Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Začasni izvoza blaga iz EU iz druge države


  Imetniki ATA zvezkov, ki nameravajo začasno izvoziti blago iz Evropske skupnosti pri carinski izpostavi druge države članice in ne Slovenije, morajo začeti carinski postopek ("odpreti ATA zvezek")  pri najbližjem carinskem uradu v Sloveniji, dokončni izvoz pa v nadaljevanju potrdi carinski urad izstopne države članice EU.

  V Ljubljani je to Finančni urad Ljubljana, Oddelek za carinjenje, Letališka cesta 16:
  - od 7. do 15. ure;
  - tel. 01 585 23 03, Tanja Koritnik, ali 01 5898 11 17, 585 12 18;
  -rumena stavba, možnost brezplačnega parkiranja za zapornico za 1 uro.

  Opozarjamo, da je to obvezno pri začasnem uvozu v  npr. Švico, Norveško in Maroko, ni pa več potrebno pri začasnem uvozu v Srbijo, BiH itd.

  Carinski urad izvoza izpolni polje H na prvi strani zvezka, delno izpolni izvozni talon in izpolni ter zadrži izvozni kupon. Carinski urad izstopa pri dejanskem izvozu blaga iz Skupnosti dokončno izpolni izvozni talon (polje 7).

  Imetnik zvezka ATA se sicer lahko napoti direktno na carinski urad izstopa, vendar s tem tvega zavrnitev! Carinski urad izstopa iz Skupnosti lahko zavrne potrditev zvezka, če ne more preveriti izpolnjevanja pogojev za ta postopek. S tem je zavrnjen postopek začasnega uvoza z zvezkom ATA v tujo državo. V tem primeru morajo začasni izvoz odobriti slovenski carinski organi, kar pomeni, da se mora imetnik vrniti v Slovenijo. Še vedno pa se lahko namesto zvezka ATA uporabi pisna carinska deklaracija, kar pa je povezano z večjimi stroški in časovno daljšim postopkom.

  V nadaljevanju je člen 797 izvedbene uredbe carinskega zakonika skupnosti, poglavje 2, začasni izvoz z zvezkom ATA:

  »UREDBA KOMISIJE (EGS) št. 2454/93, z dne 2. julija 1993, o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti,

  Člen 797:

  1. Izvoz se lahko opravi na podlagi zvezka ATA, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  a) Zvezek ATA se mora izdati v državi članici Skupnosti, vsebovati mora zaznamek in zavarovanje združenja s sedežem v Skupnosti, ki je del mednarodne zavarovalne verige.

  Seznam združenj objavi Komisija.

  b) Zvezek ATA mora zajemati skupnostno blago razen blaga:

   • za katero so bile ob njegovem izvozu s carinskega območja Skupnosti izpolnjene izvozne carinske formalnosti zaradi pridobitve nadomestil ali drugih zneskov ob izvozu, dodeljenih v okviru skupne kmetijske politike,
   • za katero je odobrena druga finančna ugodnost kakor nadomestila ali drugi zneski v okviru skupne kmetijske politike, povezane z obveznostjo izvoza tega blaga,
   • za katero je bil vložen zahtevek za povračilo.

  c) Predložiti se morajo dokumenti iz člena 221. Carinski organi lahko zahtevajo predložitev prevozne listine.

  d) Blago mora biti namenjeno ponovnemu uvozu.

  2. Ob predložitvi blaga na podlagi zvezka ATA zaradi začasnega izvoza carinski urad izvoza izpolni naslednje formalnosti:

  a) preveri podatke v poljih “A” do “G” kupona izvoza glede na blago, zajeto v zvezku ATA;

  b) izpolni, če je to potrebno, polje na prvi strani zvezka z naslovom "Potrdilo carinskih organov";

  c) izpolni talon in polje “H” izvoznega kupona;

  d) zabeleži svoje ime v polje “H” kupona ponovnega uvoza;

  e) zadrži izvozni kupon.

  3. Če carinski urad izvoza ni istočasno carinski urad izstopa, carinski urad izvoza opravi formalnosti iz odstavka 2, vendar ne izpolni polja št. 7 izvoznega talona, ki se mora izpolniti pri carinskem uradu izstopa.

  4. Rok za ponovni uvoz blaga, ki ga carinski organi določijo v polju "H" (b) izvoznega kupona, ne sme prekoračiti roka veljavnosti zvezka ATA.«

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER (NER)


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/