Zapri

Navodilo za vodenje evidenc količin mleka in mlečnih izdelkov ter poročanje – UL 21/2001


Na podlagi petega odstavka 30. člena uredbe o ureditvi trga z mlekom in mlečnimi izdelki (Uradni list RS, št. 111/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

N A V O D I L O

za vodenje evidenc količin mleka in mlečnih izdelkov ter poročanje

1. člen

(vsebina navodila)

To navodilo določa način vodenja evidenc količin mleka in mlečnih izdelkov ter poročanja kmetijskih gospodarstev in odkupovalcev mleka.

2. člen

(pomen izrazov)

V tem navodilu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

– ‘kmetijsko gospodarstvo’ pomeni vsako fizično ali pravno oseba, ki proizvaja mleko;

– ‘odkupovalec mleka’ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki od kmetijskih gospodarstev kupi mleko z namenom toplotne obdelave ali predelave v mlečne izdelke, ali z namenom nadaljnje prodaje drugi fizični ali pravni osebi, ki mleko toplotno obdela ali predela v mlečne izdelke;

– ‘neposredna prodaja mleka in mlečnih izdelkov’ pomeni prodajo mleka in mlečnih izdelkov s kmetijskih gospodarstev direktno za potrošnjo ali trgovini;

– ‘poraba mleka in mlečnih izdelkov na kmetijskem gospodarstvu’ pomeni porabo mleka in mlečnih izdelkov v gospodinjstvu ali za krmljenje živali na kmetijskem gospodarstvu.

3. člen

(vodenje evidence na kmetijskih gospodarstvih)

Kmetijska gospodarstva vodijo dnevno evidenco o porabi mleka in mlečnih izdelkov na kmetijskem gospodarstvu in dnevno evidenco o neposredni prodaji mleka in mlečnih izdelkov iz drugega odstavka 30. člena uredbe o ureditvi trga z mlekom in mlečnimi izdelki (Uradni list RS, št. 111/00) (v nadaljnjem besedilu: uredba) na vzorcu obrazca iz Priloge 1, ki je sestavni del tega navodila ali na drug ustrezen način, ki omogoča dnevno vodenje evidenc mleka in posameznih mlečnih izdelkov.

4. člen

(obrazec za poročanje kmetijskih gospodarstev)

Kmetijska gospodarstva poročajo podatke iz drugega odstavka 30. člena uredbe na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del tega navodila.

5. člen

(obrazec za poročanje odkupovalcev mleka)

Odkupovalci mleka poročajo podatke iz tretjega odstavka 30. člena uredbe na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del tega navodila.

6. člen

(končna določba)

To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. aprilom 2001 .

 

 

Št. 321-78/01

Ljubljana, dne 20. marca 2001.

mag. Franc But l. r.

Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano


Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI