajsete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96 in 101/99, 98/99 ZZZiv, 8/00 ZUT) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 P R A V I L N I K
o dopolnitvah pravilnika o pogojih in trajanju  karantene za uvožene živali, valilna jajca, živalsko seme, jajčne celice in zarodke 

1. člen

V pravilniku o pogojih in trajanju karantene za uvožene živali, valilna jajca, živalsko seme, jajčne celice in zarodke (Uradni list RS, št. 55/99) se za 5. členom doda nov 6. člen, ki se glasi: 

»6. člen

Karantenski objekt za pitanje govedi iz uvoza, ki se po končanem pitanju lahko oddajo le v zakol, je namensko pitališče (v nadaljnjem besedilu: pitališče). Pitališče je dvorišče z objekti.
Za pitališče veljajo pogoji iz 4. in 5. člena tega pravilnika, kolikor niso v nasprotju z naslednjimi pogoji:
posamezni objekti na dvorišču morajo biti ločeni tako, da predstavljajo funkcionalno celoto;
živali iz istega vozila ali pošiljke morajo biti nameščene skupaj, v en objekt. Objekt se lahko polni največ 14 dni. Premeščanje živali med objekti je možno le pod pogojem, da se premesti vse živali iz določenega objekta;
vhlevljanje novih živali je dovoljeno v prazne objekte, po opravljenem mehaničnem čiščenju in dezinfekciji;
evidence o nastanjenih živalih, veterinarsko-sanitarnih posegih, poginih, usmrtitvah in zakolih živali je potrebno voditi ločeno po objektih;
v pitališču morajo biti živali preiskane na bolezni, navedene v prilogi 3, ki je objavljena skupaj s tem pravilnikom kot njegov sestavni del, oziroma so določene v odločbi VURS;
zbiranje gnoja mora biti urejeno tako, da zagotavlja ločeno zbiranje za že vhlevljene živali in za novo vhlevljene živali. V nasprotnem primeru je potrebno pitališče izprazniti in počakati tri mesece, da se gnoj sterilizira. Gnojnično jamo je potrebno izprazniti, globoki nastilj pa odstraniti pred vhlevljanjem novih živali.« 

2. člen

V drugem odstavku 8. člena se besedilo »piščance, ki so se izvalili« nadomesti z besedilom »perutnino, ki se je izvalila«. 

3. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 323-100/99-1
Ljubljana, dne 12. aprila 2000.

 

Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI