Zapri

Pravilnik o količinah semenskega materiala kmetijskih rastlin in obrazcu zahteve za dovolitev trženja oziroma za izdajo posebnega uvoznega dovoljenja – UL 102/2005


Na podlagi 4.a člena, tretjega odstavka 14.a člena, četrtega odstavka 18. člena, drugega odstavka 32. člena in šestega odstavka 33. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o količinah semenskega materiala kmetijskih rastlin in obrazcu zahteve za dovolitev trženja oziroma za izdajo posebnega uvoznega dovoljenja

1. člen

Ta pravilnik določa največjo letno količino semenskega materiala kmetijskih rastlin z namenom trženja končnemu potrošniku; največjo dovoljeno količino semenskega materiala, ki se šteje za vzorec za uradna preizkušanja in inšpekcijske namene; največjo dovoljeno količino semenskega materiala, ki se sme tržiti za znanstvene namene, za poskuse in testiranja, za selekcijo oziroma za ohranjanje genske raznolikosti; največjo količino semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki se lahko uvozi za osebno uporabo; obrazec zahteve za dovolitev trženja semenskega materiala sorte, ki je v postopku vpisa v sortno listo in obrazec zahteve za izdajo posebnega uvoznega dovoljenja.

2. člen

(1) Z namenom trženja končnemu potrošniku se lahko trži semenski material sort kmetijskih rastlin, razen krompirja, ki ne izpolnjuje vseh predpisanih zahtev glede homogenosti partije, pakiranja, zapiranja in označevanja, do največje letne količine, navedene v stolpcu 3 iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Pakiranja semenskega materiala sort kmetijskih rastlin iz prejšnjega odstavka morajo biti zaprta tako, da je onemogočeno njihovo odpiranje brez poškodbe sistema zapiranja ali poškodbe na etiketi ali na pakiranju.

(3) Na pakiranju oziroma etiketi semenskega materiala sort kmetijskih rastlin iz prvega odstavka tega člena morajo bit navedeni vsaj naslednji podatki: o dobavitelju, vrsti rastline, sorti, kategoriji, številki partije, letu zapiranja, masi pakiranja in tretiranju semena. Navedeno mora biti tudi, da je trženje dovoljeno samo na območju Republike Slovenije.

3. člen

(1) Največja količina semenskega materiala sort kmetijskih rastlin, ki se šteje za vzorec za uradno preizkušanje sorte ali za inšpekcijski nadzor (v nadaljnjem besedilu: vzorec semenskega materiala) je navedena v stolpcu 4 iz priloge 1. Dobava vzorca semenskega materiala se ne šteje za trženje in pri uvozu ni potreben inšpekcijski pregled.

(2) Vzorec semenskega materiala iz prejšnjega odstavka mora biti označen z navedbo, da gre za vzorec za uradno preizkušanje sort ali za inšpekcijski nadzor. Navedene morajo biti tudi vrsta rastline, sorta in količina semenskega materiala kmetijskih rastlin.

4. člen

(1) Največja količina semenskega materiala sort kmetijskih rastlin, ki niso vpisane v sortno listo in se lahko trži za znanstvene namene, za poskuse in testiranja, za selekcijo oziroma za ohranjanje genske raznolikosti, je navedena v stolpcu 5 iz priloge 1.

(2) Semenski material sort kmetijskih rastlin, ki niso vpisane v sortno listo, se za namene iz prejšnjega odstavka lahko trži tudi, če ne izpolnjuje vseh zahtev glede kakovosti, če dobavitelj nima dovoljenja Uprave za izdajo etiket in potrdil, oziroma ga trži fizična ali pravna oseba, ki ni vpisana v register dobaviteljev.

(3) Pakiranje semenskega materiala sort kmetijskih rastlin iz prvega odstavka tega člena mora biti označeno vsaj z navedbo vrste rastline, sorte, količine semenskega materiala, tretiranja semenskega materiala in namena trženja.

5. člen

Semenski material sort kmetijskih rastlin iz 2., 3. in 4. člena tega pravilnika mora izpolnjevati zahteve v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu rastlin.

6. člen

(1) Največja količina semenskega materiala posamezne vrste kmetijskih rastlin, ki se lahko uvozi ob vsakokratnem prestopu meje brez inšpekcijskega pregleda za osebno uporabo, pod pogojem, da je v izvirnem pakiranju, je navedena v stolpcu 5 iz priloge 1.

(2) Skupna dovoljena količina semenskega materiala kmetijskih rastlin iz prejšnjega odstavka ne sme presegati pri poljščinah 10 kg oziroma pri zelenjadnicah 0,5 kg na osebo.

7. člen

(1) Semenski material tistih vrst kmetijskih rastlin, ki niso navedene v prilogi 1, so pa navedene v predpisih o trženju semena kmetijskih rastlin, se lahko uvozi oziroma trži za znanstvene namene, za poskuse in testiranja, za selekcijo oziroma za ohranjanje genske raznolikosti in za osebno porabo, največ do količine, ki so za sorodne vrste oziroma vrste s podobno absolutno maso semena navedene v stolpcu 5 iz priloge 1.

(2) Semenski material vrst kmetijskih rastlin iz prejšnjega odstavka mora glede uvoza, trženja in pakiranja izpolnjevati vse zahteve, določene v 4., 5. in 6. členu tega pravilnika.

8. člen

(1) Zahtevo za izdajo dovoljenja za trženje semenskega materiala sorte, ki je v postopku vpisa v sortno listo, se vloži na Fitosanitarno upravo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Uprava) na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Zahtevo iz prejšnjega odstavka vloži dobavitelj, ki je prijavitelj sorte za vpis v sortno listo, ali dobavitelj, ki ga je za to pooblastil prijavitelj.

(3) Uprava o zahtevi iz prejšnjega odstavka odloči v skladu z Odločbo Komisije 2004/842/ES z dne 1. decembra 2004 o pravilih za izvajanje, po katerih lahko države članice dovolijo dajanje v promet semen tistih sort, za katere je bila vložena prošnja za vpis v nacionalni katalog sort poljščin ali zelenjadnic (UL L št. 362 z dne 9. 12. 2004, str. 21).

(4) Uprava največjo dovoljeno količino semena pri posameznih vrstah poljščin objavi v uradnem glasilu in na spletnih straneh Uprave.

9. člen

(1) Zahtevo za izdajo posebnega uvoznega dovoljenja za uvoz semenskega materiala sort kmetijskih rastlin, ki niso vpisane v sortno listo, vloži na Upravo uvoznik.

(2) Obrazec zahteve iz prejšnjega odstavka je v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.

10. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vrstah kmetijskih rastlin, količinah semenskega materiala kmetijskih rastlin ter obrazcu zahteve za dovolitev trženja oziroma za izdajo posebnega uvoznega dovoljenja (Uradni list RS, št. 92/02).

11. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 321-08-94/2005/1

Ljubljana, dne 2. novembra 2005

EVA 2005-2311-0198

Marija Lukačič l.r.

Ministrica za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano


Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI