Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  XI. UPORABA, TOČKOVANJE UPORABE, ODVZEM IN DODELITEV CEMT DOVOLILNIC


  29. člen

  (1) Za pridobitev CEMT dovolilnic lahko prevoznik kandidira samo z ekološkimi vozili ustreznega standarda EURO, za katere ima veljavna potrdila o kvaliteti in varnosti določena v tem pravilniku. Vozila, s katerimi prevoznik lahko kandidira za pridobitev CEMT dovolilnice, morajo ustrezati istemu ali višjemu standardu EURO, za katerega veljajo CEMT dovolilnice v letu, za katerega se delijo.
  (2) Prevozniki lahko pridobijo CEMT dovolilnico samo, če za določeno vrsto dovolilnice na vsako dodeljeno dovolilnico posedujejo minimalno določeno število vozil določene kvalitete, in sicer:
      – za CEMT dovolilnico, ki ne velja v Republiki Avstriji in Republiki Italiji (CEMT za tretje države) dve vozili,
      – za CEMT dovolilnico, ki velja v Republiki Italiji in ne velja v Republiki Avstriji (italijanski CEMT) dve vozili,
      – za CEMT dovolilnico, ki velja v Republiki Avstriji in ne velja v Republiki Italiji (avstrijski CEMT) dve vozili.

  30. člen

  (1) Imetnik dovolilnice CEMT mora voditi dnevnik voženj, ki ga izda direkcija. Dnevnik se izda na ime prevoznika in ni prenosljiv. Dnevnik mora biti skupaj z ustrezno dovolilnico CEMT ves čas v vozilu in ga je treba na zahtevo kontrolnega organa pokazati. Kontrolni organ lahko pri tem dnevnik žigosa. Dnevnik mora imeti isto številko kot dovolilnica, na katero se nanaša. Nov dnevnik se izda lahko šele, ko je prejšnji popolnoma poln. Dnevnik voženj letne CEMT dovolilnice vsebuje 52 listov, mesečne CEMT dovolilnice pa 5 listov, ki so zaporedno oštevilčeni. Dnevnik voženj je izdelan v dvojniku tako, da ima vsak list izvirnik – original in svojo kopijo. Dnevnik voženj je potrebno voditi tako, da prikazuje kronološki vrstni red posameznih delov prevozne poti polnega vozila od kraja nakladanja do kraja razkladanja in tudi vožnjo s praznim vozilom. Izpolnjene originalne evidenčne liste je treba hraniti v dnevniku voženj do izteka veljavnosti dovolilnice. Kopije evidenčnih listov pri letni CEMT dovolilnici se iztrgajo in pošljejo delivcu v 20 dneh po koncu vsakega koledarskega meseca. Ob izteku veljavnosti letne CEMT dovolilnice imetnik vrne delivcu CEMT dovolilnico in originalne evidenčne liste dnevnika. Mesečno CEMT dovolilnico imetnik vrne delivcu v 10 dneh po izteku njene veljavnosti skupaj z originalnimi evidenčnimi listi.
  (2) Delivec preveri, če si številke posredovanih evidenčnih listov voženj zaporedno sledijo. V primeru, da si ne sledijo, delivec prične s postopkom o odvzemu CEMT dovolilnice.
  (3) V primeru, da delivec ne prejme evidenčnih listov v predpisanem roku, se šteje, da prevoznik ni opravil prevozov, zato ne sodeluje v točkovanju. Kolikor prevoznik dvakrat zaporedoma ne pošlje evidenčnih listov za prejšnje mesece, delivec prične s postopkom odvzema CEMT dovolilnice. Prav tako prične s postopkom odvzema, če prevoznik neredno pošilja mesečna poročila.
  (4) Delivec prispele evidenčne liste pregleda in pred točkovanjem iz dnevnikov izloči:
      – vse vožnje, ki si kronološko ne sledijo (datumi posameznih voženj se ne smejo prekrivati, npr. 20, 21, 22, 21, 23 ...);
      – vse prazne vožnje,
      – vse vožnje, za katere CEMT ne velja.
  (5) Za vožnje, ki v dnevniku niso potrjene s carinskim žigom, mora prevoznik v evidenčnem listu navesti številko prevozne listine (CMR) s katero je bil prevoz opravljen.
  (6) Delivec ostale vožnje prevoznika točkuje po sistemu, ki je določen v 31. členu tega pravilnika. Točke pridobiva prevoznik glede na posamezno vrsto dovolilnice CEMT, za vsako dodeljeno CEMT dovolilnico posebej na osnovi prispelih listov dnevnika.

  31. člen

  (1) Uporaba dodeljenih CEMT dovolilnic se spremlja in vrednoti po sistemu točkovanja opravljenih prevozov blaga v določenem obdobju, in sicer:
      – prevozi v tretje države. Na območju Skupnosti se za prevoze v tretje države ali iz njih štejejo samo prevozi, ki jih prevoznik opravlja iz države članice Skupnosti v državo nečlanico in obratno.
  (2) Točkujejo se samo prevozi na določeni relaciji, za katere je dovolilnica potrebna.
  (3) Delivec vsak mesec pregleda prispele dnevniške liste voženj o izkoriščenosti CEMT dovolilnic za pretekli mesec, ki jih morajo prevozniki dostaviti delivcu. Vsak polni prevoz se točkuje z 1 točko.

  32. člen

  (1) Delivec iz dnevnikov voženj o uporabi CEMT dovolilnice za vsakega prevoznika, ki ima dodeljeno CEMT dovolilnico, izračuna, koliko točk je pridobil glede na opravljene vožnje v določenem obdobju. Na podlagi tako opravljenega izračuna prevoznike razvrsti glede na število zbranih točk in naredi seznam, ki vsebuje vse podatke iz tega odstavka. Seznam delivec objavi na primeren način.
  (2) Delivec opravi skupni pregled točkovanja v mesecu septembru tekočega leta. Pri točkovanju upošteva mesečna poročila od vključno 1. januarja do vključno 31. avgusta tekočega leta.
  (3) Če je prevoznik v času iz prejšnjega odstavka na novo prejel CEMT dovolilnico, ta dovolilnica ni predmet skupnega točkovanja in se prevozniku začne točkovati v naslednjem letu (prenos, zamenjava in dodelitev CEMT dovolilnic po seznamu prosilcev med letom).
  (4) V primeru, da je prevozniku v času, določenim v drugem odstavku tega člena, bila zamenjana CEMT dovolilnica, se pri točkovanju doseženo število točk prejšnje in nove dovolilnice sešteje.
  (5) Prevoznikom, ki v opazovanem obdobju dosežejo manj kot 20 voženj za tretje države, se dodeljene dovolilnice v naslednjem letu odvzamejo in dodelijo prevoznikom po vrstnem redu na seznamu prosilcev. Prevoznik, ki mu je bila odvzeta CEMT dovolilnica, lahko ponovno zaprosi za dodelitev dovolilnice v naslednjem letu v času od 1. septembra do 15. septembra.
  (6) V primeru, da Republika Slovenija prejme manjše število CEMT dovolilnic kot bi jih moral delivec podeliti v letne načrte, na podlagi uporabe CEMT dovolilnic, jih odvzame tistim prevoznikom, ki se uvrstijo na zadnji del seznama uporabe posamezne vrste dovolilnic. Delivec pri tem upošteva seštevek kumulativnega števila točk in števila voženj za tretje države.
  (7) Delivec seznam točkovanja uporabe CEMT dovolilnic, v katerem je razvidno skupno število točk in voženj za tretje države, javno objavi na primeren način tako, da je dostopen vsem prevoznikom in ga dostavi direkciji do 15. oktobra.

  33. člen

  (1) Delivec na osnovi prejetih vlog prevoznikov za postavitev letnega načrta, ki jih prevozniki posredujejo delivcu v času od 1. septembra do 15. septembra tekočega leta za naslednje leto, vodi seznam prosilcev po posamezni vrsti CEMT dovolilnice – seznam prosilcev. Za vsako vrsto dovolilnice mora biti seznam prosilcev urejen tako, da so na vrhu liste prevozniki, ki imajo, glede na izračun v skladu z merili, navedenimi v nadaljevanju, največ zbranih točk oziroma jim prvim pripada prosta dovolilnica, na koncu pa tisti z najmanjšim številom točk. Seznam mora biti oštevilčen tako, da je jasno razvidno, na katerem mestu je kateri prevoznik, vsebovati mora firmo oziroma ime prevoznika, matično številko, število že dodeljenih CEMT dovolilnic, skupno število zbranih točk v skladu z izračunom meril ter podatke, ki jih je delivec upošteval pri izračunu meril.
  (2) Delivec opravi izračun in seznam prosilcev javno objavi na svoji spletni strani v roku pet dni po vsaki redni obdobni delitvi. Delivec upošteva za izračun seznama prosilcev podatke na dan izračuna redne obdobne delitve. V izračunu seznama prosilcev se upoštevajo vloge prevoznikov, ki še niso prejeli vrste CEMT dovolilnice po seznamu prosilcev za tekoče leto.

  34. člen

  (1) V primeru, da je prevoznik zaprosil za dodelitev več vrst CEMT dovolilnic, delivec opravi delitev oziroma izračun seznama prosilcev tako, da najprej razdeli avstrijske CEMT dovolilnice, ki so na razpolago, nato pa podatke za izračun meril popravi glede na razdeljene nove dovolilnice (novim prejemnikom odšteje vozila ki jih mora imeti za pridobitev posamezne CEMT dovolilnice). Nato na enak način razdeli še italijanske CEMT dovolilnice in nazadnje CEMT dovolilnice za tretje države.
  (2) Delivec izračun izvede tako, da najprej prevoznikom, ki že imajo dodeljene CEMT dovolilnice, od podatkov za izračun za vsako CEMT dovolilnico odšteje toliko vozil, kolikor jih morajo minimalno imeti, da sploh lahko pridobijo tako dovolilnico (npr. za I-CEMT 2 vozili). Na podlagi tako prečiščenih podatkov naredi izračun čakalne liste za avstrijske CEMT dovolilnice. Po izdelavi čakalne liste za A-CEMT dovolilnice in dodelitvi razpoložljivih tovrstnih dovolilnic zopet naredi pri prevoznikih, ki so dobili nove dovolilnice, odštevanje vozil, ki jih je minimalno moral imeti prevoznik za to vrsto dovolilnice. Na podlagi tako prečiščenih podatkov opravi še izračun čakalne liste in dodelitev italijanskih CEMT dovolilnic. Po ponovnem odštevanju vozil naredi še izračun in dodelitev CEMT dovolilnic za tretje države. Delivec vedno odšteva tovorna vozila slabše ekološke kakovosti.
  (3) Prevoznik, ki je zaprosil za vse tri vrste ali dve vrsti CEMT dovolilnic in ni pridobil nobene dovolilnice, ostaja na čakalnih listah za vse dovolilnice z vsemi vozili.
  (4) Prevoznik, ki pridobi določeno CEMT dovolilnico in po odštetju določenega minimalnega števila vozil nima več zahtevanega minimalnega števila vozil za pridobitev druge vrste CEMT dovolilnice, za katero je prosil, ostaja na čakalni listi, vendar ga mora delivec uvrstiti v zadnji del seznama s posebno oznako, da nima zadostnega minimalnega števila vozil.
  (5) Pri izračunu delivec upošteva naslednje kriterije in uteži:

  Kriterij                                Utež
  1. število motornih vozil       0.40
  2. kvaliteta voznega parka   0.60

  (6) Delivec razpoložljivo kvoto CEMT dovolilnic razdeli po vrstnem redu po čakalni listi tako, da začne proste dovolilnice dodeljevati od prvega na čakalni listi navzdol. Pri tem ne sme nikogar preskočiti. Kandidate, ki nimajo minimalnega zahtevanega števila vozil za pridobitev dovolilnice, uvrsti na zadnji del seznama.
  (7) Delivec mora kot prve na čakalno listo uvrstiti prevoznike, katerim mora dovolilnico dodeliti zaradi izvršitve odločbe pritožbenega organa ali drugega pristojnega organa. Pri teh prevoznikih tudi posebej označi razlog njihove uvrstitve na vrh čakalne liste.
  (8) Izdelano čakalno listo s predvideno dodelitvijo CEMT dovolilnic delivec najkasneje do 15. 10. posreduje direkciji.

  35. člen

  Če je delivec dodelil CEMT dovolilnice vsem prevoznikom na čakalni listi, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s tem pravilnikom, pa ima še vedno na razpolago nerazdeljene CEMT dovolilnice lahko delivec zniža kriterij minimalnega števila vozil na dovolilnico za ena.

  36. člen

  (1) Če Republika Slovenija od organizacije CEMT namesto letnih CEMT dovolilnic pridobi določeno kvoto dovolilnic, ki veljajo en mesec (mesečnih CEMT dovolilnic), delivec potrebnemu številu prevoznikov letne CEMT dovolilnice zamenja z 12-mesečnimi CEMT dovolilnicami.
  (2) Zamenjavo iz prejšnjega odstavka delivec naredi tako, da letne dovolilnice zamenja z 12-mesečnimi najprej tistim prevoznikom, ki imajo v načrtu samo eno letno CEMT dovolilnico. Kolikor ima potem na razpolago še kaj mesečnih CEMT dovolilnic, jih po enakem ključu (1:12) zamenja tistim prevoznikom, ki imajo v načrtu po dve letni CEMT dovolilnici.
  (3) Te zamenjave opravi po listi točkovanja uporabe CEMT dovolilnice za tekoče leto, in sicer tako, da začne menjati po eno letno dovolilnico za 12-mesečnih dovolilnic od vrha liste navzdol oziroma od prevoznika na prvem mestu navzdol. Tako opravi toliko zamenjav, kolikor kompletov po 12-mesečnih CEMT dovolilnic ima še na razpolago.
  (4) Če prevoznik odkloni zamenjavo iz prejšnjega odstavka, lahko delivec odklonjenih 12-mesečnih CEMT dovolilnic dodeli drugemu prevozniku, ki želi namesto letne CEMT dovolilnice 12-mesečnih CEMT dovolilnic.
  (5) Za točkovanje uporabe CEMT dovolilnic se prevozniku, ki ima namesto letne dovolilnice 12-mesečnih dovolilnic, upoštevajo dnevniki voženj za 8-mesečnih CEMT dovolilnic, in sicer tistih 8, ki jih je prevoznik najbolje izkoristil.

  37. člen

  (1) Dovolilnica CEMT je neveljavna, kolikor na njej niso vpisani sledeči podatki:
      – ime in poln naslov prevoznika, ki dovolilnico uporablja;
      – žig in podpis organa, ki je dovolilnico izdal;
      – datum začetka in prenehanja veljavnosti dovolilnice;
      – datum izdaje dovolilnice CEMT.
  (2) Dovolilnica CEMT ravno tako ne velja, če ji ni priložen pravilno izpolnjen dnevnik voženj in veljavna potrdila, ki potrjujejo skladnost z vrsto uporabljene dovolilnice (EURO 3, EURO 4 …) tovorno vozilo. Šteje se, da je dovolilnica neveljavna, če se pri pregledu na kraju samem ugotovi, da so prekoračene zgornje meje emisij ali niso izpolnjene varnostne zahteve, ki so določene za takšna tovorna vozila.

  38. člen

  (1) Prevoznik, ki mu je odvzeta CEMT dovolilnica, jo je dolžan vrniti skladno s tretjim odstavkom 96. člena zakona. V kolikor prevoznik tega ne stori, delivec po pravnomočnosti odločbe o odvzemu CEMT dovolilnice, obvesti direkcijo, ki dovolilnico CEMT prekliče pri sekretariatu CEMT. Na podlagi tega postopka direkcija izda delivcu novo CEMT dovolilnico. Delivec CEMT dovolilnico dodeli prevozniku, ki je prvi upravičen do njene dodelitve.
  (2) Odvzete CEMT dovolilnice se v tekočem koledarskem letu dodelijo drugim prevoznikom, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev CEMT dovolilnic glede na vrstni red na čakalni listi. Pred dodelitvijo se pri prevozniku preveri, če še izpolnjuje predpisane pogoje in merila. V primeru, da jih ne izpolnjuje, se mu CEMT dovolilnica ne dodeli. Dodeli se naslednjemu na čakalni listi, pri katerem se ponovno preveri izpolnjevanje pogojev in meril.


  Avtor: Javne listine

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/