Zapri

Pravilnik o spremembah navodila za vodenje evidenc količin mleka in mlečnih izdelkov ter poročanje - UL 30/2003


Na podlagi petega odstavka 30. člena uredbe o ureditvi trga z mlekom in mlečnimi izdelki (Uradni list RS, št. 111/00 in 37/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


P R A V I L N I K
o spremembah navodila za vodenje evidenc količin mleka in mlečnih izdelkov ter poročanje

1. člen

V navodilu za vodenje evidenc količin mleka in mlečnih izdelkov ter poročanje (Uradni list RS, št. 21/01) se v naslovu in besedilu beseda navodilo v različnih sklonih nadomesti z besedo pravilnik v ustreznih sklonih.
 

2. člen

Priloga 2 in Priloga 3 se nadomestita z novo Prilogo 2 in novo Prilogo 3, ki sta kot priloga sestavni del tega pravilnika.
 

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 321-06-38/01/2
Ljubljana, dne 17. marca 2003.

 

mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI