Zapri

Uredba o spremembi Uredbe o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode - UL 10/2012


Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi Uredbe o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode

1. člen

V Uredbi o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode (Uradni list RS, št. 1/09 in 105/10) se sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek 4. člena spremenijo tako, da se glasijo:

»(7) Agencija po uradni dolžnosti v kvotnem letu 2011/2012 dodeli upravičencem iz nacionalne rezerve dodatno kvoto za oddajo v skupni višini do 30 000 000 kg.

(8) Agencija po uradni dolžnosti v kvotnem letu 2011/2012 dodeli upravičencem iz nacionalne rezerve dodatno kvoto za neposredno prodajo v skupni višini do 6 000 000 kg.

(9) Upravičenci iz sedmega odstavka tega člena so proizvajalci mleka, ki so v kvotnem letu 2010/2011 presegli individualno kvoto za oddajo. Kvota se dodeli v višini razlike med oddajo mleka v kvotnem letu 2010/2011 in individualno kvoto za oddajo na dan 31. marca 2011.

(10) Upravičenci iz osmega odstavka tega člena so proizvajalci mleka, ki so v kvotnem letu 2010/2011 presegli individualno kvoto za neposredno prodajo. Kvota se dodeli v višini razlike med neposredno prodajo mleka in mlečnih proizvodov v kvotnem letu 2010/2011 in individualno kvoto za neposredno prodajo mleka na dan 31. marca 2011.

(11) Če upravičencu iz devetega ali desetega odstavka tega člena pripada manj kakor 5 000 kg kvote za oddajo ali 2 500 kg kvote za neposredno prodajo, mu agencija dodatne kvote ne dodeli.

(12) Rok za izdajo odločb upravičencem iz devetega in desetega odstavka tega člena je 31. marec 2012.«.

2. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-5/2012

Ljubljana, dne 9. februarja 2012

EVA 2011-2311-0118

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik