Zapri

Pravilnik o izvajanju rednih uradnih veterinarskih pregledov na gospodarstvih – UL 23/2006


Na podlagi šestega odstavka 6. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o izvajanju rednih uradnih veterinarskih pregledov na gospodarstvih

1. člen

Ta pravilnik določa način izvedbe in financiranje rednih uradnih veterinarskih pregledov (v nadaljnjem besedilu: veterinarski pregledi) na gospodarstvih, od koder izvirajo živali in živalski proizvodi, namenjeni trgovanju ali prometu v skladu z Direktivo Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (UL L št. 224 z dne 18. 8. 1990, str. 29, z vsemi spremembami).

2. člen

(1) Veterinarski pregledi po tem pravilniku morajo biti opravljeni na gospodarstvih, kjer redijo domače parklarje (govedo, prašiče, ovce in koze), kopitarje, domačo perutnino, lagomorfe in gojeno divjad:

– ki so namenjeni prometu ali trgovanju;

– ki so namenjeni proizvodnji živil oziroma katerih proizvodi so namenjeni proizvodnji živil z namenom dajanja živil na trg.

(2) Veterinarskega pregleda ni treba opraviti na gospodarstvih, ki redijo živali iz prejšnjega odstavka za lastno domačo porabo.

3. člen

(1) Stroški veterinarskih pregledov po tem pravilniku se krijejo iz proračuna Republike Slovenije.

(2) Cenik za opravljanje veterinarskih pregledov pripravi Veterinarska zbornica, potrdi in sprejme pa ga generalni direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).

4. člen

(1) Veterinarske preglede opravijo odobreni veterinarji.

(2) Če odobreni veterinar na gospodarstvu izvaja dela iz pravilnika, ki ureja izvajanje sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v posameznem letu, mora hkrati s temi deli izvesti tudi veterinarski pregled.

(3) Če odobreni veterinar ne opravi veterinarskih pregledov na predpisan način ali jih ne opravi do 30. novembra tekočega leta, območni urad VURS določi drugega odobrenega veterinarja, da do konca tekočega leta opravi te veterinarske preglede.

5. člen

Veterinarski pregled obsega pregled:

– podatkov o gospodarstvu;

– kategorij in števila živali na gospodarstvu;

– dnevnika veterinarskih posegov;

– registrov živali na gospodarstvu in predpisane označitve živali;

– izpolnjevanja zahtev za zaščito rejnih živali;

– zdravstvenega stanja živali na gospodarstvu.

6. člen

(1) O opravljenem veterinarskem pregledu odobreni veterinar sestavi zapisnik na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani VURS – www.vurs.gov.si, ugotovitve pa mora tekoče, najkasneje treh delovnih dneh, vnesti v aplikacijo VOLOS za vnos uradnih veterinarskih pregledov na gospodarstvu.

(2) Če gospodarstvo iz tega pravilnika še ni vpisano v register kmetijskih gospodarstev ali če se reja živali trajno opušča, se prva stran zapisnika uporabi tudi kot vloga za izbris oziroma vpis v register kmetijskih gospodarstev in evidenco imetnikov rejnih živali. Podpisan original pošlje odobreni veterinar na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Služba za identifikacijo in registracijo živali.

(3) Če odobreni veterinar pri veterinarskem pregledu iz tega pravilnika ugotovi pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti, to navede v zapisniku, v katerega vnese tudi pisno navodilo za odpravo pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti.

(4) Odobreni veterinar vpiše datum in evidenčno številko zapisnika o opravljenem veterinarskem pregledu v dnevnik veterinarskih posegov na gospodarstvu.

(5) Odobreni veterinar mora poslati na območni urad VURS poročilo o opravljenih veterinarskih pregledih do 15. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec.

7. člen

Do imenovanja odobrenih veterinarjev v skladu z zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti, opravljajo veterinarske preglede po tem pravilniku veterinarske organizacije, ki na območju, na katerem se nahaja gospodarstvo, izvajajo ukrepe iz pravilnika, ki ureja izvajanje sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v posameznem letu, veterinarske preglede v poslovnih sistemih za rejo živali, trgovanje in proizvodnjo živil pa veterinarske organizacije, ki v teh sistemih izvajajo dela iz navedenega pravilnika.

8. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 7-37/2006

Ljubljana, dne 14. februarja 2006

EVA 2006-2311-0024

Marija Lukačič l.r.

Ministrica za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZŽI