Zapri

Pravilnik o višini stroškov za izdelavo predhodnega mnenja o ustreznosti elaborata, ki določa naziv PTP, za spremljanje dozorevanja grozdja, za mnenje o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina ZGP, za izdelavo izotopskih analiz in za dodatno izobraževanje pokuševalcev – UL 31/2008


Na podlagi sedmega odstavka 7. člena, petega odstavka 21. člena, tretjega odstavka 22. člena, tretjega odstavka 25. člena in desetega odstavka 34. člena Zakona o vinu (Uradni list RS, št.105/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o višini stroškov za izdelavo predhodnega mnenja o ustreznosti elaborata, ki določa naziv PTP, za spremljanje dozorevanja grozdja, za mnenje o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina ZGP, za izdelavo izotopskih analiz in za dodatno izobraževanje pokuševalcev

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa višino stroškov pooblaščene organizacije:
– za izdelavo predhodnega mnenja o ustreznosti elaborata, ki določa naziv vina PTP,
– za spremljanje dozorevanja grozdja,
– za izdelavo mnenja o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina ZGP,
– za izotopske analize in
– za izvedbo dodatnega izobraževanja za pokuševalce.

2. člen

(predhodno mnenje o ustreznosti elaborata, ki določa naziv vina PTP)

(1) Višina stroškov za izdelavo predhodnega mnenja o ustreznosti elaborata, ki določa naziv vina PTP, je 2086 eurov.

(2) Skupna višina sredstev v letu 2008, namenjenih plačilu mnenj o ustreznosti elaborata, ki določa naziv vina PTP, znaša 4.172 eurov. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije.

(3) Skupna višina sredstev v letu 2009, namenjenih plačilu mnenj o ustreznosti elaborata, ki določa naziv vina PTP, znaša 8.345 eurov. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije.

3. člen

(spremljanje dozorevanja grozdja)

(1) Skupna višina sredstev v letu 2008, namenjenih plačilu stroškov spremljanja dozorevanja grozdja v letu 2007, znaša 138.817 eurov. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije.

(2) Skupna višina sredstev v letu 2009 namenjenih plačilu stroškov spremljanja dozorevanja grozdja v letu 2008, znaša 138.817 eurov. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije.

(3) Pooblaščene organizacije za spremljanje dozorevanja grozdja, imenovane v skladu s predpisom, ki ureja kontrolo kakovosti grozdja v času trgatve uveljavljajo sredstva na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika, in mu priložijo poročilo o opravljenem delu in izvedenih analizah ter obračun stroškov. Zahtevki se vložijo na ministrstvo do 1. aprila v letu, ki sledi letu spremljanja dozorevanja grozdja.

4. člen

(mnenje o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina ZGP)

(1) Skupna višina sredstev v letu 2008, namenjenih plačilu izdelave mnenj o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina ZGP v letu 2008, znaša 22.951 eurov. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike.

(2) Skupna višina sredstev v letu 2009, namenjenih plačilu izdelave mnenj o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina ZGP v letu 2008, znaša 22.951 eurov. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike.

(3) Višina priznanih stroškov za izdelavo mnenja o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina ZGP znaša:
– za pridelovalce – kupce grozdja, ki imajo ustrezno opremo za merjenje količine in kakovosti grozdja, za katere se pregled opravi v skladu s pravilnikom, ki ureja kontrolo kakovosti grozdja v času trgatve, skupaj z DDV 85 eurov za posamezen pregled;
– za pridelovalce – kupce grozdja, ki ne razpolagajo z ustrezno opremo, za katere se pregled opravi, v skladu s pravilnikom, ki ureja kontrolo kakovosti grozdja v času trgatve, skupaj z DDV 60 eurov za en vzorec ter dodatnih 0,75 eurov za vsak naslednji vzorec;
– za pridelovalce vina iz lastnega grozdja, ki ne razpolagajo z ustrezno opremo, za katere se pregled opravi v skladu s pravilnikom, ki ureja kontrolo kakovosti grozdja v času trgatve, skupaj z DDV 20 eurov za vsak vzorec.

(4) Pooblaščena organizacija za ugotavljanje količine in kakovosti, imenovana v skladu s predpisom, ki ureja ugotavljanje količine in kakovosti grozdja za vrhunsko vino ZGP, ki opravi pregled količine in kakovosti grozdja pri pridelovalcih, pridobi sredstva, ko opravi preglede iz prejšnjega odstavka in pridobi 20 odstotno plačilo v prejšnjem odstavku določenih priznanih stroškov. 20 odstotno plačilo krije pridelovalec, pri katerem se ugotavljata količina in kakovost grozdja, namenjenega pridelavi v vrhunsko vino ZGP. Plačilo v višini preostalih 80 odstotkov priznanih stroškov se izvede upravičencu na podlagi podpisanih pogodb med njim in ministrstvom in prejetega zbirnega računa za vse pridelovalce skupaj za vse preglede, ki so bili izvedeni do 17. oktobra tekočega leta. Zbirni račun mora biti poslan ministrstvu najpozneje do 29. oktobra tekočega leta.

(5) Stroški pregleda ugotavljanja količine in kakovosti grozdja, namenjenega pridelavi vrhunskega vina ZGP, ki je bil zaradi narave pridelave grozdja in vina izveden po 17. oktobru tekočega leta, se obračunajo v naslednjem letu pod enakimi pogoji kot za pregled, opravljen pred 17. oktobrom v tekočem letu.

5. člen

(izdelava izotopskih analiz)

(1) Skupna višina sredstev v letu 2008, namenjenih plačilu izdelave izotopskih analiz, znaša 18.778 eurov. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike.

(2) Skupna višina sredstev v letu 2009, namenjenih plačilu izdelave izotopskih analiz, znaša 18.778 eurov. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike.

(3) Sredstva se izplačajo po prejetem poročilu o opravljenih izotopskih analizah na podlagi prejetega računa, ki mora biti poslan na ministrstvo s strani javnega raziskovalnega zavoda, ki deluje na področju vinogradništva in vinarstva, in je imenovan z odločbo ministra v skladu z zakonom, ki ureja vino, najpozneje do 29. oktobra tekočega leta.

6. člen

(dodatno izobraževanje pokuševalcev)

(1) Skupna višina sredstev v letu 2008, namenjenih plačilu dodatnega izobraževanja pokuševalcev, znaša 8.345 eurov. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije.

(2) Skupna višina sredstev v letu 2009, namenjenih plačilu dodatnega izobraževanja pokuševalcev, znaša 8.345 eurov. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije.

(3) Sredstva, v višini 80 odstotkov stroškov dodatnega izobraževanja pokuševalcev, se izplačajo na podlagi prejetega računa, ki mora biti poslan s strani pooblaščene organizacije za izobraževanje pokuševalcev vina na ministrstvo najpozneje do 29. oktobra tekočega leta, katerega priloga je dokazilo, da so upravičenci do dodatnega izobraževanja – pokuševalci že plačali 20 odstotkov stroškov izobraževanja.

7. člen

(uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-306/2007

Ljubljana, dne 19. marca 2008

EVA 2007-2311-0062

Iztok Jarc l.r.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Pripeti dokumenti

Avtor: ZKŽP