Zapri

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo rastlinskih in živalskih olj in masti – UL 45/2007


Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo rastlinskih in živalskih olj in masti

1. člen

(namen)

(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2006/11/ES z dne 15. februarja 2006 o onesnaževanju pri odvajanju nekaterih nevarnih snovi v vodno okolje Skupnosti (UL L št. 64 z dne 4. 3. 2006, str. 52) določa za naprave za proizvodnjo rastlinskih in živalskih olj in masti (v nadaljnjem besedilu: naprave za proizvodnjo maščob) v zvezi z emisijo snovi in toplote pri odvajanju industrijske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: odpadna voda):

– mejne vrednosti parametrov odpadne vode in

– posebne ukrepe za zmanjševanje emisije snovi.

(2) Za vprašanja o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo rastlinskih in živalskih olj in masti, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. Za vprašanja obratovalnega monitoringa odpadnih vod pa se uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod ter pogoje za njegovo izvajanje.

2. člen

(uporaba)

(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za naprave za proizvodnjo maščob, v katerih se izvajajo naslednji procesi:

– proizvodnja surovih rastlinskih olj in masti ter polizdelkov iz semen oljnic,

– rafiniranje, ki vključuje odstranitev sluzi, nevtralizacijo, beljenje, dezodoracijo, hidrogeniranje in preestrenje, ter pakiranje rastlinskih olj in masti,

– proizvodnja margarine in podobnih jedilnih masti in

– pridobivanje in embaliranje živalskih masti.

(2) Določbe te uredbe se uporabljajo tudi za naprave za proizvodnjo bioloških goriv iz surovih rastlinskih ali živalskih maščob.

(3) Naprave za proizvodnjo maščob so podrobneje opisane v Referenčnem dokumentu o najboljših razpoložljivih tehnikah v industriji hrane, pijače in mleka za namene Direktive Sveta 96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja okolja, ki je dostopen tudi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje.

(4) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za odpadno vodo iz naprav za pripravo vode, iz hladilnih sistemov in parnih generatorjev na območju naprave za proizvodnjo maščob ter za komunalno odpadno vodo, ki nastaja na območju naprave za proizvodnjo maščob.

3. člen

(mejne vrednosti)

(1) Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz naprav za proizvodnjo maščob, ki se odvajajo neposredno in posredno v vode ali v javno kanalizacijo, so določene v preglednici 1 iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Če javna kanalizacija ni zaključena s komunalno ali skupno čistilno napravo, se za odpadno vodo iz naprave za proizvodnjo maščob, ki se odvaja v javno kanalizacijo, uporabljajo mejne vrednosti, ki so v Prilogah te uredbe določene za odvajanje neposredno v vode.

4. člen

(ukrepi za zmanjševanje obremenjevanja voda)

Posebni ukrepi, ki jih mora izvajati upravljavec naprave za proizvodnjo maščob z namenom, da so izpolnjene zahteve v zvezi z mejnimi vrednostmi iz te uredbe, so:

1. uporaba semen oljnic z zmanjšanim deležem sluzi in prostih oziroma neželenih maščobnih kislin ter uporaba semen oljnic z manjšo vsebnostjo pesticidov, če to dopušča uporabljeni postopek rafiniranja;

2. hitra obdelava občutljivih rastlinskih ali živalskih surovin, ki preprečuje encimski ali mikrobni razkroj;

3. zapiranje krogotokov za kondenzno vodo z vgrajenimi sistemi lovilcev za zadrževanje delcev iz naprav za sušenje surovega olja in praženje tropin;

4. uporaba suhega taljenja za pridobivanje živalskih masti;

5. uporaba fizikalnih postopkov rafiniranja, kakršna je fizikalna nevtralizacija, ki zmanjšujejo ali preprečujejo izpuščanje nezaželenih stranskih produktov olja ali maščobe v odpadne vode;

6. zapiranje krogotoka pri preestrenju in plemenitenju;

7. uporaba polkontinuirnih ali kontinuirnih postopkov pri dezodoriranju z zaprtim krogotokom kondenzne vode in preprečevanje stika oddestiliranih olj oziroma maščobnih kislin z odpadno vodo;

8. prepoved uporabe mikroorganizmov ali encimov, ki razcepljajo maščobe pri čiščenju lovilcev maščob ali odstranjevanju vsebin lovilcev maščob v odpadno vodo;

9. enakomerno odvajanje surove odpadne vode na čistilno napravo, kakršno je časovno premaknjeno praznjenje kuhalnih kotlov in drugih večjih posod;

10. fizikalno-kemijsko in biološko čiščenje odpadne vode z odstranjevanjem ogljika, nitrifikacijo ter odstranjevanjem dušika in fosforja pri neposrednem odvajanju v vodo;

11. fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode pri odvajanju odpadne vode v javno kanalizacijo in

12. recikliranje ali odstranjevanje odpadkov, ki nastajajo v posameznih fazah proizvodnje, in drugih trdnih ali tekočih ostankov iz obdelave odpadne vode.

5. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.

6. člen

(prekrški)

(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec naprave za proizvodnjo maščob, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ne izvaja ukrepov iz 4. člena te uredbe ali če ne prilagodi obratovanja obstoječe naprave za proizvodnjo maščob v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij snovi zahtevam iz 7. člena te uredbe.

(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca naprave za proizvodnjo maščob.

7. člen

(prilagoditev obstoječih naprav)

(1) Upravljavec obstoječe naprave za proizvodnjo maščob mora prilagoditi njeno obratovanje v zvezi z mejnimi vrednostmi emisije snovi iz Priloge 1 te uredbe najpozneje do 31. decembra 2012.

(2) Do prilagoditve obstoječih naprav za proizvodnjo maščob v skladu s prejšnjim odstavkom se za njih uporabljajo mejne vrednosti, ki so določene v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.

(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena mora upravljavec obstoječe naprave za proizvodnjo maščob prilagoditi njeno obratovanje določbam 3. člena te uredbe, če se zaradi posegov v napravo poveča njena proizvodna zmogljivost za več kakor 25 odstotkov od uveljavitve te uredbe.

(4) Proizvodna zmogljivost obstoječe naprave iz prejšnjega odstavka je njena največja zmogljivost, ki jo opredeli proizvajalec naprave za proizvodnjo maščob in zapiše v tehnično dokumentacijo, namenjeno uporabnikom takšne naprave ter se izraža v količini maščob, ki nastanejo oziroma se obdelajo v 24 urah obratovanja naprave ali v eni uri, če naprava ne more obratovati neprekinjeno 24 ur.

8. člen

(prehodne določbe)

(1) Ne glede na določbe drugega odstavka 3. člena te uredbe se za odpadno vodo iz obstoječe naprave za proizvodnjo maščob, odvedeno v javno kanalizacijo, ki ni zaključena s komunalno ali skupno čistilno napravo, uporabljajo mejne vrednosti za odvajanje v javno kanalizacijo do roka iz operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda, do katerega se mora odpadna voda iz te javne kanalizacije odvajati v vode očiščena v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.

(2) Če obstoječa naprava za proizvodnjo maščob ni priključena na javno kanalizacijo, se določbe prejšnjega odstavka uporabljajo do 31. decembra 2008 tudi za odpadno vodo, ki se iz te naprave odvaja neposredno v vode, če je iz dokumentacije, priložene k vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, razvidno, da so za priključitev naprave na javno kanalizacijo izpolnjeni vsi pogoji upravljavca javne kanalizacije.

9. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo rastlinskih in živalskih olj in maščob (Uradni list RS, št. 10/99 in 41/04 – ZVO-1).

10. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 00719-41/2007/6

Ljubljana, dne 10. maja 2007

EVA 2007-2511-0059

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.

Predsednik


Pripeti dokumenti

Avtor: ZKŽP