Zapri

Pravilnik o spremembah Pravilnika o rutinskih diagnostičnih preiskavah in načinu zdravljenja merjascev v odobrenih osemenjevalnih središčih - UL 42/2010


Na podlagi 76. člena in drugega odstavka 97. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o rutinskih diagnostičnih preiskavah in načinu zdravljenja merjascev v odobrenih osemenjevalnih središčih

1. člen

V Pravilniku o rutinskih diagnostičnih preiskavah in načinu zdravljenja merjascev v odobrenih osemenjevalnih središčih (Uradni list RS, št. 36/04) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:

»1. člen

(vsebina)

Ta pravilnik določa rutinske diagnostične preiskave, način zdravljenja merjascev v odobrenih osemenjevalnih središčih, pogoje za trgovanje s semenom merjascev na teritoriju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in uvoz iz tretjih držav ter veterinarski inšpekcijski nadzor v skladu z:

- Direktivo Sveta z dne 26. junija 1990 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet znotraj Skupnosti in za uvoz semena domačih prašičev (UL L št. 224 z dne 18. 8. 1990, str. 62), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2008/73/ES z dne 15. julija 2008 o poenostavitvi postopkov za oblikovanje seznamov in objavljanje informacij na veterinarskem in zootehniškem področju, ter o spremembi direktiv 64/432/EGS, 77/504/EGS, 88/407/EGS, 88/661/EGS, 89/361/EGS, 89/556/EGS, 90/426/EGS, 90/427/EGS, 90/428/EGS, 90/429/EGS, 90/539/EGS, 91/68/EGS, 92/35/EGS, 91/496/EGS, 92/65/EGS, 92/66/EGS, 92/119/EGS, 94/28/ES, 200/75/ES, Odločbe 2000/258/ES ter direktiv 2001/89/ES, 2002/60/ES in 2005/94/ES (UL L št. 219 z dne 14. 8. 2008, str. 40) (Direktiva 90/429/EGS),

- Odločbo Komisije z dne 16. decembra 1999 o spremembi Priloge B Direktive Sveta 90/429/EGS o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet znotraj Skupnosti in za uvoz semena domačih prašičev (UL L št. 13 z dne 19. 1. 2000, str. 21) (v nadaljnjem besedilu: Odločba 2000/39/ES),

- Odločbo Komisije z dne 4. februarja 1998 o določitvi podrobnih pravil glede pregledov na kraju samem, ki se izvajajo na področju veterine s strani strokovnjakov Komisije v državah članicah (UL L št. 38 z dne 12. 2. 1998, str. 10) (v nadaljnjem besedilu: Odločba 98/139/ES),

- Odločbo Komisije z dne 30. novembra 2009 o uvozu merjaščevega semena v Skupnost v zvezi s seznami tretjih držav in osemenjevalnimi središči ter o zahtevah za izdajo spričeval (UL L št. 320 z dne 5. 12. 2009, str. 12) (v nadaljnjem besedilu: Odločba 2009/893/ES).«.

2. člen

V 1. točki 2. člena se besedilo »2002/613/ES« nadomesti z besedilom »2009/893/ES«.

3. člen

Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Osemenjevalna središča v Republiki Sloveniji morajo biti odobrena in imeti veterinarsko registrsko številko. VURS pripravi in posodablja seznam odobrenih osemenjevalnih središč ter ga objavi na spletni strani VURS: http://www.vurs.gov.si.«.

4. člen

10. člen se spremeni tako, da se glasi:

»10. člen

(pogoji za uvoz iz tretjih držav)

(1) Uvoz semena iz osemenjevalnih središč iz tretjih držav oziroma delov tretjih držav je dovoljen, če osemenjevalno središče:

a) izpolnjuje pogoje:

- za odobritev osemenjevalnih središč iz poglavja I Priloge A Direktive 90/429/EGS;

- glede nadzora takšnih središč iz poglavja II Priloge A Direktive 90/429/EGS;

b) uradno odobri pristojni organ tretje države za izvoz v Skupnost;

c) je pod nadzorom veterinarja središča;

d) uradni veterinar pregleda najmanj dvakrat na leto.

(2) Seznam osemenjevalnih središč iz prejšnjega odstavka je objavljen na spletni strani Evropske komisije http://ec.europa.eu/food/animal/approved _establishments/index_en.htm.«.

5. člen

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o rutinskih diagnostičnih preiskavah in načinu zdravljenja merjascev v odobrenih osemenjevalnih središčih (Uradni list RS, št. 111/00 in 33/01 - ZVet-1).

6. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-19/2010

Ljubljana, dne 6. maja 2010

EVA 2010-2311-0125

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZKŽP